Dies de cortesia per no rebre notificacions d’Hisenda

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Cristina Ros
 Font: ccma.cat
Els dies sol·licitats no han d’ésser obligatòriament consecutius. Font: Unsplash.
Es poden sol·licitar si es té apoderat un tercer per rebre les notificacions. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Es poden sol·licitar si es té apoderat una tercera persona per rebre les notificacions. Font: Unsplash.

Dies de cortesia per no rebre notificacions d’Hisenda

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

L'Agència Tributària posa a disposició de les persones contribuents 30 dies per no rebre notificacions electròniques.

El recurs posa a disposició de les entitats del Tercer Sector tot el que cal saber sobre els dies de cortesia per no rebre notificacions d'Hisenda, des de qui els pot sol·licitar i els pasos a seguir fins com canviar els dies de cortesia i aspectes a tenrir en compte.

Qui pot sol·licitar els dies de cortesia?

Les persones tributàries incloses en el Sistema d'Adreça Electrònica Habilitada (DEH) podran assenyalar fins a un màxim de 30 dies en cada any natural durant els quals l'Agència no podrà posar notificacions a la seva disposició en la DEH.

Aquest sistema no s’aplica a les notificacions relatives a ajornaments de pagament que se seguiran rebent tot i haver marcat aquests dies.

Sol·licitar dies de cortesia: Pas 1

Per sol·licitar aquests dies de cortesia, cal accedir al portal 'Les meves notificacions' de la Seu Electrònica i fer clic a l'enllaç 'Sol·licitar dies en què no es posaran notificacions en Adreça Electrònica Habilitada' de la secció 'Subscripcions, sol·licituds i altres consultes'.

Sol·licitar dies de cortesia: Pas 2

En accedir al servei l’aplicació, validarà si el certificat electrònic seleccionat està subscrit al sistema de notificació electrònica i, si és així, es mostrarà un requadre amb uns avisos i el calendari de l’any natural en curs per assenyalar els dies desitjats.

Per poder fer una adequada planificació, s'han de revisar els següents 'avisos':

 1. Els dies de cortesia tenen efecte, exclusivament, en relació amb les notificacions en l'Adreça Electrònica Habilitada, en els termes de l'article 4 de l'Ordre EHA/3552/2011, de 19 de desembre. Durant els mateixos, l'Agència Tributària no posarà notificacions a la seva disposició en l'Adreça Electrònica Habilitada. Les notificacions electròniques posades a la seva disposició anteriorment a l'inici del període de dies de cortesia s'entendran notificades pel transcurs de 10 dies sense accedir a les mateixes.
 2. S'han de marcar també els dissabtes, diumenges i festius.

En cas d'estar subscrits/es de forma voluntària a la recepció de notificacions electròniques, els dies de cortesia només assortiràn efecte respecte a aquells procediments en els quals estiguem subscrits.

Sol·licitar dies de cortesia: Pas 3

Per iniciar la sol·licitud dels dies de cortesia s'han de seguir els següents passos:

 • Premem sobre l'opció 'Modificar'.
 • Seleccionem els dies disponibles. Aquests quedaran marcats en verd.
 • Validar.
 • Signar i enviar.

Es generarà un resguard de sol·licitud amb un Codi Segur de Verificació (CSV) de 16 caràcters i el calendari amb els dies de cortesia seleccionats i actualitzats, a més de la data i hora de la sol·licitud.

Si es vol consultar el rebut de presentació en format PDF caldrà 'Visualitzar el rebut de presentació'.

A la part superior del resguard, es trobarà el CSV per recuperar el justificant a través de l'opció 'Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació' disponible en l'apartat 'Tràmits destacats'.

Modificar els dies de cortesia

En cas de voler canviar o anul·lar alguna de les dates assenyalades, cal tornar a utilitzar l'opció 'Modificar' i recordar que per poder modificar, és necessari trobar-se dins dels 7 dies abans de l'inici del període.

A més, si es vol accedir en qualsevol altre moment a la sol·licitud de dies de cortesia, es pot obtenir el PDF corresponent al resguard de l'última assignació utilitzant l'opció 'Visualitzar últim rebut' situada a la part superior.

Coses a tenir en compte

 • Els dies de cortesia s'han de sol·licitar amb un mínim de 7 dies naturals d'antelació al començament del període desitjat.
 • Els dies sol·licitats no han d’ésser obligatòriament consecutius.
 • Es poden sol·licitar si es té apoderada una tercera persona per rebre les notificacions.
 • S’han de marcar els dissabtes, diumenges i altres dies festius.
 • La sol·licitud realitzada és modificable dins del termini d’antelació esmentat.
 • És important recordar que la suspensió temporal de les notificacions no comporta que s’aturi qualsevol altre procediment que estigui en curs. En aquest cas, s'hauran de fer servir les eines legals disponibles per sol·licitar una pròrroga individualitzada de cada tràmit en curs.
 • Les notificacions electròniques s’entenen com a rebudes quan transcorren 10 dies naturals des del dia següent a l’enviament de la notificació.
 • La concessió dels dies de cortesia és automàtica i instantània.
 • Cal disposar de certificat digital.