Novetats de la llei de mecenatge

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Les modificacions de la llei de mecenatge tenen una gran repercussió en el règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre. Font: Canva.
Les modificacions de la llei de mecenatge tenen una gran repercussió en el règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre. Font: Canva.
Totes les comunitats religioses arrelades a Espanya podran gaudir dels mateixos beneficis que l'Església catòlica. Font: Canva.
Totes les comunitats religioses arrelades a Espanya podran gaudir dels mateixos beneficis que l'Església catòlica. Font: Canva.

Novetats de la llei de mecenatge

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

La norma fa modificacions significatives en el règim fiscal de les organitzacions sense ànim de lucre, així com dels incentius fiscals del mecenatge.

La Comissió d'Hisenda i Funció Pública ha aprovat al Congrés dels diputats la proposició de llei que modifica la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

La iniciativa s’ha aprovat per part de tots els partits, excepte un que s’ha abstingut. Actualment, continua la tramitació parlamentària al Senat. Si no hi ha canvis en les previsions inicials, i la modificació definitiva de la llei i la publicació al Boletín Oficial del Estado (BOE) es realitza durant l’any en curs, entrarà en vigor amb efectes a partir de l’1 de gener de 2024.

Incentius fiscals

Tal com indica el preàmbul d’aquesta norma, l'objectiu principal és "incrementar els incentius fiscals al mecenatge, tant si és efectuat per persones físiques, com per persones jurídiques o per no residents". Per aquest motiu, s’augmenta el percentatge de deduccions de la quota de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), pels donatius, donacions i aportacions amb dret a deduccions. Amb aquesta nova llei, el percentatge de deducció de les donacions efectuades per persones físiques passa del 35% al 40%.

A més, s’amplia la quantia del que es considera micromecenatge provinent de contribuents de l’IRPF, que passa de 150 a 250 euros, mantenint el percentatge de deduccions actual del 80% per a aquest tram de donatius.

Pel que fa a les persones jurídiques, també s’incrementa el percentatge de deduccions, que passa del 35% al 40%. A més, es fixa el límit de deducció respecte de la base impositiva de l’Impost sobre Societats i del de la renda de no residents de l’empresa donant en un 15%, millorant el límit actual del 10%.

Així mateix, la norma continua fomentant les donacions continuades mitjançant dues accions:

  • S’incrementa el percentatge de deducció per les donacions que compleixen els requisits de recurrència, passant del 40 al 45% en el cas de les provinents de persones físiques, i del 40 al 50% en el cas de les de persones jurídiques.
  • Es redueix de quatre a tres anys el nombre d’exercicis en els quals s’han de fer donacions a una mateixa entitat per import igual o superior als de l’exercici anterior per poder aplicar aquests percentatges incrementats.

Requisits de les entitats sense ànim de lucre

La modificació de la llei afecta també a l’article 3, on s’afegeix la defensa dels animals com a activitat d’interès general. D’aquesta manera, les entitats que tinguin aquest objecte social, passen a formar part de les entitats sense ànim de lucre que contempla aquesta llei, sempre que tinguin la forma jurídica de fundació o la qualificació de Declarada d’Utilitat Pública (DUP).

Igualment, no es consideraran remuneracions les primes abonades en concepte d’assegurances de responsabilitat civil contractades per aquestes entitats, per a les persones patrones, representats estatutàries i membres de l’òrgan de govern de l’organització. Això serà correcte només en cas que cobreixen exclusivament els riscos derivats del desenvolupament de les seves funcions.

Esglésies i comunitats religioses

Un dels canvis rellevants és que s’equipara el règim fiscal de totes les entitats pertanyents a les confessions religioses que tinguin un reconegut arrelament a l’Estat espanyol. D’aquesta manera, les entitats membres de la Unió Budista, l'Església ortodoxa, l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies (mormons) i els Testimonis de Jehovà podran beneficar-se dels mateixos beneficis fiscals que en l’actualitat gaudeixen les que formen part de l'Església catòlica, la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques, la Federació de Comunitats Israelites i la Comissió Islàmica.

Segons la normativa, entre altres beneficis d’aquest règim fiscal, aquestes institucions quedaran exemptes de l’Impost sobre els Béns i Immobles (IBI) sobre “els espais de culte i les seves dependències o edificis i locals annexos, destinats al culte o a l'assistència religiosa i a la residència de ministres de culte, els locals destinats a oficines de les esglésies, confessions i comunitats religioses i els centres d'ensenyament destinats a la formació de ministres de culte, quan imparteixin exclusivament ensenyaments per a aquesta formació”.

Així mateix, totes aquestes entitats quedaran exonerades de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Altres consideracions importants que cal tenir present

La modificació de la norma incorporarà la possibilitat que les persones donants puguin rebre compensacions simbòliques en forma de béns o serveis, sempre que no representin més del 15% del valor de la donació o per un valor màxim de 25.000 €.

També s’actualitzen els conceptes de donatius i donacions, ja que s’incorporen “les prestacions de serveis”. En aquesta línia, queden reconeguts com a donacions en espècie els serveis d’assessoraments i consultoria, espais de publicitat en mitjans de comunicació, cessions d'espais naturals protegits o béns culturals d'autores reconegudes, i tota classe de cessions d'ús d'immobles que les entitats beneficiàries hagin gaudit gratuïtament.

A les activitats econòmiques exemptes de l’Impost sobre Societats quan siguin rendes obtingudes per entitats sense fins lucratius complint el seu objecte o finalitat específica que es detallen a l’article 7, s’hi afegeixen les accions d’inserció sociolaboral per a persones en risc d’exclusió social i les explotacions econòmiques d’investigació, desenvolupament i innovació, així com les explotacions econòmiques d’ensenyament i de formació professional de l’educació d’altes capacitats.

Per tal de resoldre dubtes en referència a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.