Notificació de la diligència d'embargament de crèdits a proveïdors

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Cristina Ros
 Font: activasg.com
Hisenda només pot exigir el pagament d'aquells deutes meritats abans de la data de la notificació i que estiguin pendents de pagament. Font: Agència Tributària.
 Font:
Tant si es tenen o no deutes, cal atendre el requeriment d'informació realitzat per l'Administració per evitar sancions. Font: Unsplash.

Notificació de la diligència d'embargament de crèdits a proveïdors

Suport Tercer Sector – Econòmic
Resum: 

Cada vegada és més freqüent que les entitats hagin de pagar els deutes que tenen amb una empresa proveïdora a través d'Hisenda, que reté els diners fins que cobreix un determinat import.

Què és una diligència d'embargament de crèdits a tercers?

Quan una entitat incompleix les seves obligacions de pagament amb Hisenda i aquesta dicta procediment executiu dels deutes, l'organisme públic pot obligar les persones usuàries deutores d'aquesta entitat a ingressar les quantitats pendents de pagament a l'Agència Tributària en comptes de fer el pagament al proveïdor.

Aleshores, aquestes entitats rebran una diligència d'embargament, en la qual Hisenda exigirà la facilitació de les dades dels imports que han de pagar a l'empresa proveïdora, perquè els retinguin i els ingressin a Hisenda fins cobrir un determinat import.

Hisenda només pot exigir el pagament d'aquells deutes meritats abans de la data de la notificació i que estiguin pendents de pagament.

Hi ha obligació de donar resposta a la notificació ?

En qualsevol cas, tant si es tenen o no deutes pendents és fonamental atendre el requeriment d'informació realitzat per l'Administració, per la qual cosa s'ha de contestar sempre en temps i forma, per evitar possibles sancions per falta d'atenció.

L'article 42.2.b de la Llei general tributària estableix que els qui, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d'embargament d'Hisenda, seran responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent.


Es té l'obligació d'informar dels crèdits i relació comercial que es manté amb l'embargat?

Les entitats que rebin requeriments disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, per informar de l'import dels deutes pendents de pagament, així com del seu venciment. En el cas que no existeixin quantitats pendents de pagament també s'haurà de fer constar.

Si l'import exigit per Hisenda és superior al que deu al proveïdor/a embargat/da, i posteriorment a la resposta donada a Hisemda l'entitat realitza una nova compra a aquest proveïdor/a. No haurà de tornar a retenir el pagament fins arribar a l'import sol·licitat, sinó que l'entitat únicament haurà d'ingressar a Hisenda els deutes generats fins al moment en què ha rebut la notificació, i no les posteriors. És a dir, l'entitat només haurà de retenir els deutes que apareguin a la "fotografia" del dia de la notificació.

Pot succeir que l'entitat hagi rebut una prestació de servei o un bé, i que en data del requeriment no disposi de la factura, de tal forma que l'operació no consti a la comptabilitat de l'entitat. En aquest cas, com l'operació s'ha produït i existeix l'obligació de pagament, s'haurà de pagar a Hisenda i no al proveïdor

Seguint el criteri anterior, si s'ha fet una comanda i a data del requeriment encara no s'ha rebut, no s'haurà de pagar a Hisenda donat que no ha nascut l'obligació de pagament.

Termini de pagament

Posteriorment, una vegada que s'ha informat degudament a Hisenda, és hora de fer correctament el pagament de les quantitats embargades, directament al Tresor Públic.

Pel que fa al termini de pagament es poden donar dos supòsits:

  • Si en el moment de rebre la notificació el deute ja està vençut, s'haurà de fer l'ingrés immediatament al Tresor Públic.
  • Si en el moment de rebre la notificació el deute no està vençut, es podrà realitzar el pagament en la mateixa data de venciment pactada amb l'empresa proveïdora. No cal fer l'ingrés amb efecte immediat.

Els ingressos a Hisenda es poden fer, o bé a través de cartes de pagament, o de domiciliació bancària a través de la web de l'Agència Tributària.

Es té l'obligació de comunicar al tercer que s'ha rebut la notificació d'embargament?

No hi ha una obligació de comunicació a aquest tercer. En tot cas, dependrà de la relació comercial que es tingui.

Pot donar-se la situació d'una relació comercial que ja no està en vigor i per tant l'entitat no tindrà cap quantitat pendent de pagament. En aquest cas, simplement es donarà resposta a l'Agència Tributària per tal de tancar el tràmit.

Si pel contrari, existeix una relació comercial, el més habitual seria posar-ho en coneixement del proveïdor per dues raons:

  • Perquè la situació no requereix d'ocultació.
  • Per posar en coneixement del proveïdor que els diners que l'entitat l'havia d'haver pagat a ell, han estat pagats al Tresor públic.