La caducitat dels càrrecs de Junta Directiva no és automàtica

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Francisca Cardona
 Font:
Font:
 Font:
Font:

La caducitat dels càrrecs de Junta Directiva no és automàtica

Autor/a: 
Francisca Cardona
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

La caducitat del nomenament d'una persona membre d’una Junta Directiva, o la seva renúncia al càrrec, no allibera de les obligacions adquirides.

Totes les Juntes Directives tenen un termini de caducitat, que fixen els Estatus de cada entitat, tot i que les persones membres poden ser reelegides. El canvi de membres de la Junta i també la renúncia s’ha de comunicar al Registre d’Entitats jurídiques de la Generalitat.

Coincidint amb el criteri del Registre d’Entitats Jurídiques, el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) a la Resolució de 2 de juny de 2016, entén que existeix una pròrroga tàcita del manament fins la celebració d’una Assemblea General o bé fins que passi el termini per celebrar l’Assemblea per resoldre sobre el nomenament dels nous càrrecs.

Les últimes persones membres de la Junta Directiva únicament queden alliberades d’aquesta responsabilitat una vegada que, convocada l’Assemblea General, es nomeni un nou càrrec o es convoqui l’Assemblea per disoldre’s. Si això no és possible, s'haurà d’iniciar la dissolució judicial, en ser impossible el nomenament d’un altre membre de la Junta Directiva que faci operatiu el funcionament de l’entitat.

Aquest és el criteri de la jurisprudència del Tribunal Suprem i les resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN), que declaren que la caducitat en el nomenament dels membres de la Junta Directiva no es produeix de forma automàtica pel transcurs del temps.

Al requisit del venciment del termini s’hi afageix un altre: l’obligació de la convocatòria de la celebració d’Assemblea General o el transcurs del termini per a la celebració de l’Assemblea General per resoldre sobre l’aprovació dels comptes de l’exercici.

L’associació no pot quedar privada sobtadament de l’òrgan de gestió i representació i de relació amb tercers. Sense aquest òrgan seria impossible el seu normal funcionament.

Aquesta doctrina no implica una pròrroga indiscriminada del manament sinó que l’exercici de les facultats està encaminat especialment a què l’òrgan amb competència legal, l’Assemblea General, pugui promoure el nomenament de nous càrrecs.

Per a aquells casos de renúncia del càrrec en què l’entitat quedi en situació de no poder ser degudament tramitada i no existeixi la possibilitat que un altre membre de la Junta Directiva amb càrrec vigent convoqui l’Assemblea per a la provisió de vacants, no és procedent la inscripció de la renúncia si no s’acredita que el renunciant ha convocat l’Assemblea amb aquesta finalitat.

Tant en cas de caducitat del càrrec com de renúncia, cal plantejar-se què passa quan, convocada l’Assemblea general, no nomena la nova Junta Directiva. La solució seria nomenar una Junta gestora o instar la dissolució.

Afegeix un comentari nou