Modificacions a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eduardo Izquierdo i Eugenia Ifer
El ministeri d’Hisenda ha realitzat una sèrie de modificacions que afecten l’IRPF. Font: Canva.
Les modificacions sobre l’IRPF que s’han aprovat afavoriran les rendes més baixes. Font: Canva.
Les modificacions sobre l’IRPF que s’han aprovat afavoriran a les rendes més baixes. Font: Canva.
El Ministeri d’Hisenda ha realitzat una sèrie de modificacions que afecten l’IRPF. Font: Canva.

Modificacions a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Autor/a: 
Eduardo Izquierdo i Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

L’impost sobre la renda de les persones físiques és la taxa que més grava les nòmines de les persones treballadores i, per tant, que fa disminuir el seu salari net.

El Reial decret 1039/2022, de 27 de desembre, ha aprovat la modificació del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Les principals mesures d’aquest canvi són les següents:

Ampliació de la reducció per rendiments del treball

Fins a l’any 2022 la reducció per rendiments del treball s’aplicava només a aquelles persones treballadores que percebessin retribucions íntegres anuals entre 15.000 i 18.000 euros. Segons la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, “es consideraran rendiments íntegres del treball totes les contraprestacions o utilitats, qualsevol que sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que derivin, directament o indirectament, del treball personal o de la relació laboral o estatutària i no tinguin el caràcter de rendiments d'activitats econòmiques”.

A partir d’aquest 2023, les mesures fiscals presentades pel Ministeri d’Hisenda amplia la quantitat màxima i, per tant, aquesta reducció s’aplicarà a les persones que cobrin de manera anual entre 15.000 i 21.000 euros bruts. Això suposa una reducció d’IRPF per a les persones amb quantitats inferiors a aquests 21.000 euros.

Pujada del mínim de tributació

El mínim exempt de tributació per IRPF se situa en 15.000 euros. Si abans, una persona sense fills ni filles havia de tributar si percebia més de 14.000 euros bruts anuals, ara ho haurà de fer si percep més de 15.000 euros.

Reduccions en la tributació de persones treballadores autònomes

La tributació al règim d’autònoms tindrà una reducció d’un 5% addicional en la modalitat de mòduls, i en l’estimació directa simplificada, una addicional de dos punts, fins al 7% en les anomenades despeses de difícil justificació.

Afegeix un comentari nou