Per què cal demanar el certificat de contractista i subcontractista?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Quan una entitat treballa amb una altra empresa o persona amb la mateixa activitat existeix la responsabilitat subsidiària. Font: Freepik.
Quan una entitat treballa amb una altra empresa o persona amb la mateixa activitat existeix la responsabilitat subsidiària. Font: Freepik.
El certificat de contractista i subcontractista serveix com a garantia per protegir-se davant de la responsabilitat subsidiària. Font: Freepik.
El certificat de contractista i subcontractista serveix com a garantia per protegir-se davant de la responsabilitat subsidiària. Font: Freepik.

Per què cal demanar el certificat de contractista i subcontractista?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Quan una entitat treballa amb una altra empresa o persona amb la mateixa activitat existeix la responsabilitat subsidiària; hi ha formes, però, d’evitar assumir el seu deute.

Les entitats, de vegades, poden contractar altres empreses o treballadors o treballadores que desenvolupin part de la seva activitat. Per a aquests casos, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària estableix la responsabilitat subsidiària.

Això significa que aquestes entitats seran responsables dels deutes que aquestes empreses o persones contractades o subcontractades puguin tenir referent a les retencions de l’IRPF de les persones treballadores, professionals o d’altres, i altres tributs generats per l’activitat que ha realitzat.

Això pot tenir conseqüències per a les entitats, ja que haurien d'assumir part d'aquest deute generat. Existeixen, però, mecanismes que poden ajudar les organitzacions a evitar aquests problemes.

Què és el certificat de contractista i subcontractista?

Per tal d’evitar la responsabilitat subsidiària que pugui sorgir en el cas que l’empresa, autònom o autònoma o entitat contractada o subcontractada no pagui els seus impostos pertinents, existeix la possibilitat de demanar el certificat de contractista i subcontractista.

Es tracta d’un document que pot demanar l’entitat a l’empresa o persona contractada o subcontractada i que serveix com a garantia per protegir-se davant de la responsabilitat subsidiària i, per tant, dels possibles deutes que puguin haver-hi.

Amb l’expedició d’aquest certificat, l’empresa contractada o subcontractada certifica que té tots els seus comptes al dia amb l’Agència Tributària corresponents als 12 mesos anteriors, en cas del certificat positiu.

Quan i com es pot demanar aquest certificat?

El certificat de contractista i subcontractista el pot demanar l’empresa contractada a l’Agència Tributària indicant l’entitat per la qual serà contractada. En aquest sentit, cal tenir en compte que el certificat només es pot exigir en cas que l’empresa o persona contractada o subcontractada desenvolupi una activitat relacionada amb la principal de l’entitat que fa la contractació.

A més a més, el certificat té una validesa de 12 mesos des de la data d’expedició. Per poder-lo obtenir es pot demanar de forma telemàtica amb el DNI electrònic o el certificat digital. El termini de resolució és de tres dies i cal tenir present que en cas de manca d’emissió del certificat no s’entendrà que s’ha emès com a positiu.

Què ha d’incloure el certificat?

El primer que cal tenir en compte és que el certificat pot ser positiu, en cas d’estar al corrent amb les obligacions tributàries, o negatiu.

Aquest segon cas es dona principalment quan hi ha algun deute o manca la presentació d’alguna declaració. Tot i que també pot ser negatiu per tenir una inhabilitació per poder rebre ajuts o subvencions o haver comès algun delicte fiscal, entre d’altres.

Cal tenir present que només es pot tenir un certificat per entitat pagadora. Això significa que l’entitat que contracta o subcontracta ha de donar el seu NIF per incloure’l en el certificat, ja que han de tenir la mateixa activitat, tal com s’ha indicat anteriorment.

Per tant, sempre que una organització vulgui deixar part de la seva activitat principal a una altra entitat, empresa o persona cal que entre les seves rutines tingui molt present el fet de demanar el certificat de contractista i subcontractista per evitar ensurts amb l’existència de possibles deutes que hauria d'assumir.