La meva entitat està obligada a presentar l'Impost de Societats?

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Cristina Ros
 Font: Pixabay
Font: Pixabay
 Font: Pixabay
Font: Pixabay
 Font: Agència Tributària
Font: Agència Tributària

La meva entitat està obligada a presentar l'Impost de Societats?

Suport Tercer Sector – Econòmic
Resum: 

Aquest mes de juliol passat, moltes organitzacions han presentat declaració de l'Impost sobre Societats. Saps si la teva entitat ho ha de fer?

Per saber-ho, caldrà tenir en compte diferents situacions que poden causar l'obligació de presentar declaració per aquest impost.

El primer de tot: saber en quin règim fiscal està la nosta entitat

Existeixen dos règims fiscals aplicables a les entitats no lucratives:

Règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, aplicable a :

  1. Fundacions
  2. Associacions declarades d'utilitat pública
  3. Federacions esportives
  4. Organitzacions no governamentals de desenvolupament.

Cal fer esment, que per poder gaudir de la Llei 49/2002, cal exercir l'opció d'acolliment mitjançant el model 036.

Règim fiscal de les entitats parcialment exemptes RDL 4/2004 aplicable a:

  1. Associacions
  2. Fundacions i associacions declarades d'utilitat pública que no hagin optat per la Llei 49/2002

Si l'entitat està en el règim fiscal de la llei 49/2002

Les entitats que hagin d'aplicar el Règim fiscal de la Llei 49/2002 tenen l'obligació de presentar l'impost de societats i estaran obligades a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes, tal i com estableix l'article 13 d'aquesta Llei.

Principals incentius fiscals aplicables a les entitats acollides a la Llei 49/2002

Estan exemptes les rendes següents:

•Donatius i donacions, i els ajuts econòmics procedents de convenis de col·laboració empresarial i de patrocini
•Quotes de les persones associades, col·laboradores i benefactores que no corresponguin a serveis d’activitats econòmiques no exemptes
•Dividends, interessos, cànons i lloguers
•Rendes procedents de explotacions econòmiques exemptes segons l’art. 7 de la Llei 49/2002

Activitats econòmiques exemptes (art.7):
•Explotacions econòmiques de prestació de serveis de promoció i gestió de l’acció social, així com els d’assistència social i inclusió social especificats a la llei
•Explotacions econòmiques de assistència sanitària
•Explotacions econòmiques d’investigació científica i desenvolupament tecnològic

•Explotacions econòmiques d’explotació de béns declarats d’interès cultura

•Explotacions econòmiques de representacions musicals, coreogràfiques, teatrals, cinematogràfiques o circenses

•Explotacions econòmiques de parcs i altres espais naturals protegits
•Explotacions econòmiques d’ensenyament i de formació professional
•Explotacions econòmiques d’organització d’exposicions, conferències, col·loquis, cursos o seminaris
•Explotacions econòmiques d’elaboració, edició, publicació i venda de llibres, fulletons, material audiovisual i material multimèdia
•Explotacions econòmiques de caràcter esportiu.
•Explotacions econòmiques de caràcter merament auxiliar
•Explotacions econòmiques d’escassa rellevància (inferiors en el seu conjunt a 20.000 €)

Totes aquestes activitats econòmiques, perquè puguin ser considerades exemptes, han de ser desenvolupades en compliment de l’objectiu social o finalitat específica de l’entitat.

Criteris d’imputació de les despeses:

No tenen la consideració de despesa deduïble les despeses imputables exclusivament a les rendes exemptes ni les quantitats destinades a l'amortització d'elements patrimonials no afectes a les explotacions econòmiques sotmeses a gravamen.

Les despeses parcialment imputables a les rendes no exemptes seran deduïbles en el percentatge que representin els ingressos obtinguts en l'exercici d'explotacions econòmiques no exemptes respecte dels ingressos totals de l'entitat.

Obligacions comptables:

Les entitats hauran de portar comptabilitat de tal manera que permeti identificar els ingressos i les despeses corresponents a les rendes i explotacions econòmiques no exemptes.

Tipus impositiu:

El tipus impositiu de les entitats acollides a la Llei 49/2002 és del 10%.

Si l'entitat està en el règim d'entitats parcialment exemptes

Les entitats parcialment exemptes estan obligades a presentar l'impost de societats si fan activitat econòmica (ordenació de recursos amb la finalitat de produir o distribuir béns o serveis a canvi d’una contraprestació dinerària) i estaran obligades a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes.

En el cas de no fer activitat econòmica, NO estan obligades sempre i quan compleixin els 3 requitis següents:
•Els ingressos no superin els 75.000 € anuals
•Els ingressos sotmesos a retenció no superin els 2.000 € anuals
•Totes les rendes no exemptes obtingudes estiguin sotmeses a retenció

Principals incentius fiscals aplicables per les entitats parcials exemptes

Estan exemptes les rendes rendes:

•Les que procedeixin de la realització d'activitats que constitueixin el seu objecte social o finalitat específica:

•Quotes de socis (sense prestació de serveis)

•Subvencions

•Donacions

•Les derivades d'adquisicions i de transmissions a títol lucratiu, sempre que les unes i les altres s'obtinguin o realitzin en compliment del seu objecte social o finalitat específica.

•Les que es posin de manifest en la transmissió onerosa de béns afectes a la realització de l'objecte social o finalitat específica, quan el total del producte obtingut es destini a noves inversions relacionades amb l'esmentat objecte o finalitat.

Criteris d’imputació de les despeses:

No tenen la consideració de despesa deduïble les despeses imputables exclusivament a les rendes exemptes.

Les despeses comuns són deduïbles en el percentatge que representin els ingressos obtinguts en l'exercici d'explotacions econòmiques no exemptes respecte dels ingressos totals de l'entitat.

Obligacions comptables:

Les entitats parcialment exemptes hauran de portar comptabilitat, de tal manera que permeti identificar els ingressos i les despeses corresponents a les rendes i explotacions econòmiques no exemptes i exemptes.

Tipus impositiu:

El tipus impositiu de les entitats parcialment exemptes és del 25%. Aquest tipus s'haurà d'aplicar sobre el benefici real de l'activitat econòmica.

Obligació a causa del volum d'ingressos, de les rendes no exemptes sotmeses a rentenció i de les rendes no exemptes no sotmeses a retenció

Estaran obligades a presentar l'impost de societats totes aquelles entitats parcialment exemptes que no realitzin activitat econòmica i que es trobin en algun dels supòsits que s'exposen a continuació:

  1. Quan el seu volum d'ingressos anuals provinents de rendes exemptes com ara donacions, subvencions i quotes de persones sòcies superin els 75.000€.
  2. Quan els seus ingressos sotmesos a retenció, com són els interessos i els premis d'atzar, superin els 2.000€ anuals.
  3. Quan obtinguin rendes no exemptes no sotmeses a retenció, com per exemple ingressos provinents de tallers, quotes de persones usuàries amb prestació de serveis, excursions, casals i vendes de béns (samarretes, llibres...).

Si l'entitat està obligada a presentar l'IS, com i quan ho ha de fer?

L'impost de societats es presenta mitjançant el model 200, que s’ha de generar amb un programa informàtic que proporciona l'AEAT i s’ha de presentar telemàticament.

El termini de presentació és dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la finalització de l’exercici econòmic.

Les entitats que tenen un exercici econòmic d’any natural hauran de presentar l’impost de l'1 al 25 de juliol de l’any següent. Les entitats que tinguin un exercici econòmic escolar o de temporada (de setembre a l'agost) hauran de presentar l’impost de l'1 al 25 de març de l’any següent.