Acords excepcionals durant l'estat d'alarma i fusions en entitats esportives

Suport Tercer Sector - Jurídic
El decret habilita de manera excepcional les juntes directives de les entitats esportives a acordar excepcionalment les mesures que permetin garantir el funcionament essencial de l'entitat. Font: Pixabay. Font: Pixabay
El decret habilita de manera excepcional les juntes directives de les entitats esportives a acordar excepcionalment les mesures que permetin garantir el funcionament essencial de l'entitat. Font: Pixabay.
El Decret llei permet que mentre estigui vigent l’estat l’alarma, els òrgans col·legiats de les entitats esportives de Catalunya es puguin reunir i adoptar acords a través de videoconferència. Font: Unsplash. Font: Unsplash
El Decret llei permet que mentre estigui vigent l’estat l’alarma, els òrgans col·legiats de les entitats esportives de Catalunya es puguin reunir i adoptar acords a través de videoconferència. Font: Unsplash.

Acords excepcionals durant l'estat d'alarma i fusions en entitats esportives

Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

El Govern ha aprovat el Decret llei 20/2020 amb mesures excepcionals per facilitar l’activitat del sector arran de les dificultats vinculades a la Covid-19.

El Decret llei 20/2020 que ha aprovat el Govern el 26 de maig estableix mesures excepcionals per facilitar l’activitat de les entitats esportives arran de les dificultats vinculades a l’estat d’alarma. D’una banda, es permet a les juntes directives acordar excepcionalment mesures per garantir el funcionament essencial de les entitats durant l'estat d'alarma. De l’altra, es permet que les assemblees generals aprovin la fusió o escissió de dues o més entitats esportives un cop s'aixequi l'estat d'alarma.

Els canvis legislatius publicats el 28 de maig al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya tenen l’objectiu de pal·liar els efectes de la pandèmia del coronavirus al teixit esportiu. També preveuen mesures per facilitar l’adaptació de les entitats als escenaris futurs i així s’evitin situacions que posin en perill la liquidació de les entitats o la responsabilitat derivada a les persones directives. Aquí es pot llegir un resum de les mesures aprovades.

Reunions telemàtiques dels òrgans de govern

El Decret llei permet que mentre estigui vigent l’estat l’alarma, els òrgans col·legiats de les entitats esportives de Catalunya es puguin reunir i adoptar acords a través de videoconferència o altres mitjans de comunicació, sempre que es garanteixin aquestes condicions:

 • Identificació de les persones assistents.
 • Continuïtat de la comunicació.
 • Possibilitat d’intervenir en les deliberacions.
 • Dret de vot.

Les reunions s’entendran que s’han celebrat al lloc on és la persona que la presideix encara que els estatuts no ho prevegin.

Les juntes directives de les entitats i les seves comissions delegades també queden habilitades durant l’estat d’alarma per poder adoptar acords sense reunió, encara que els estatuts no ho prevegin. De la mateixa manera, caldrà garantir el dret d’informació i de vot, i s’haurà de provar l’autenticitat i recepció dels vots. S’entendrà que l’acord s’adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció de l’últim dels vots vàlidament emesos.

Assemblees generals només per aprovar aspectes bàsics de funcionament

La nova norma permet celebrar assemblees generals d’entitats esportives només si s’han de deliberar o aprovar aspectes bàsics que garanteixen el funcionament excepcional de l’entitat. És a dir, en cap cas es permet convocar ni celebrar assembles generals que tinguin per objecte:

 • Aprovar modificacions d’estatuts o reglaments.
 • Aprovar el vot de censura.
 • Establir quotes extraordinàries.
 • Acordar la transformació, fusió o escissió.
 • Dissoldre l’entitat esportiva.

Habilitació excepcional de les juntes directives

El decret habilita de manera excepcional les juntes directives de les entitats esportives a acordar excepcionalment les mesures que permetin garantir el funcionament essencial de la mateixa entitat com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19.

