Deduccions autonòmiques IRPF: model 993

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Cristina Ros
El termini de presentació del model 993 serà de l'1 al 20 de gener de cada any. Font: Unsplash
El termini de presentació del model 993 serà de l'1 al 20 de gener de cada any.

Deduccions autonòmiques IRPF: model 993

Suport Tercer Sector – Econòmic
Resum: 

El 13 de novembre de 2018 es va aprovar el model 993 de la declaració informativa relativa a deduccions autonòmiques en l'impost sobre la renda de les persones físiques, ORDRE VEH/192/2018.

Obligats a presentar el model 993

Estan obligades a presentar la declaració informativa, model 993 totes aquelles entitats inscrites en els respectius censos corresponents i què:

 • Tenen per finalitat el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics
 • Tenen per finalitat el foment de la llengüa catalana
 • Les associacions i fundacions inscrites en el Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Anualment, aquestes entitats han de comunicar a l'Agència Tributària de Catalunya, les dades de les persones donants i les quantitats donades amb l'objectiu de reflectir la deducció corresponent a l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Format de l'arxiu de la declaració

El fomulari a emplenar per part de les entitats beneficaries de les donacions, està disponible a la seu electrònica de l'agència Tributària de Catalunya. El fitxer de la declaració informativa té format CSV i es pot obrir i emplenar amb el programa Excel. Aquest fitxer s'adjunta a través d'una funcionalitat habilitada específicament a la mateixa seu.

Dades que cal incloure a la declaració

La informació a incloure en el model 993 és la següent:

A la capçalera del model:

 • NIF de l'entitat receptora declarant
 • Nom o raó social de l'entitat receptora declarant
 • Exercici
 • Tipus de donació:
  • Foment de les llengües catalana i occitana
  • Foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics
  • Fundacions i associacions del cens d'entitats ambientals

Per a cada donació cal incloure les dades següents:

 • Dades del NIF del donant (ha de ser persona física).
 • Dades del NIF (representant) menors de 14 anys: Si el NIF de la persona que fa la donació correspon a una persona menor de 14 anys, cal fer constar el NIF del seu representant legal.
 • Cognoms i nom de la persona física que fa la donació.
 • Import de la donació.

Forma i termini de presentació

La presentació del model 993 requereix d'identificació digital i s'ha de realitzar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya.

El termini de presentació del model 993 serà de l'1 al 20 de gener de cada any i s'inclourà la informació relativa a l'any natural anterior.