Noves millores en la prestació de persona cuidadora no professional

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Noves millores en la prestació de persona cuidadora no professional

Resum: 

El “Consell Territorial de la Dependència” ha acordat un llistat de millores en la prestació de la persona cuidadora no professional, que ha comunicat a les comunitat autònomes com a organismes encarregats de l’aplicació directa de les mateixes. L’acord estableix uns criteris comuns en la concessió i seguiment de la prestació, per tal d’aconseguir la millor qualitat possible en la cura que rep la persona en situació de dependència.

El nou text, considera com a condició més adient, que la persona beneficiària de la prestació ja sigui atesa en l’entorn familiar amb caràcter previ a la sol•licitud de reconeixement de la dependència.

Pel que fa a la persona cuidadora, l’acord estableix que la persona cuidadora haurà de tenir prou capacitat física i psíquica per desenvolupar les seves funcions i serà un familiar fins el tercer grau tot i que també s’acceptaran situacions equiparables a la relació familiar, com és el cas de les parelles de fet, els tutors i les persones assignades administrativament o judicialment amb funcions d’acolliment. D’altre banda, es fixa que les persones cuidadores que no siguin familiars tindran un caràcter excepcional.
Llegir més

Afegeix un comentari nou