Publicada la Llei de Voluntariat estatal

Autor/a: 
Yaiza Cuevas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Publicada la Llei de Voluntariat estatal

Autor/a: 
Yaiza Cuevas

Resum: 

El 14 d’octubre es va publicar al BOE la nova Llei del voluntariat estatal, que estableix com s’hauran de regir les relacions de voluntariat a l’estat espanyol.

El passat dimecres 14 d’octubre es va publicar la nova Llei 45/2015 de Voluntariat, aprovada l’1 d’octubre pel Congrés dels Diputats.

La publicació d’aquesta nova llei d’àmbit estatal suposa la derogació de l’anterior Llei 6/1996 de Voluntariat, la qual havia quedat desfasada i poc adequada a la realitat existent.

Catalunya, d’altra banda, disposa de regulació pròpia i per tant a les entitats d’àmbit català s’aplica la Llei 25/2015 del voluntariat i l’associacionisme, aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 30 de juliol.

La nova Llei del Voluntariat estatal suposa un canvi normatiu substancial, perquè no es tracta d’una simple modificació, sinó d’una reformulació total de la llei adequada a la realitat vigent. En aquest sentit, s’han introduït innombrables canvis i novetats. A continuació exposarem les més importants.

En primer lloc, s’han reforçat els drets i deures de les persones voluntàries, posant especial èmfasi en el principi d’accessibilitat universal, pel qual tothom ha de poder accedir a aquestes activitats, sense poder en cap cas discriminar per raó de sexe, orientació sexual, edat, discapacitat, religió o conviccions.

En virtut d’això, es permet per primer cop que els menors de 16 anys i majors de 12, puguin ser voluntaris si compten amb l’autorització expressa dels seus progenitors, tutors o representants legals.

Altrament, com a excepció a aquest principi, en cas que el voluntariat comporti contacte habitual amb menors, no podran ser voluntàries persones que hagin estat condemnades per sentencia ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, tracta i explotació de menors.

Tampoc podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones o per delictes de terrorisme en programes, els destinataris de les quals hagin o puguin estar víctimes d’aquests delictes.

Una altra de les novetats que incorpora la nova normativa ha estat la regulació, per primer cop, de les persones destinatàries de l’acció voluntària, atorgant-li en aquest sentit una sèrie de drets i deures a aquests.

Tanmateix un altre canvi que recull la llei, el trobem envers el foment i promoció de la col·laboració en les activitats de voluntariat, tant per l’Administració pública com per les empreses.

Des de l’Administració pública, es preveu que aquesta col·laboració es faci mitjançant subvencions o convenis. Pel que fa a les empreses, per primer cop aquestes podran promoure i participar en programes de voluntariat, donant la possibilitat als seus treballadors de col·laborar-hi.

També es fa especial menció a les universitats, a les quals els dóna la facultat de promoure el voluntariat dins dels seus àmbits d’actuació.

Finalment, mitjançant la nova regulació s’ha apostat per dotar de reconeixement i valor la tasca de les persones voluntàries mitjançant l’acreditació corresponent per part de l’entitat de voluntariat.

Afegeix un comentari nou