Així, les juntes directives de les federacions esportives poden adoptar les mesures que considerin necessàries sobre el calendari de competició esportiva corresponent a la temporada 2019/2020. Les mesures tindran plena validesa jurídica amb efectes immediats.

Només excepcionalment, i en el cas que no sigui possible celebrar l’assemblea general amb les condicions abans mencionades o perquè les autoritats sanitàries prohibeixen la concentració de persones en espais tancats, la junta directiva d’una federació podrà aprovar, amb caràcter transitori i provisional, el pla anual d’actuació i el calendari esportiu de la temporada 2020/2021.

Es podria donar aquest cas si, per exemple, l'assemblea general no tingués accés a cap eina telemàtica ni als recursos necessaris per garantir la participació dels seus membres en reunions online.

Decisions ratificades posteriorment

Posteriorment, un cop s'aixequi l'estat d'alarma, i per tant, quan l'assemblea ja pugui convocar-se en condicions habituals i de forma presencial, l'assemblea haurà de ratificar l'acord aprovat per la junta directiva durant l'estat d'alarma.

Les decisions de les juntes directives hauran de ser ratificades per l’assemblea general de l’entitat durant els 60 dies posteriors a l’aixecament de l’estat d’alarma. En el cas de les decisions de les federacions esportives vinculades al calendari de la temporada 2020/2021, s’hauran de ratificar per assemblea general abans de donar inici a la nova temporada.

Mesures post Covid-19: fusió d’entitats

Després d’assumir les demandes del sector esportiu, el Govern es compromet a través d’aquest decret llei a modernitzar i simplificar alguns tràmits que afecten les entitats esportives.

Una de les mesures més importants del decret és la relativa a les fusions d’entitats. La nova legislació permet que dues o més entitats esportives es puguin fusionar, sempre que tinguin la mateixa naturalesa jurídica.

La decisió de fusionar dues entitats mai es podrà prendre durant l'estat d'alarma, ja que com bé s'ha mencionat abans, les assemblees només es poden reunir per acordar aspectes essencials durant aquest període d'excepcionalitat, i el debat sobre fusions s'ha de deixar per més endavant. És a dir, la facilitat de les fusions és una mesura post-Covid.

D’una banda, la fusió es pot efectuar a través de l’extinció de les entitats fusionades i la constitució d’una nova entitat esportiva. De l’altra, es permet la fusió per absorció, en què una o diverses entitats absorbeixen d’altres.

Les entitats que estiguin en liquidació poden fusionar-se amb d’altres, sempre que no hagi començat la distribució patrimonial en els termes establerts pels estatuts de l’entitat.

Qui aprova la fusió?

L’assemblea general és qui haurà d’adoptar l’acord de fusió de la pròpia entitat esportiva. La proposta de fusió ha de constar a l’ordre del dia de l’assemblea general i cal una majoria dels vots de les persones representants a l’assemblea, que han de representar almenys la meitat de tots els vots socials, excepte que els estatuts indiquin el contrari.

El règim jurídic aplicable a les fusions entre entitats esportives de Catalunya serà l’establert amb caràcter general a l’article 314-1.7 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, així com les singularitats detallades en el mateix Decret llei 20/2020.

Com s’ha de comunicar una fusió?

Per començar a funcionar, l’entitat esportiva resultant de la fusió ha de comunicar l’acord adoptat per les respectives assemblees al Registre d’Entitats Esportives de Catalunya. L’entitat ha de presentar:

 • Una declaració responsable que certifiqui l’acord pres a les assemblees generals. La declaració és un document subscrit pel president o la presidenta de l’entitat resultant de la fusió en el qual es declara, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts a l’article 4 del Decret llei 20/2020 i que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant la vigència del seu càrrec.
 • Denominació i domicili de la nova entitat esportiva.
 • Noms i cognoms de les persones membres de la junta directiva.
 • Data a partir de la qual s’ha acordat iniciar l’activitat.
 • Estatuts de l’entitat esportiva resultant.
 • Acord de fusió de les entitats esportives fusionades.
 • Balanç econòmic tancat com a mínim un mes abans de l’acord de fusió.

Afegeix un comentari nou