Nou decret de les entitats esportives de Catalunya

Nou decret de les entitats esportives de Catalunya

Resum: 

Es publica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, (DOGC núm. 5628, de 13 de maig de 2010). L’objecte del present decret és la regulació de les entitats esportives mitjançant la seva remissió a la normativa general en matèria d’associacions, excepte en aquells aspectes en els quals, per les seves característiques pròpies, requereixin d’un tractament especial.

Amb la nova regulació es parteix de la premissa que les entitats esportives també són associacions privades sens ànim de lucre, i és per això que s’estableix, en una norma separada de la llei de l’esport, l’organització i funcionament intern de les entitats esportives així com la composició i característiques dels seus òrgans interns.

En la denominació, cal que es faci constar el tipus d’entitat esportiva de què es tracta. A més, el text preveu una regulació individualitzada de cada tipologia d’entitat esportiva i del seu funcionament intern.

La classificació que se’n fa és la que segueix:

  • Clubs, associacions esportives escolars, societats anònimes esportives i seccions esportives en el títol segon.
  • Les agrupacions esportives en el títol tercer.
  • Les federacions esportives en el títol quart.
  • Les unions de federacions esportives de Catalunya.

Amb aquesta norma es deroguen totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin a aquest Decret i, de forma expressa, les disposicions següents:
a) El Decret 196/1985, de 15 de juliol, de regulació de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya.
b) El Decret 145/1991, de 17 de juny, de regulació de la constitució, les classes
i el registre de clubs i associacions esportives i d’aprovació del Reglament del seu
règim i funcionament intern.
c) El Decret 70/1994, de 22 de març, pel qual es regulen les federacions esportives
catalanes.
d) El Decret 230/2005, de 25 d’octubre, de regulació de les associacions esportives
escolars.

L’entrada en vigor serà el dia 3 de juny de 2010.

Afegeix un comentari nou