Els models fiscals relatius a l'IVA

Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Els models fiscals relatius a l'IVA

Resum: 

L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és un tribut que afecta les entitats que fan venda i/o distribució de béns o serveis. En alguns casos, aquesta activitat econòmica estarà exempta d'IVA, però en d'altres, no.

Aquest recurs està dedicat als principals models que afecten la gestió d'aquest impost.

Les declaracions trimestrals: el model 303

Les entitats que estan obligades a presentar declaracions d'IVA, han de presentar trimestralment el model 303.

En aquest model es detalla:

 • Dades de l'entitat (NIF i nom) i indicació del periode i any al qual pertany la declaració
 • Indicació de si l'entitat ha exercit o no la opció pel Registre Mensual de Devolució de l'IVA (REDME)
 • Desglòs de l'IVA Repercutit (el cobrat a les factures emeses per l'entitat). Si hi ha compres intracomunitàries, cal indicar-les a les caselles 19 (base) i 20 (quota)
 • Desglòs de l'IVA Suportat (el pagat a les compres efectuades per l'entitat). Cal desglossar l'IVA suportat de:
 1. Operacions interiors corrents, que són les compres de consumibles efectuades dins del territori espanyol
 2. Operacions interiors de béns d'inversió: són les compres efectuades dins del territori espanyol de béns d'immobilitzat que superin els 3.000 €
 3. Adquisicions intracomunitàries de béns corrents: compres de consumibles efectuades dins del territori de la UE, excepte Espanya
 4. Adquisicions intracomunitàries de béns d'inversió: compres de béns d'immobilitzat que superin els 3.000 € dins del territori de la UE, excepte Espanya
 5. Importacions de béns corrents: compres de consumibles efectuades a l'estranger, excepte a països de la UE
 6. Importacions de béns d'inversió: compres de béns d'immobilitzat que superin els 3.000 €, efectuades a l'estranger, excepte a països de la UE.

En aquest apartat només indicarem total de bases i de quotes, però sense desglossar per tipus de quota (IVA general, reduït o superreduït).

 • Ajustament de la prorrata (només 4T): quan l'entitat apliqui prorrata en l'IVA per efectuar conjuntament operacions exemptes i no exemptes, s'indicarà l'import de l'ajustament del 4t trimestre a la casella 36 del model, que pot ser positiva o negativa.
 • Diferència entre total quota meritada i total IVA deduïble.
 • Aplicable a l'Administració de l'Estat: 100% (si l'entitat no emet factures des de Navarra o País Basc)
 • Quotes a compensar de periodes anteriors: Si la declaració del trimestre anterior ha sortit a favor de l'entitat (llevat que s'hagi demanat la devolució), cal indicar l'import per compensar, per anar acumulant l'import a favor o bé per descomptar-lo del resultat de la declaració actual, si aquest és possitiu.
 • Entregues intracomunitàries: a la casella 42 s'indicaran les vendes exemptes intracomunitàries que s'hagin fet, a títol informatiu.
 • Resultat de la declaració, indicant si és possitiu les dades bancàries a l'apartat "a ingressar", o bé indicant a l'apartat "a compensar" o "a retornar" en cas que la declaració sigui a favor de l'entitat.

El resum anual d'IVA: el model 390

El model 390, resum anual de l'IVA, es confecciona amb l'ajuda del programa informàtic que l'Agència Tributària posa a disposició dels contribuents cada any.

Aquest programa permet també confeccionar la declaració del model 303 del 4t trimestre, i té mecanismes de comprovació que evitan aportar informacions incongruents entre tots dos models.

En el model caldrà informar de les activitats que desenvolupa l'entitat, que coindiran amb els epígrafs d'IAE en els quals estigui donada d'alta, i si l'entitat ha fet operacions que la obligaran a presentar o no el model 347, la Declaració Informativa d'Operacions amb Tercers.

També s'hauran d'indicar les dades del representant de l'entitat, normalment el president o apoderat.

Les dades que s'indiquenals apartats d'IVA meritat i suportat són les mateixes que s'han anat declarant al llarg de l'any a les declaracions trimestrals, però en aquest cas sí que es desglossaran les bases de les factures corresponents a l'IVA suportat a les compres, que en els models 303 s'havien declarat de forma agregada.

A més, caldrà indicar les bases de les factures de compres que no hagin portat IVA, per tractar-se de factures exemptes, i també les bases de les factures emeses per l'entitat, separant entre aquelles que porten IVA i les que no, en cas que es facin simultàniament operacions exemptes i no exemptes.

Aquesta simultaneïtat donarà lloc a l'aplicació de la Regla de prorrata, i aquesta informació també s'haurà d'indicar en aquest model 390, a l'apartat que hi està destinat a tal efecte.

Terminis i lloc de presentació dels models

Els terminis de presentació dels models trimestrals (303) són els següents:

 • 1T: entre l'1 i el 20 d'abril
 • 2T: entre l'1 i el 20 de juliol
 • 3T: entre l'1 i el 20 d'octubre
 • 4T: entre l'1 i el 30 de gener de l'any següent. En aquest termini, si el resultat de la declaració és a favor de l'entitat, es podrà demanar la devolució d'aquell import.

Els models es presentaran telemàticament si l'entitat disposa de signatura digital, o bé presencialment en l'entitat bancària a la qual pertanyi el compte de càrrec (si la declaració és a pagar) o devolució (si es demana el retorn), o a l'Administració de l'Agència Tributària a la qual pertany l'entitat, en el cas que el resultat sigui negatiu a compensar.

Si es presenta telemàticament amb la opció de "domiciliació de l'import a ingressar", el termini s'escurça en 5 dies, és a dir, finalitzarà els dies 15 dels mesos d'abril, juliol i octubre, i el dia 25 de gener.

El model 390 (Resum anual) es presentarà entre l'1 i el 30 de gener de l'any següent (el de 2012 es presentarà entre l'1 i el 30 de gener de 2013), conjuntament amb la declaració del quart trimestre si la presentació és presencial a l'entitat bancària, o bé a l'Agència Tribuària o mitjançant presentació telemàtica quan la presentació no es faci de forma conjunta amb el quart trimestre o bé quan aquesta declaració tingui signe negatiu.