Com s'ha de transmetre la formació inicial?

 Font:
Font:

Com s'ha de transmetre la formació inicial?

Resum: 

Quan s'ha de donar la primera formació als voluntaris que s'incorporen a l'entitat, s'ha de tenir en compte que aquesta inclou aspectes més informatius, que han de conèixer per poder desenvolupar-se dins de l'entitat i aspectes més concrets necessaris per a desenvolupar la tasca voluntària amb qualitat.

Què pretén la formació inicial?

La formació inicial que rep el voluntari quan s'incorpora a l'entitat ha de permetre que aquest disposi de tota la informació necessària per conèixer l'entitat, el funcionament de la mateixa, els mecanismes de què disposa per dirigir-se a l'entitat, qui és la persona de referència...És possible que també necessiti tenir una formació directament relacionada amb l'activitat que ha de dur a terme dins de l'entitat: aquesta pot ser més o menys profunda en funció de la tasca a realitzar, el col.lectiu a qui va dirigida l'activitat i el perfil del voluntari.

En funció de quin sigui l'objectiu d'aquesta formació inicial, s'haurà de transmetre els continguts d'una o altra manera.

Com podem transmetre la informació sobre l'entitat?

Quan el que s'ha de transmetre són continguts relacionats amb instruccions de funcionament de l'entitat, ideari, objectius... els continguts s'han de transmetre de manera clara, inequívoca, senzilla i de manera estructurada.

Aquests continguts s'han de conèixer per part de totes les persones de l'entitat i s'han de complir perquè són les normes internes de funcionament i perquè són la base sobre la que es realitzen els diferents programes, activitats, que es porten a terme des de l'entitat.

Donada la importància que té aquesta primera informació pel bon funcionament de l'entitat i l'acolliment dels nous voluntaris, s'ha de garantir que tothom hagi entès el que s'ha explicat. En aquest sentit l'observació dels que reben la informació, l'actitud que mostren al llarg de l¿explicació ha de permetre adaptar si cal la metodologia per tal d'arribar a tothom. És molt important acabar l'explicació amb un resum dels punts més importants i donar suport escrit d'aquells punts claus que no es poden oblidar.

És convenient poder donar un referent per qualsevol aclariment que requereixin els voluntaris que s'incorporen, en relació a l'entitat, si tenen dubtes en els inicis de la seva activitat.

Informació relacionada amb l'activitat a realitzar

De la mateixa manera que passa quan es dóna la informació en relació a l'entitat, quan es tracta d'explicar l'activitat a realitzar i tots els aspectes relacionats amb ella, és molt important que es faci de manera ordenada.

La descripció de la tasca ha d'incloure què fer (important establir els límits de l'activitat), quan (horari), durada i freqüència de l'activitat, amb qui es realitza (si hi haurà altres voluntaris, si es compartirà espai amb professionals), a qui afecta (qui es beneficia), lloc de realització...qui és la persona que coordina l'activitat/projecte... i com contactar amb ella....

Aquestes dades, igual que quan es tracta de donar informació sobre l'entitat, han de ser molt clares per evitar que hi hagi dubtes. S'ha de verificar que tothom ha entès les dades i si hi ha dubtes s'han d'aclarir (pot ser útil preguntar directament als voluntaris en referència a aquesta informació).

És possible que, segons quina tasca s¿hagi de dur a terme, calgui una formació sobre el col.lectiu a qui va dirigida l'activitat, més que no pas a l¿activitat pròpiament dita, encara que sigui una formació molt bàsica.

Formació inicial específica

Sovint es dóna una formació interna mínima sobre el col.lectiu al qual va dirigida l'acció o sobre aquells aspectes que no són pròpiament l'activitat però que s'han de tenir en compte a l'hora de dur-la a terme.

Quan es dóna aquest tipus de formació mínima és important començar per contextualitzar-la, per explicar el per què és necessària i quins aspectes es tractaran, de manera que els que la reben tinguin un marc per situar-se. També s¿ha d¿explicar, si cal, la connexió que té amb la tasca o tasques a realitzar.

És important conèixer el punt de partida dels voluntaris, que sovint ja s'ha detectat si s'ha fet una entrevista individual. Malgrat que es tingui informació cal captar l'atenció dels voluntaris per tal d'aconseguir la finalitat de l'activitat formativa. Si se'ls fa participar, si poden posar en comú els coneixements que poden haver anat adquirint al llarg de la seva vida en relació al tema, podran assimilar molt més ràpid els nous coneixements. A més, el formador tindrà la informació necessària per valorar si està donant resposta a les necessitats que tenen o si ha d'adaptar el seu missatge per fer-lo més entenedor.