Com consultar l'estat dels deutes pendents amb la Generalitat

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Com consultar l'estat dels deutes pendents amb la Generalitat

Suport Tercer Sector – Econòmic
Resum: 

La Generalitat de Catalunya disposa d'una eina informàtica que conté informació sobre determinats pagaments que els diferents departaments o organismes de la Generalitat han d'executar.

Els deutes poden provenir tant de convenis, com de subvencions, com de contractes públics amb l'Administració autonòmica.

Informació que ofereix l'eina de consulta

L'aplicació conté informació sobre determinats pagaments que els diferents departament o organismes de la Generalitat tenen compromesos: factures, certificacions d'obres i/o subvencions.

Aporta la mateixa informació que facilitaria el telèfon 012 si la consulta es fes per aquest altre mitjà.

Qualsevol variació en la informació relativa a la data de programació dels pagaments, que habitualment es fa els últims dies de cada mes, s’introdueix de manera immediata a la plataforma de consulta.

Amb motiu de l'adhesió de la Generalitat de Catalunya al fons de liquiditat autonòmic (FLA), un mecanisme que ha creat l’Estat per proporcionar liquiditat a les autonomies, l'ordre de prioritat dels pagaments ha de ser l'establert a les condicions d'aquest mecanisme, que és el següent:

 1. Venciments del deute públic.
 2. Deutes i sancions tributàries i cotitzacions de la Seguretat Social.
 3. Pagaments a proveïdors i/o subvencions.

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat manifesta a la seva web que no pot fer una previsió exacta de la data en què s'abonaran els pagaments compromesos, si bé garanteix que els farà efectius tan aviat com això sigui possible.

Modalitats d'accés a la informació

La informació respecte a l'estat dels pagaments es pot obtenir per dos mitjans:

 • Per Internet.
 • Per telèfon, trucant al número d'informació telefònica 012.

Per fer la consulta directa per internet és necessari disposar de certificat digital de representant de persona jurídica.

Si no es té aquest certificat, i tant per internet com per telèfon, la consulta es pot realitzar aportant algunes dades identificatives de l'entitat:

 • El Número d'Identificació Fiscal (NIF).
 • Els cinc últims dígits del número del compte corrent en què s'ha de fer el pagament.

En el cas que cap de les opcions aporti la informació sobre els pagaments requerida, l'entitat pot adreçar una consulta a la bústia de contacte.

El tràmit, en qualsevol de les opcions, és totalment gratuït, ja que no hi ha cap taxa que n'estigui associada.

Cerca de documents

Quan s'entra en el formulari de consulta, el primer que s'ha de fer és introduir una sèrie de dades:

Pantalla autenticació dades entitats. Font:Gencat.cat

 1. Dades relatives a l'autenticació: s'ha d'escollir si l'entitat es vol identificar amb el certificat digital o si es vol identificar amb el NIF i els cinc darrers dígits del compte bancari de l'entitat a on s'ha de rebre el pagament.
 2. Dades relatives a l'entitat: cal escollir alguna de les opcions disponibles en les següents llistes desplegables que inclou el formulari:
  • Tipus d'entitat d'on té pendent el cobrament l'entitat (Departament/Organisme/Òrgan superior/Altres entitats/Tots els tipus d'entitat)
  • Entitat: si s'ha seleccionat "Departament" o "Organisme" permet escollir tots els departaments o tots els organismes de la llista desplegable. Si s'ha marcat en el punt anterior "Òrgan superior" "Altres entitats", s'hauran de seleccionar de forma individual.
 3. Dades relatives al document: s'ha d'escollir una opció:
  • Documents pendents de pagament.
  • Documents pagats.

En ambdòs casos es podran informar els camps:

 • Referència del document.
 • Interval de dates del document.
 • Interval de dates previstes de pagament/Interval de dates de pagament.

En cas d'informar d'algun d'aquests intervals, la data "Fins a" ha de ser posterior a la data "Des de".

Finalment, per obtenir el resultat, caldrà prémer el botó "Cerca".

Resultats de la cerca i terminis de cobrament

Els estats que poden aparèixer en fer la cerca són:

 • Pendent: vol dir que l'òrganisme que deu diners a l'entitat encara no ha passat al Departament de Vicepresidència d'Economia i Hisenda el vistiplau perquè procedeixi a la programació del pagament.Si s'han superat els terminis acordats o previstos, el més adeqüat és contactar amb el deutor per verificar que no hi hagi cap problema ni retard que calgui solventar.
 • Programat: apareixerà la data prevista de pagament.
 • Pagat: el deute consta com a liquidat.

Des que es paga una factura fins que es rep l'ingrés, poden passar fins a quatre dies hàbils. A més, des de la data del pagament d'una factura fins que es rep la informació o el detall sobre els pagaments rebuts poden passar fins a set dies hàbils.

El resultat de la cerca dels documents pagats, mostra un resultat com el d'aquest exemple:

Pantalla resultat de la cerca de subvencions cobrades. Font:gencat.cat

Si es prem sobre qualsevol de les línies, apareix el detall de a quin concepte correspon aquell cobrament. Aquesta opció és força útil quan es reben en el compte bancari cobraments agrupats procedents de la Generalitat que no estan suficientment identificats.

El resultat de la cerca es pot exportar a un document Excel prement a la casella "Exporta".