Nous criteris del pla d'actuació inspectora d'entitats declarades d'utilitat pública

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Dani Gallart
Cal tenir en compte que amb el nou pla es prioritzaran les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que estatutàriament disposin com a finalitat realitzar activitats socials. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Cal tenir en compte que amb el nou pla es prioritzaran les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que estatutàriament disposin com a finalitat realitzar activitats socials. Font: Unsplash.
El pla pretén fer efectius els principis d'eficàcia i d'eficiència en l'actuació de l'Administració pública. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
El pla pretén fer efectius els principis d'eficàcia i d'eficiència en l'actuació de l'Administració pública. Font: Unsplash.

Nous criteris del pla d'actuació inspectora d'entitats declarades d'utilitat pública

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

Com a novetat, seran objecte d’expedient d’inspecció les entitats que siguin considerades inactives d’acord amb la disposició final quarta de la Llei 21/2014.

Els serveis jurídics de la Coordinadora Catalana de Federacions (CCF) ha informat sobre la publicació del DOGC de la Resolució JUS/3362/2020 de 18 de desembre. La resolució aprova els nous criteris del 2021 que han de regir el pla d'actuació inspectora de fundacions i associacions declarades d'utilitat pública.

Tal i com diu la direcció general de dret i entitat jurídica “l’administració i el departament de justícia han d’aprovar cada any aquest pla d’actuacions inspectores formulat d’acord amb criteris objectius i que s’han de fer públics per donar seguretat jurídica a les entitats que es poden inspeccionar”.

El pla té dos objectius. Per un costat, fer efectius els principis d'eficàcia i d'eficiència en l'actuació de l'Administració pública. D’altra banda, fomentar el bon govern de les fundacions en benefici de les mateixes entitats, perquè la col·laboració entre elles contribueixi a complimentar les finalitats fundacionals i respectar la voluntat fundacional. L’exercici de la potestat inspectora seguirà corresponent al Protectorat.

Criteris del pla d’actuació

Seran objecte d’un expedient d’inspecció qualsevol fundació i associació declarades d’utilitat que es trobi en les següents situacions:

  • Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que no han complert amb l’obligació legal de presentar els comptes anuals davant del Protectorat i l’Òrgan de Supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública, d’acord amb el que estableix l’article 23.2, lletra a, de la Llei 21/2014. No representa cap canvi respecte el 2020.
  • Com a nou criteri, seran objecte d’expedient d’inspecció les fundacions que siguin considerades inactives d’acord amb el que aborda la disposició final quarta de la Llei 21/2014.
  • Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que destinin recursos a despeses no relacionades directament amb l’objecte fundacional o associatiu, o desproporcionades respecte al volum d’ingressos, d’acord amb el que estableix l’article 23.2, lletra l, de la Llei 21/2014. Tampoc representa cap canvi respecte l’any anterior.
  • Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que realitzin transaccions amb entitats del grup i associades, o amb altres entitats o parts vinculades per evitar qualsevol actuació dels patronats o dels òrgans de govern de les associacions, així com les persones amb responsabilitats directives, que posin de manifest una actuació contrària als interessos de l’entitat o a les seves finalitats, d’acord amb el que estableix l’article 23.2, lletra m, de la Llei 21/2014. El criteri tampoc representa cap canvi respecte el 2020.

Casos més comuns d’inspecció

“Normalment aquests incompliments es donen al no comunicar l’actualització de l’òrgan de govern quan es produeix un canvi de junta o del patronat o quan es consideren inactives al no presentar els comptes en els darrers tres exercicis, quan tenen el patronat o l’òrgan de govern amb menys de tres membres o quan no hagin presentat cap document al registre durant els últims tres anys”, apunta la direcció general de dret i entitat jurídica.

Pel que fa als incompliments sobre el funcionament en sí de l’entitat no solen ser tan comuns, però també es pot donar el cas. “Si una fundació té per objecte abastir a col·lectius vulnerables a través d'un banc d’aliments i en els comptes veiem que destina els diners en altres partides estaríem davant d’un incompliment més rellevant, tot i que no sol ser el cas”, afegeix la direcció.

A destacar

Cal tenir en compte que amb el nou pla es prioritzaran les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que estatutàriament disposin com a finalitat realitzar activitats socials i de prestació de serveis a la infància i l’adolescència, persones amb discapacitats, amb malalties mentals, amb dependència i gent gran. Així mateix, també es prioritzaran les entitats que no donin compliment a les obligacions de transparència legalment establertes.

La direcció general de dret i entitat jurídica afegeix que tot i el nou pla d’actuació inspectora, igualment es poden inspeccionar les entitats en les quals es detecti un incompliment de la normativa. “Encara que no estiguin compresos dins d’aquests quatre criteris, també podem inspeccionar qualsevol entitat en la que es detecti alguna anomalia o de la qual rebem una denúncia”.

Afegeix un comentari nou