Saps quins tipus de tributs hi ha?

Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font:
Font:

Saps quins tipus de tributs hi ha?

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

Hi ha tres tipus diferents: els impostos, les taxes i les contribucions especials.

Els tributs serveixen per finançar a les administracions públiques i s’agrupen en diferents categories:

  • Impostos: Els tributs més coneguts són els impostos i amb aquest terme es solen englobar a la resta. Podem definir els impostos com aquells tributs exigits sense contraprestació, on el seu fet impossible està constituït per negocis, actes o fets que posen de manifest la capacitat econòmica del contribuent.
  • Taxes: Les taxes es caracteritzen perquè el seu fet imposable consisteix en la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d’activitats en règim de dret públic que es refereixin, afectin o beneficien de manera particular l’obligat tributari. A més, requereixen que els serveis o activitats no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris, o no es prestin o realitzin pel sector privat.
  • Contribució especial: És un tribut en el qual, el seu fet imposable consisteix en l'obtenció per l'obligat tributari d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns, com a conseqüència de la realització d'obres públiques o ampliació dels serveis públics.

Afegeix un comentari nou