Tot el que cal saber sobre les auditories de subvencions

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Canva
Les despeses realitzades a partir d’una subvenció s’han de justificar amb suport documental de factures. Font: Canva.
 Font: Canva
La documentació presentada ha de complir amb les bases de les subvencions. Font: Canva.

Tot el que cal saber sobre les auditories de subvencions

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Quan es rep una subvenció s'ha de seguir i respectar les seves bases reguladores.

És molt freqüent que les Administracions públiques (autonòmiques, estatals o internacionals) concedeixin subvencions a les organitzacions. Així doncs, aquestes ajudes comporten una sèrie de requisits, i un d'ells és exigir a les entitats beneficiades un informe emès per un auditor/a de comptes que certifiqui la correcta implementació de la subvenció rebuda.

Què és una subvenció?

L'article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions defineix subvenció com; “tota disposició dinerària realitzada per les administracions públiques, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els següents requisits”:

  • Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris/es.
  • Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzat o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, devent el beneficiari/a complir les obligacions materials i formals que s'haguessin establert.
  • Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.

Quan s’ha de realitzar l’auditoria de subvencions?

Segons estableix la normativa vigent, en qüestions relatives a la revisió de comptes justificativa de subvencions, les organitzacions que es beneficiïn d'una subvenció pública hauran de presentar un informe elaborat per un auditor/a de comptes. L'article 74 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei de Subvencions estableix que si el beneficiari/a està obligat a auditar els seus comptes anuals, la revisió del compte justificatiu es durà a terme pel mateix auditor, excepte que les bases reguladores prevegin el nomenament d'un altre auditor/a.

Quan el beneficiari/a no estigui obligat a auditar els seus comptes, la designació de l'auditor/a de comptes serà realitzada per ell/ella, en cas que les bases reguladores de la subvenció prevegin el seu nomenament per l'òrgan.

En la majoria dels casos la despesa d'auditoria té la condició de despesa subvencionable quan així ho estableixin les bases reguladores de la subvenció i fins al límit que en elles estigui fixat.

Pel que respecta a l'abast i profunditat de l'auditoria del compte justificatiu, aquesta haurà d'atenir-se al que fixin les bases reguladores de la subvenció. A més, haurà d'estar subjecte a les normes d'actuació i supervisió indicades per l'òrgan competent per al control financer de subvencions.

Què ha d’incloure?

El compte justificatiu de la subvenció ha d'incloure una memòria econòmica abreujada amb els costos del projecte. En la memòria ha de quedar clar la correlació entre la despesa i la descripció del treball efectuat.

Per una correcta realització d'un informe d'auditoria, l'entitat haurà de posar a la disposició de l'auditor/a tota la documentació que aquest pugui requerir per a la realització del seu treball. En els supòsits en els quals l'auditor no se li faciliti tota la documentació necessària, aquest podrà incloure una limitació a l'abast en el seu informe d'auditoria, indicant el motiu i la causa d'aquesta.

A més, els documents, llibres i registres utilitzats en l'execució de l'auditoria hauran de ser conservats per si fos necessari aplicar les comprovacions i controls previstos per la legislació.

La memòria econòmica abreujada inclourà, com es detalla en les bases reguladores de la subvenció, un contingut mínim amb un estat representatiu de les despeses incorregudes en la realització de l'activitat o activitats subvencionades. Tals despeses hauran d'anar degudament agrupades, i, en el cas que fos pertinent, amb anotació de les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions esdevingudes.