La llei del voluntariat estatal vulnera la Constitució

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Yaiza Cuevas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

La llei del voluntariat estatal vulnera la Constitució

Autor/a: 
Yaiza Cuevas
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

El Consell de Garanties Estatutàries va concloure, el passat 23 de desembre, que la Llei 45/2015 del Voluntariat vulnera l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola.

El passat 17 de novembre el Govern de Catalunya va sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, perquè determinés si la nova Llei estatal 45/2015 del voluntariat, era contrària o no a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) i a la Constitució Espanyola (CE).

En aquest sentit, el Consell de Garanties Estatutàries, el passat 23 de desembre, va dictaminar que els articles 2, 18.1, 20.1 i la disposició final quarta de la Llei estatal del voluntariat vulneren l'EAC i la CE.

L’article 149.1.1 de la CE preveu que les matèries no fixades en exclusiva a l’Estat espanyol, podran ser assumides per les comunitats autònomes si així es preveu en els seus respectius Estatuts d’Autonomia. En aplicació d’aquest article, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya va recollir en el seu article 166.2 la competència exclusiva en matèria de voluntariat.

D’aquesta manera, el Consell estableix que en tant que existeix aquesta competència exclusiva, l’Estat espanyol no pot entrar a regular aquesta matèria ni en el cas que l’acció del voluntariat excedeixi més d’una comunitat autònoma, tal i com es fixa a l'article 2 de la mencionada llei, ja que aleshores s’estaria desapoderant de tal competència a la Generalitat.

No obstant, el tribunal accepta que hi pugui haver una afectació puntual per part de l’Estat espanyol, sempre i que es tingui en compte aquesta competència exclusiva.

D’altra banda, el Consell també entén que el fet que la llei permeti fixar al Govern espanyol les polítiques públiques en matèria de voluntariat, els criteris comuns d’avaluació, inspecció i seguiment dels programes de voluntariat, així com concedir subvencions o signar convenis amb les entitats del voluntariat, envaeix també aquesta competència exclusiva.

Per tot l’establert, el Consell de Garanties estatutàries va resoldre que l’esmentada llei vulnera l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola.

Tanmateix, és important destacar que el dictamen emès pel Consell no té força vinculant, per la qual cosa correspondrà al Govern decidir quina utiltiat li dóna, podent servir de base per a un futur recurs d'inconstitucionalitat.

Afegeix un comentari nou