Què cal saber sobre els convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general?

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Cristina Ros i Eugenia Ifer
Els convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general estan regulats per l'article 25 de la Llei 49/2002 del mecenatge. Font: Font: Canva.
Els convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general estan regulats per l'article 25 de la Llei 49/2002 del mecenatge. Font: Canva.
Existeixen diferents aportacions privades de mecenatge per a les entitats no lucratives beneficiàries. Font: Canva.
Existeixen diferents aportacions privades de mecenatge per a les entitats no lucratives beneficiàries. Font: Canva.

Què cal saber sobre els convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general?

Suport Tercer Sector – Econòmic
Resum: 

Les entitats que volen col·laborar i participar en activitats d’interès general ho fan majoritàriament a través del mecenatge.

Existeixen bàsicament tres tipus d'aportacions privades de mecenatge per a les entitats no lucratives beneficiàries de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Estan els donatius, donacions i aportacions irrevocables, els convenis de col·laboració i el patrocini. En aquest recurs s'analitzarà la figura dels convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general, regulats a l'article 25 de la Llei 49/2002 del mecenatge.

Definició de conveni de col·laboració empresarial

El conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general és aquell pel qual les entitats beneficiàries del mecenatge, a canvi d'una ajuda econòmica per a la realització de les activitats que efectuen en compliment del seu objecte o finalitat específica, es comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació de l'entitat col·laboradora en les activitats esmentades.

En aquest compromís per escrit entre entitat receptora i col·laborador/a haurien de constar, com a mínim, els aspectes següents:

 • El consentiment d'ambdues parts.
 • L'Import de l’ajut econòmic.
 • Les condicions i mitjans a través dels quals s'efectuarà la difusió de la col·laboració.
 • La destinació de l’aportació.

Qui pot realitzar un conveni de col·laboració?

Els convenis de col·laboració empresarial podran ser realitzats per les entitats beneficiàries del mecenatge. Segons la Llei 49/2002 es consideren entitats beneficiàries del mecenatge:

 • Les entitats sense finalitats lucratives com les fundacions, les associacions declarades d'utilitat pública, les organitzacions no governamentals de desenvolupament segons la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional al desenvolupament, les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d'àmbit autonòmic, el Comitè Olímpic Espanyol i el Comitè Paralímpic Espanyol.
 • L'Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals.
 • Les universitats públiques i col·legis majors adscrits.
 • Institut Cervantes, Institut Ramon Llull i les institucions amb fins anàlegs de les Comunitats Autònomes amb llengua oficial pròpia.
 • Els organismes públics d'investigació dependents de l'Administració General de l'Estat.

Fiscalitat dels convenis de col·laboració empresarial

La difusió de la col·laboració no constitueix una prestació de serveis, d'acord amb el que estableix l'article 25 de la Llei 49/2002 i, per tant, l'operació no està subjecta a IVA, consulta vinculant núm. V2725-10 del 16/12/2010 de la Direcció General de Tributs (DGT).

Les quantitats aportades o les despeses realitzades tindran la consideració de despeses deduïbles en la base imposable de l‘Impost de Societats o de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, segons els casos, d’acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 49/2002 del mecenatge.

Quan l'ajuda sigui a través de béns o serveis, en principi existirà implicació en termes d'IVA per al col·laborador/a, ja que segons la Llei sobre l'Impost sobre el Valor Afegit es produeix un autoconsum.

Cal fer esment que, darrerament, la Direcció General de Tributs (DGT) està aplicant un criteri diferent pel que fa a la prestació de servei pro-bo, consulta vinculant núm. V0920-16 del 10/03/2016 de DGT.

Característiques principals dels convenis de col·laboració empresarial

 • Els convenis de col·laboració no poden ser realitzats per entitats no lucratives que no estiguin acollides a la Llei 49/2002 del mecenatge.
 • L’objectiu que persegueix el col·laborador/a amb el conveni és la participació en les activitats d’interès general de l'entitat no lucrativa perceptora de l’ajuda econòmica.
 • L'ajuda econòmica pot instrumentalitzar-se a través de diners, béns i de prestació de serveis.
 • No cal emetre cap certificat que acrediti l’aportació.
 • L'ajuda s’ha de destinar íntegrament a la realització de les activitats que les entitats desenvolupen en compliment de les finalitats d’interès general.
 • La difusió de la col·laboració únicament la pot fer l'entitat beneficiària del mecenatge.
 • El benefici fiscal dels convenis de col·laboració és incompatible amb la resta d’incentius regulats en la Llei 49/2002 del mecenatge. Una única aportació no pot generar el dret a gaudir de diferents incentius fiscals.

Per resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.