Les factures emeses i les entitats no lucratives

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Les factures emeses i les entitats no lucratives

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

Moltes organitzacions comencen a emetre factures tot i que estiguin exemptes d’IVA, pel fet de signar un conveni o contracte de prestació de servies amb les administracions públiques, o bé perquè comencen a fer activitat econòmica.

Quan una entitat comença a fer activitat econòmica, estigui o no exempta d’IVA , es veu amb la necessitat de començar a emetre factures. L'emissió de factures està regulada pel RD 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Abans de començar a facturar s’ha d’informar a l’Agència Tributària de que variarà la situació de l’entitat en termes d’obligacions fiscals, i 30 dies anteriors a la data d'emissió de la primera factura es presentarà el model 036 o declaració censal comunicant aquesta alta en l'activitat que es facturi.

Si l’entitat no està donada d’alta en cap epígraf de l’Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) en el mateix model 036 s’indicarà l’epígraf segon el tipus d’activitat. La llista d'activitats es pot consultar en el RDL 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció del IAE.

Si el que factura una entitat està dins de l’exempció d’IVA, no caldrà donar-se d’alta en la obligació de presentar IVA, però si el que es factura no queda dins de l’exempció d’IVA o l’entitat no té concedida cap exempció, al mateix model 036 l’entitat es donarà d’alta en la obligació de presentar els models relacionats amb l'IVA.

Els principals impostos que implica emetre factures són:

  • IAE: l’alta en aquest impost no implica cap despesa a l’entitat, ja que no s’ha d’abonar cap quota durant els dos primers anys d’activitat. Posteriorment, si el que es factura no supera el milió d’euros, l’entitat seguirà sense abonar cap import per aquest impost.
  • IVA: si l’activitat que es factura no està dins de l’exempció d’IVA, es presentarà trimestralment el model 303. D’altra banda, si el que es factura està dins de l’exempció d’IVA no caldrà fer cap declaració.
  • 347: Es presentarà aquest impost si les operacions amb un/a client/a o proveïdor/a supera els 3.005,06 euros durant tot l’any.
  • Impost de Societats: quan es comença a fer activitat econòmica, i s’emetin factures l’entitat estarà obligada a presentar l’Impost de Societats, independentment de quin sigui el volum de facturació. Aquest impost es pagarà o no en base al benefici obtingut en les activitats econòmiques.

Afegeix un comentari nou