Les eines d’assistència virtual per facilitar la feina a les entitats en l’àmbit fiscal

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Dani Gallart
El recurs de censos consisteix en un cercador que indica l’epígraf de les tarifes de l’Impost d’Activitats Econòmiques. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
El recurs de censos consisteix en un cercador que indica l’epígraf de les tarifes de l’Impost d’Activitats Econòmiques. Font: Unsplash.
L’eina de recaptació permet calcular els terminis de pagament i el càlcul d’interessos i ajornaments. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
L’eina de recaptació permet calcular els terminis de pagament i el càlcul d’interessos i ajornaments. Font: Unsplash.

Les eines d’assistència virtual per facilitar la feina a les entitats en l’àmbit fiscal

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Hisenda posa a la disposició de les organitzacions sense ànim de lucre un seguit de recursos per complir amb les seves obligacions econòmiques.

A l’hora de complir amb les obligacions fiscals, les entitats han de tenir en compte molts factors, com les dates límit de pagaments determinats o dels interessos i ajornaments tributaris. Perquè es pugui complir amb la normativa i s’eviti qualsevol sanció l’Agència Tributària posa a disposició de les entitats del tercer sector un seguit d’eines i recursos que faciliten el compliment de les obligacions fiscals.

Eina de Censos

El recurs de censos consisteix en un cercador que indica l’epígraf de les tarifes de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i el codi d’activitat equivalent de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), aplicables a una determinada activitat, així com informació d’interès en relació amb la classificació seleccionada.

L'eina que ofereix l'epígraf o els epígrafs de les tarifes d'IAE, parteix d'una descripció basada en una o diverses paraules significatives de l'activitat a realitzar. Per a cada activitat descrita, s'ofereixen un o diversos epígrafs. Per determinar el més adequat s'haurà de punxar en el detall de cada un d'ells. En el cas que es trobin molts resultats, s'haurà d'afegir una segona paraula al cercador per detectar l'àmbit de l'entitat i així indicar el correcte epígraf de les tarifes IAE.

Eina de Recaptació

L’eina de recaptació permet calcular dos aspectes rellevants per a qualsevol organització sense ànim de lucre: el càlcul dels terminis de pagament i el càlcul d’interessos i ajornaments.

El primer et permet conèixer la data límit personalitzada pel pagament de determinats deutes i es pot calcular a través del número de justificant que apareix a dalt a la dreta de la carta de pagament i la data de la notificació. L’objectiu és que amb aquesta eina les entitats evitin sancions per pagament fora de termini.

Respecte el càlcul d’interessos i ajornaments de deutes, es poden conèixer els interessos, legals i/o de demora que poden resultar aplicables als deutes, tributaris i/o no tributaris.

Eines d’IVA

Aquests recursos majoritàriament van adreçats a persones autònomes i a determinats sectors, però també s'ofereixen eines molt versàtils per la majoria d’entitats, com la calculadora de prorrates, que dona a conèixer les prorrates generals i especials, a més d’altres regularitzacions, com l’anual de béns d’inversió al final de l’exercici i la regularització per transmissió de béns d’inversió.

També pot ser molt útil la calculadora de sectors diferenciats, que per a entitats que porten a terme més d’una activitat, permet determinar si constitueix sectors diferenciats a efectes d’IVA. D’aquesta manera, si constitueixen sectors diferenciats, les activitats tindran diferents règims de deducció.

A banda d’aquests dos recursos, les eines d’IVA també compten amb un/a assistent/a virtual a disposició de les entitats per resoldre dubtes, un localitzador de la prestació de serveis o entrega de béns, un nou servei d’ajuda a l'emplenament de l'autoliquidació del model 303, ajuda per a la confecció del model 303 per a persones llogateres i un quantificador immobiliari que indica la tributació d’operacions de compravenda i arrendament d’immobles per IVA o ITP.

També disposa d’una calculadora de terminis de modificació de la Base Imposable (BI) i altres rectificacions, ajuda amb el model 390 bàsic per a persones autònomes, vídeos i eines d’assistència virtual i una taula de sectors i activitats CNAE.

Eines de Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII)

Aquestes eines només afecten a entitats molt grans com determinades fundacions o associacions declarades d'Utilitat Pública. En aquests casos, es compta amb un/a assistent/a virtual que resol dubtes sobre el subministrament immediat d’informació i una calculadora de terminis SII, que indica la data límit per remetre les dades d’una factura i període de registre.

També disposa d’un nou servei d'ajuda a l'emplenament de l'autoliquidació del model 303 i vídeos que expliquen com utilitzar l'assistent/a virtual per a qüestions tributàries del SII o com utilitzar la calculadora de terminis de l'assistent/a virtual del SII. Aquests vídeos també es poden trobar en anglès.

A tenir en compte

Altres aspectes que faciliten molt la gestió fiscal és el fet de disposar d’un certificat digital de representant de persona jurídica. Amb aquest es poden presentar totes les declaracions de forma telemàtica. A més, et permet obtenir al moment certificats d’estar al corrent o d’altres temes, consultar deutes i rebre notificacions tributàries en format electrònic.

D’altra banda, la seu electrònica permet informar d’un correu electrònic a on es rebi un avís cada cop que hisenda penja alguna notificació, sigui del tipus que sigui. L'Agència Tributària també posa a disposició de qualsevol entitat eines de recaptació per calcular terrminis de pagament i calcular interessos i ajornaments.