El Govern aprova el Pla estratègic de transparència 2015-2017

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

El Govern aprova el Pla estratègic de transparència 2015-2017

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

El dia 7 de juliol, el Govern va aprovar el Pla estratègic de transparència 2015-2017, el qual estableix els objectius principals en matèria de transparència de l’activitat pública.

El dia 1 de juliol va entrar en vigor la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la qual preveu en el seu text l’elaboració d’un Pla estratègic en polítiques de transparència.

Com a conseqüència d’aquesta previsió legal, el dia 7 de juliol el Govern va aprovar el Pla estratègic en polítiques de transparència 2015-2017, el qual estableix els objectius prioritaris en aquesta matèria.

El Pla estratègic es fonamenta en sis eixos de treball que es desglossen en 32 objectius i 124 actuacions.

Els sis eixos del Pla són els següents:

  • Impulsar la transparència en l’activitat pública: Consisteix en assolir la màxima exigència respecte al compliment de la llei per part dels serveis públics així com afavorir la participació dels ciutadans en la definició de les polítiques públiques.
  • Accedir a la informació pública: Recull actuacions dirigides a garantir l’exercici del dret d’accés a la informació pública per part dels ciutadans. L’òrgan que vetlla pel compliment d’aquest dret és la Comissió de Garantia d’Accés a la informació pública.
  • Bon govern: En aquest eix desplega mesures a fi d’aconseguir una qualitat dels serveis públics i els principis ètics que han de regir l’actuació dels alts càrrecs i la resta del personal de l’Administració.
  • Foment del govern obert i la participació ciutadana: Es defineixen mesures per fomentar la col·laboració dels ciutadans en la definició de les polítiques públiques i en l’exigència respecte a la rendició de comptes i de responsabilitats.
  • Responsabilitat i mesures de foment d’aplicació de la Llei: La normativa preveu un sistema de garanties a través d’un règim administratiu de recursos i sancionador. Aquest model es complementa amb una supervisió externa a càrrec de la Sindicatura de Greuges, la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau de Catalunya.
  • Formació, divulgació i sensibilització: El Departament de Governació i Relacions Institucionals desplega el pla de comunicació de transparència per donar a conèixer als ciutadans la normativa. També s’ha aprovat un programa específic de formació per al personal de l’Administració.

Una de les actuacions més destacades és la creació del Portal de Transparència, el Registre de grups d’interès i la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la informació pública, entre d’altres.

Afegeix un comentari nou