La futura regulació del voluntariat: Avantprojecte de Llei d’Acció Voluntària

La futura regulació del voluntariat: Avantprojecte de Llei d’Acció Voluntària

Resum: 

L’article 321-4 de la llei d’associacions preveu dintre del contingut mínim que cal que tinguin els estatuts, que les associacions en què col·laboren persones en règim de voluntariat regulin els mecanismes de participació d’aquestes.
Actualment la nostra Comunitat Autònoma no té una norma específica que reguli el voluntariat, malgrat tenir una xifra alta de participació ciutadana, per tant, la normativa que s’aplica és la llei estatal 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat, degut al seu caràcter supletori, ja que la Carta del Voluntariat no té el rang i contingut suficient.

Davant d’aquesta situació, s’ha elaborat i presentat l’ avantprojecte de llei d’acció voluntària que té la vocació de ser el punt de partida de la regulació del voluntariat a Catalunya, encara que manquen una sèrie de tràmits parlamentaris.
La mateixa norma regula l’Agència Catalana del Voluntariat i el Registre d’Entitats d’Acció Voluntària de Catalunya.
Alguns dels punts més destacats que inicialment preveu l’avantprojecte són:
- Els menors d’edat podran ser voluntaris sempre que els seus pares prestin el consentiment.
- Considera persones voluntàries, amb tots els drets i obligacions que es reconeixen en la normativa vigent, les persones que sense estar adscrites a una entitat d’acció voluntària col•laborin de forma excepcional en una situació de catàstrofe o emergència integrada en els dispositius organitzats a aquest efecte.
- Cal que les entitats que tinguin voluntaris elaborin i aprovin un reglament intern d’acció voluntària.
- Manté la necessitat d’estar assegurats mitjançant pòlissa que cobreixi els riscos d’accident i pels danys i perjudicis causats a tercers.
Llegir més

Etiquetes: 

Comentaris

fyi

Afegeix un comentari nou