Com registro l'Impost de Societats?

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Ordinador i calculadora Font: Pixabay
Cal calcular l'impost de societats abans de tancar la comptabilitat. Font: Pixabay.

Com registro l'Impost de Societats?

Suport Tercer Sector – Econòmic
Resum: 

El càlcul de l'Impost de Societats és, probablement, el darrer assentament que s'ha de fer a la comptabilitat de l'any. En aquest recurs veurem com es fa aquest registre.

Quan es fa el càlcul de l'impost de societats i en funció del règim fiscal que tingui l'entitat, pot sortir un resultat de tributació positiu, negatiu o a zero. No en tots els casos s'haurà de fer un assentament de registre, però en molts d'ells, sí.

Quan s'ha de registrar comptablement l'impost de societats?

Malgrat que el model 200, la declaració de l'Impost de Societats (IS), es presenta en un termini de més de sis mesos des de la data de tancament de l'exercici, en realitat l'impost es merita just en aquella data de tancament.

És en el moment en què ja estan fetes totes les comprovacions i operacions de tancament quan s'ha de procedir a fer el càlcul del resultat fiscal, tenint en compte les possibles diferències permanents i temporàries que determina la normativa que regula aquest impost.

El resultat fiscal, en el cas de les entitats no lucratives, acostuma a ser diferent del resultat comptable en la mesura en què l'entitat tingui rendes exemptes segons el règim fiscal de Societats que li sigui d'aplicació.

Quan ja està calculat, l'impost de societats s'ha de registrar a data de tancament. Normalment, serà el darrer assentament de la comptabilitat de l'entitat.

Aquest càlcul pot donar tres resultats, que comportaran diferents moviments comptables:

  • Que surti positiu, i això vol dir que l'entitat haurà de tributar per Societats.
  • Que surti negatiu, i això vol dir que l'entitat generarà un crèdit amb Hisenda que podrà utilitzar per compensar-ho amb futurs resultats positius, si aquests s'arriben a produir mai.
  • Que surti a zero, i això vol dir que no té resultat positiu ni negatiu. Aquest resultat és el més habitual en les entitats que tenen el règim fiscal de la llei 49/2002 (que són, principalment, associacions declarades d'utilitat pública i fundacions)

Cal revisar, a més, si l'entitat ha fet durant l'any algun pagament a compte de l'IS, mitjançant el model 202, o si algú li ha fet alguna retenció en els ingressos que hagi percebut (per exemple, per premis, interesos, lloguers...).

Nota: en aquest recurs no s'ha tingut en compte el registre comptable de les diferències temporàries en el càlcul del resultat fiscal, ja que aquestes no són massa habituals a les entitats no lucratives.

Registre quan surt un resultat fiscal positiu

Si el resultat fiscal ha estat positiu, cal:

  • Registrar la despesa per impost de societats, que és la quota liquida positiva (es correspon amb la casella 592 del model 200).
  • Restar els possibles pagaments a compte i retencions.
  • Anotar el deute a pagar a Hisenda, que quedarà pendent al balanç de l'entitat fins al moment de la presentació de la declaració.

L'assentament a fer serà el següent:

Taula d'assentaments fiscals, amb el concepte, deure i haver

En cas que l'import de les retencions i pagaments a compte sigui més gran que el de la quota, la declaració sortirà a retornar i caldrà utilitzar un compte diferent per reflectir aquest dret de devolució com a actiu al balanç:

Taula d'assentaments fiscals, amb el concepte, deure i haver

El saldo dels comptes del grup 473 ha de quedar a zero a final de l'exercici.

Registre quan surt un resultat fiscal negatiu

Si, a partir del càlcul, surt un resultat fiscal negatiu, cal:

  • Registrar la despesa per impost de societats en negatiu (tindria un impacte positiu en el compte de resultats), per l'import que surti de multiplicar la base negativa pel tipus de tributació (25% en el règim d'entitats parcialment exemptes i 10% en el règim fiscal de la Llei 49/2002).
  • Registrar, com a contrapartida de l'anterior i pel mateix import, el crèdit fiscal que s'haurà generat.
  • Reclassificar els possibles pagaments a compte i retencions contra un compte de devolució d'impostos.

L'assentament a fer serà el següent:

Taula d'assentaments fiscals, amb el concepte, deure i haver

Les dues darreres línies de l'assentament només s'hauran de fer si hi ha res registrat als comptes del grup 473.

D'acord amb el principi comptable de prudència, el registre del crèdit amb Hisenda (les dues primeres línies) només es farà en cas que resulti probable que en un futur raonable (normalment, es 10 anys) es disposi d'un resultat fiscal positiu que permeti l'aplicació d'aquest crèdit.

En cas que no hi hagi gaire probabilitats de que passi això, no es fa cap assentament a la comptabilitat, però això no significa que el perdi el dret de compensació de les bases.

Registre quan surt un resultat fiscal a zero

Les entitats que només hagin tingut rendes exemptes durant l'exercici, tindran una quota d'Impost de Societats que serà equivalent a zero.

En aquest cas, només s'haurà de fer un assentament de registre de l'impost de societats en el cas poc probable de que l'entitat hagi tingut algun tipus de renda subjecta a retenció (premis, interessos bancaris, lloguers...). Si ha estat el cas, hi haurà registres al compte 473 (Hisenda pública deutora per retencions i pagaments a compte), que cal saldar contra un compte del grup 4709 (Hisenda pública deutora per devolució d'impostos).

El moviment serà, simplement, de reclassificació de saldos entre ambdues comptes, sense intervenir cap compte de despesa:

Assentament reclassificació saldos retencions a retornar

I si hi havia bases negatives per compensar d'exercicis anteriors?

Si l'entitat disposa de quotes pendents de compensació d'exercicis anteriors que hagin estat registrades, hauria de tenir saldo en comptes del grup 4745 (Crèdit per pèrdues a compensar d'exercicis anteriors).

En el moment en què es produeix un resultat fiscal positiu, es podrà utilitzar aquest crèdit per pèrdues passades i el resultat a pagar serà menor, podent, fins i tot, quedar reduit a zero si hi ha prou pèrdues per compensar el resultat fiscal positiu en la seva totalitat.

Comptablement, el que caldrà fer és anar rebaixant el saldo del compte 4745, fins que aquest quedi definitivament saldat.

L'assentament a fer serà el següent:

Assentament IS compensació de quotes i resultat a pagar

En cas que hi hagi prou quotes a compensar com per no pagar, no es registrarà la tercera línia.

Si hi haguessin, a més, moviments relatius a retencions registrats en el compte del grup 473, caldrà fer la reclassificació esmentada en apartats anteriors per deixar el saldo d'aquest compte a zero.