A quines entitats obliga la llei de transparència a fer publicitat passiva?

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

A quines entitats obliga la llei de transparència a fer publicitat passiva?

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

La Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix unes obligacions de publicitat passiva per a les entitats que compleixen certs requisits.

La Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, és d’obligat compliment per a les entitats catalanes.

A la normativa s’estableix l’obligació de realitzar publicitat activa o passiva, en funció de la realitat de cada entitat.

En aquesta notícia farem referència a les entitats que, d’acord amb la llei de transparència, han de complir el requisit de publicitat passiva, les quals són les següents:

  • Totes les que presten serveis públics o perceben fons públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats.
  • Totes les duen a terme activitats d'interès general o universal.

Les entitats sense afany de lucre que reuneixin aquestes condicions, tenen la obligació d’informar a l’Administració de la següent informació:

  • Les activitats directament relacionades amb el servei públic.
  • La gestió de serveis públics.
  • La percepció de fons públics.
  • Retribucions dels càrrecs directius de l'entitat quan volum per compte de l'Administració és superior al 25% del volum general de l’associació.

Aquestes entitats només estan obligades, d’acord a la Llei 19/2014, a la publicitat passiva, tot i que és molt convenient que les associacions i fundacions promoguin la transparència a fi de complir amb l’esperit de la normativa, per tant, és recomanable que publiquin aquesta informació de rellevància pública al seu propi lloc web.

Afegeix un comentari nou