Factura electrònica: què cal saber?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Canva
Les entitats obligades a emetre o facilitar l’accés a factures electròniques que no ho facin, seran sancionades amb multes que poden arribar als deu mil euros. Font: Canva.
 Font: Canva
La nova norma, entre altres qüestions, pretén ser un instrument de control de les activitats comercials. Font: Canva.

Factura electrònica: què cal saber?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Una factura electrònica té els mateixos efectes legals que una factura en paper.

El 29 de setembre de 2022 es va publicar al BOE la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses. Amb aquesta nova llei s’obliga totes les organitzacions i professionals a expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres entitats i professionals. Així mateix, aquesta llei també obliga a proporcionar informació sobre l’estat de les factures.

Segons aquesta norma, es pretén digitalitzar les relacions comercials, reduir els costos de transacció, facilitar la transparència en el tràfic mercantil i, juntament amb altres mesures, combatre la morositat d’aquestes operacions.

Què és una factura electrònica?

Segons el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, “una factura electrònica té els mateixos efectes legals que una factura en paper. Aquest document és un justificant de l’entrega de béns o serveis”. Existeixen dos tipus de factures electròniques:

 • Factures en format estructurat. Les factures en aquesta modalitat poden ser generades de forma automàtica a partir dels sistemes informàtics de l’emissor/a de la factura. Així mateix, el receptor/a pot tramitar les factures de forma automàtica amb els seus programes de pagaments i comptables.
 • Factures en format no estructurat. Aquestes factures solen ser papers escanejats o fitxers en PDF, formats que obliguen a introduir les dades de forma manual o amb un procediment costós que no arriba a ser del tot automàtic.

Quan entra en vigor la normativa?

L’entrada en vigor de la norma està a l’espera de l’aprovació del desenvolupament del reglament.

A més a més, la llei està supeditada a l’obtenció de l’excepció comunitària segons l’article 218 de la Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l'impost sobre el valor afegit que explica: “acceptaran com a factura qualsevol document o missatge en paper o en forma electrònica que compleixi les condicions establertes” i a l’article 232 es manifesta: “les factures expedides podran ser transmeses en paper o, a reserva de l'acceptació del destinatari, transmeses o subministrades per via electrònica”.

Una vegada superats aquests procediments, els terminis màxims d’aplicació seran els següents:

 • Per a les organitzacions i professionals amb una facturació anual superior a vuit milions d’euros, hauran d’implementar la factura electrònica com a màxim un any després d’aprovar-se el desenvolupament del reglament.
 • Per a la resta d’entitats i professionals, ho hauran de fer en un màxim de dos anys després d’aprovar-se el desenvolupament del reglament.

Accés a les factures electròniques

L’article 12 de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses modifica l’article 2 bis de la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures de l’Impost de la Societat de la Informació. Així doncs, els destinataris d’una factura electrònica tenen un termini màxim de quatre anys des de l’emissió de la factura per sol·licitar la còpia de la mateixa sense costos addicionals.

A més a més, cal ressaltar que el receptor/a de la factura no podrà obligar el seu emissor/a a la utilització d'una solució, plataforma o proveïdor de serveis de facturació electrònica predeterminat. Igualment, les organitzacions hauran de facilitar l’accés als programes necessaris perquè les persones usuàries puguin llegir, copiar, descarregar i imprimir les factures electròniques de manera gratuïta sense haver d'accedir a altres fonts per obtenir-les.

Sancions per no emetre les factures electròniques o no permetre el seu accés

Les entitats i professionals obligades a emetre factures electròniques que no ofereixin a les persones usuàries la possibilitat de rebre factures electròniques o no permetin el seu accés, seran sancionades amb multes de fins a deu mil euros, que es determinarà i graduarà en funció dels criteris establers a l’article 19.2 de la Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança:

 • El grau de culpabilitat o l'existència d'intencionalitat.
 • La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
 • La naturalesa i quantia dels perjudicis causats.
 • La reincidència, per comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via administrativa.
 • El volum de facturació de la persona prestadora responsable.
 • El nombre de persones afectades per la infracció.
 • La gravetat del risc generat per la conducta.
 • Les accions realitzades per la persona prestadora encaminades a pal·liar els efectes o conseqüències de la infracció.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.