Nou requisit per a l’accés i exercici de les professions amb contacte amb menors

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Yaiza Cuevas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Nou requisit per a l’accés i exercici de les professions amb contacte amb menors

Autor/a: 
Yaiza Cuevas
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

El passat 28 de juliol es va aprovar la Llei 26/2015, que imposa l’obligació d’aportar una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals a tota persona que treballi habitualment amb menors.

La Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència té com objecte introduir els canvis necessaris en la legislació espanyola per a continuar garantint als menors una protecció uniforme en tot el territori de l’Estat.

Aquesta Llei va modificar, entre d’altres, la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció del Menor, en la qual s’afegeix un paràgraf a l’article 13 que estableix que serà requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

A tal efecte, qui pretengui l’accés a aquestes professions haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

Així, no només estem davant d’una obligació dels treballadors sinó de les entitats, les quals hauran de requerir aquesta acreditació als seus treballadors.

A l'hora d’analitzar aquesta situació, en primer lloc, hem de saber quins delictes es troben inclosos en aquest supòsit. En aquest sentit, al parlar de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, com bé diu la normativa, es refereix a delictes d’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució, l'explotació sexual i corrupció de menors, així com els de tracta de persones.

En segon lloc, quan ens referim a totes les persones que desenvolupin una activitat que impliqui contacte amb menors, s’ha d’entendre en un sentit molt ampli. Així doncs, afectarà s diversos col·lectius, com poden ser professors, monitors d'activitats de lleure, personal de cuina dels centres escolars, conductors de transport escolar, persones que fan voluntariat amb infants, i d'altres persones que, per motiu de la seva activitat professional, el seu àmbit d'actuació és amb menors d'edat.

Pel que fa al Registre Central de delinqüents sexuals, aquest encara està pendent de creació. D’acord amb la normativa, el Ministeri de Justícia disposa de sis mesos des de la data de publicació per a la seva creació. En tant no es creï, s’ha previst que la certificació haurà de ser emesa pel Registre Central d’Antecedents Penals.

Actualment, no existeix cap reglament que desenvolupi aquesta nova normativa, i una de les qüestions principals de debat és si aquesta regulació s'ha d'aplicar amb caràcter retroactiu a totes les persones que ja es troben treballant amb menors d'edat o bé només és aplicable a les noves contractacions.

Una de les opcions és l'aplicació del criteri general de irretroactivitat de la llei, en base al qual es podria entendre que aquesta exigència d’aportar certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals, o en el seu defecte, certificació negativa emesa pel Registre Central d’Antecedents Penals, només es podrà requerir a les persones que hagin estat contractades o hagin iniciat aquestes activitats a partir del 18 d’agost de 2015, moment de l’entrada en vigor de la norma.

A la espera d'alguna instrucció o disposició que aclareixi aquest tema, des de Suport Associatiu s'ha proposat a les entitats que demanin la certificació negativa a tot el seu personal laboral i a les persones voluntàries que actualment hi col·laborin, a fi de no aplicar diferències en funció de la data d’incorporació i com a garantia per als menors.

Afegeix un comentari nou