Descobreix les recompenses fiscals del micromecenatge

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Cristina Ros
Les deduccions fiscals del micromecenatge depenen de si ho impulsa una persona jurídica o una física. Font: Pixabay
Les deduccions fiscals varien en funció de si el receptor és una persona física o jurídica. Font: Pixabay.
Existeixen quatre tipus de micromecenatges. Font: Pixabay
Hi ha quatre tipus de microdonacions. Font: Pixabay.

Descobreix les recompenses fiscals del micromecenatge

Suport Tercer Sector – Econòmic
Resum: 

En els últims anys el 'crowfounding' o micromecenatge ha adquirit molta importància en el desenvolupament de nous projectes.

Què és el micromecenatge?

El micromecenatge consisteix en el finançament col·lectiu d'un projecte, producte o empresa mitjançant donacions dineràries o no dineràries i es poden establir recompenses a canvi. Normalment es fa via Internet a través de diferents plataformes especialitzades.

Aquesta font de finançament pot ser utilitzada per diferents tipus de projectes molt variats: artístics, culturals...

Models de micromecenatge

Existeixen diversos models de micromecenatge classificats en funció de la recompensa que reben els i les participants:​

 • Micromecenatge de recompenses: Qui fa l'aportació espera rebre una recompensa a canvi de la seva contribució.
 • Micromecenatge de donacions: Qui fa la donació no rep cap contraprestació econòmica.
 • Micromecenatge de préstecs: Qui realitza la inversió finança una empresa o un projecte i rep un retorn en forma d'interessos​.
 • Micromecenatge d'accions-participacions: Qui inverteix rep participacions d'un projecte.

Fer micromecenatge té implicacions fiscals, aquestes depenen de la modalitat de micromecenatge, de qui és el perceptor de l'aportació i de la recompensa. A continuació detallarem algunes característiques de la tributació del "crowfounding'.

Micromecenatge de recompensa

En aquest model de micromecenatge, a canvi de les aportacions econòmiques els i les aportants reben productes, prestacions de serveis o accés a continguts.

Característiques fiscals:

Receptor/a:

 • Quan el receptor de les aportacions és una entitat, un/a professional o autònom/a: Les quanties lliurades pels aportants, són considerades una contraprestació dels béns i serveis rebuts, sempre i quan aquests tinguin dret a rebre béns i serveis per les seves aportacions, per tant estaran subjectes a IVA (DGT consulta vinculant V2895-16).
 • Aquestes aportacions en el cas de les persones jurídiques tributen en l’Impost de Societats (IS) i, en el cas de les persones físiques, a l’IRPF.

Inversor/a-aportant:

 • Quan té personalitat jurídica, l’aportació és una despesa deduïble de l’IS i subjecte a IVA deduïble.
 • Quan és autònom/a o professional, l’aportació es considera despesa deduïble de l’IRPF i subjecte a IVA deduïble.
 • Quan és persona física és considerat consumidor final i aquesta aportació no és deduïble a l’IRPF.

Micromecenatge de donació

En el micromecenatge de donacions, les aportacions es realitzen de forma altruista sense existir beneficis a canvi.

Característiques fiscals:

Receptor/a:

 • Fundacions i associacions sense ànim de lucre: Les aportacions i donacions percebudes per l'associació o fundació que no constitueixin la contraprestació d'un servei efectuat per la mateixa als donants es consideraran no subjectes a l'IVA i queden exemptes de tributar a l'IS.
 • Persona física: Aquesta donació/ aportació esta subjecte a l'impost de successions i donacions (consulta vinculant DGT V2831-13).
 • Persona jurídica (excepte fundacions i associacions): Aquesta aportació està subjecte a l'impost sobre societats.

Els impostos els ha de pagar qui rep les aportacions.

Inversor-aportant:

 • Persona física: Aquesta aportació pot donar dret a deducció per donatius i altres aportacions en l’IRPF sempre i quan, compleixi amb les condicions legals establertes a l'article 68 apartat 3 de la Llei 35/2006 de 28 de novembre, de l'IRPF.
 • Persona jurídica: Aquesta donació pot donar dret a deducció si compleix amb els requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Micromecenatge de prèstecs

Pel que fa a la modalitat de micromecenatge de préstec (la devolució dels diners aportats més els interessos), s'ha de tractar fiscalment com un préstec.

Característiques fiscals:

Receptor/a:

 • Quan el receptor dels diners és un/a professional o autònom/a, els interessos que retornen als inversors són despeses deduïbles a l'IRPF.
 • Quan és una persona jurídica, els interessos que retorna als inversors són despeses financeres deduïbles a l'IS.

Inversor-aportant:

 • Quan té personalitat jurídica, el rendiment obtingut en concepte d'interessos tributa a l'IS.
 • Quan és persona física, el rendiment obtingut en concepte d'interessos tributa a l'IRPF al tipus impositiu del 19%.

Micromecenatge d'accions/participacions

En el cas d'aquesta modalitat, els i les inversores inverteixen en un determinat projecte o entitat i s'espera obtenir una part dels beneficis obtinguts.

Característiques fiscals:

Receptor/a:

 • Aquesta inversió es tracta com una ampliació del capital.

Inversor/a-aportant:

 • El rendiment obtingut com a dividend ha de tributar per l'IRPF o per l'IS en funció de si l'inversor és una persona física o jurídica.