Com afectarà la reforma fiscal a les entitats no lucratives (2)

Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Com afectarà la reforma fiscal a les entitats no lucratives (2)

Resum: 

Tot i que inicialment estava prevista la creació d'una nova llei de mecenatge, sembla ser que finalment aquesta no es durà a terme dins de la legislatura actual.

A la reforma fiscal, però es modifica en alguns aspectes la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

El projecte de la nova Llei de l'Impost de societats, que actualment es troba en el Senat, després de passar pel tràmit d'esmenes en el Congrés dels Diputats, modifica diversos articles de la Llei 49/2002, en alguns casos augmentant el percentatge de deducció, en altres eliminant deduccions que hi havia fins a la data, i en d'altres, deixant-los tal i com estaven però incentivant amb percentatges addicionals de deducció la fidelitat dels donants envers una mateixa entitat beneficiària del mecenatge.

Deduccions per donacions de persones físiques per 2015

Les persones físiques que feien donacions a les entitats no lucratives que haguessin optat pel Règim fiscal del mecenatge (Llei 49/2002) podien gaudir fins ara d'una deducció en el seu IRPF d'un 25% de l'import de la donació.

Amb la reforma prevista, per les donacions que facin a partir de l'1 de gener de 2015, els percentatges de deducció que podran aplicar els donants són els següents:

  • Pels primers 150 € de donació, un 50%.
  • Per l'import que superi aquests primers 150 €, un 27,5%.

En cas que la persona hagués fet en els dos anys immediatament anteriors una donació amb dret de deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cadascun d'ells al de la donació de 2015, el percentatge de deducció de l'import que superi els primers 150 € serà del 32,50%, en lloc del 27,5% general.

Per tant, si un donant li fa un donatiu a una entitat durant dos o més anys, i l'import d'aquest és el mateix o bé s'incrementa, podrà desgravar més que si els donatius els fa a entitats diferents cada any. D'alguna manera, es premia la fidelitat dels donants envers una entitat determinada.

A aquests imports deduïbles se'ls aplicaria la mateixa limitació que existeix actualment, d'un 10% de la base liquidable de l'IRPF del donant, sense possibilitat de que si es sobrepassa aquest límit, la deducció pugui ser aplicada en els anys següents.

Deduccions per donacions de persones físiques a partir de 2016

Les donacions amb les mateixes característiques que les indicades a l'apartat anterior que es realitzin a partir de l'1 de gener de 2016, veuran incrementats els percentatges de deducció, de forma que es podran aplicar:

  • Pels primers 150 € de donació, un 75%.
  • Per l'import que superi aquests primers 150 €, un 30%.

De la mateixa manera que per 2015, en cas que la persona hagués fet en els dos anys immediatament anteriors una donació amb dret de deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cadascun d'ells al de la donació de 2016 i posteriors, el percentatge de deducció de l'import que superi els primers 150 € serà del 35%, en lloc del 30% general.

És a dir, si un donant li fa un donatiu a una entitat durant dos o més anys, i l'import d'aquest és el mateix o bé s'incrementa, podrà desgravar més que si els donatius els fa a entitats diferents cada any. D'alguna manera, es premia la fidelitat dels donants envers una entitat determinada.

Aquests imports deduïbles igualment estarien limitats a un 10% de la base liquidable de l'IRPF del donant, sense possibilitat de que si es sobrepassa aquest límit, la deducció pugui ser aplicada en els anys següents.

Deduccions per donacions de persones jurídiques

Les persones jurídiques (empreses, entitats, etc.) que feien donacions a les entitats no lucratives que haguessin optat pel Règim fiscal del mecenatge (Llei 49/2002) podien gaudir fins a 2014 d'una deducció en el seu Impost de Societats del 35% de l'import de la donació.

Amb la reforma prevista, el percentatge actual de donació del 35% no varia, però s'afegeix un increment de la deducció per a aquelles empreses que en els dos anys immediatament anteriors hagin fet una donació amb dret de deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cadascun d'ells al de la nova donació.

Els percentatges de deducció incrementats en aquest supòsit són:

  • Per a donacions realitzades durant el període impositiu de 2015, un 37,50%.
  • Per a donacions realitzades durant el període impositiu de 2016 i successius, un 40%.

A aquests imports deduïbles estarien limitats, al igual que succeeix actualment, en un 10% de la base imposable de l'Impost de Societats de la persona jurídica donant,.

A diferència del cas de les persones físiques, les quantitats que excedeixin aquest límit igualment es podran deduir ens els períodes impositius que finalitzin en els deu anys immediats i successius, és a dir, encara que no hi hagi prou base imposable per poder gaudir totalment de les desgravacions, aquestes no es perden, sinò que es podran deduir posteriorment, si el donant té beneficis en els anys següents.

Eliminació deduccions per donacions a entitats que no estiguin al règim de mecenatge

Les persones físiques que feien donacions a les fundacions o associacions declarades d'utilitat pública que no haguessin optat pel Règim fiscal del mecenatge (Llei 49/2002) podien gaudir actualment d'una deducció en el seu IRPF d'un 10% de l'import de la donació.

Amb la reforma prevista, aquesta possibilitat de deducció desapareix, és a dir, les donacions efectuades per persones físiques a fundacions o associacions declarades d'utilitat pública que no gaudeixin del règim fiscal del mecenatge, no donaran cap dret de deducció, llevat d'aquelles deduccions autonòmiques que puguin gaudir per raó de la seva activitat.

ACTUALITZACIÓ: Aquest punt, finalment, no s'ha aprovat, i aquesta deducció per les entitats esmentades, es manté amb la normativa aprovada.

Deduccions per donacions de serveis

Finalment, la reforma prevista no reconeix de forma expressa la donació de serveis com a forma de mecenatge, ni es produeix cap modificació relativa a la regulació dels convenis de col·laboració empresarial en activitat d'interès general.

Per tant, la donació de serveis a les entitats no lucratives beneficiàries del mecenatge continuarà sense possibilitat de gaudir de cap deducció pel donant.