Quins requisits estableix la Llei catalana del voluntariat a les entitats?

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Quins requisits estableix la Llei catalana del voluntariat a les entitats?

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

El passat 30 de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei 25/2015 del voluntariat i de l’associacionisme. El recurs analitza quins drets i deures tenen les entitats catalanes d'ençà de la implementació de la normativa.

Després d’un llarg procés, finalment, el passat dia 30 de juliol es va aprovar la Llei 25/2015 del voluntariat i l’associacionisme, la qual recull la regulació de l’acció voluntària.

Tal i com es desprèn del seu text, aquesta normativa té per objecte fomentar, reconèixer, protegir i donar a conèixer l’associacionisme i el voluntariat com a agents de transformació social, i també preservar el model català de voluntariat i reconèixer les accions solidàries dutes a termes per la ciutadania de Catalunya.

La llei 25/2015 defineix alguns criteris, com per exemple: voluntariat, acció voluntària, entitat de voluntariat, i programa de voluntariat. També estableix els principis que informen l’acció voluntària i determina el règim jurídic de la relació del voluntariat.

Aquesta legislació és d'aplicació a les entitats sense afany de lucre d’àmbit català amb programes de voluntariat i, per tant, és important que tant les associacions amb aquests programes de voluntariat aprovats pels seus òrgans de govern com les fundacions coneguin quines són les principals obligacions que han de complir respecte al seu voluntariat.

A continuació es presenta un recull dels principals requisits que han complir aquestes entitats d'acord amb la llei 25/2015:

 • Existeix l'obligació de formalitzar la relació voluntària a través d’un full de compromís.
 • S’ha de facilitar a les persones voluntàries la informació sobre la missió i objectius de l’entitat.
 • Les entitats han de disposar d’un pla de voluntariat o de participació que reculli els aspectes relatius a la gestió del voluntariat dins de l’entitat.
 • Les entitats han de disposar d’un pla de formació o itinerari formatiu de les persones voluntàries de l’entitat relacionada amb el desenvolupament de la tasca voluntària.
 • Les entitats han de disposar d’una persona responsable de la coordinació de les persones voluntàries de l’entitat.
 • La normativa determina que una persona contractada per l’entitat o que hi té una relació subjecta a una retribució econòmica, no pot exercir en cap cas una acció voluntària que comporti exercir les mateixes funcions o similars en la mateixa entitat.
 • La normativa preveu la conveniència de dur un registre de les persones voluntàries de l’entitat on consti la descripció de l’activitat que duen a terme.
 • Existeix la obligació de certificar, a petició de la persona voluntària, la seva participació dins de l’entitat.
 • Les entitats han d’assegurar els riscos derivats de l’activitat que duu a terme la persona voluntària, la responsabilitat civil de les accions voluntàries i les mesures de seguretat i salut d’acord amb la normativa vigent.
 • Si s’acorda amb la persona voluntària, s’han de rescabalar les despeses que li ocasioni l’acció voluntària.
 • Les entitats han de facilitar la participació dels voluntariat en el disseny i l’execució dels programes d’acció voluntària que es vulguin dur a terme.

S'ha de tenir en compte que, pel que fa a la obligatorietat de disposar d'un pla de voluntariat o participació, un pla de formació, i la certificació de la participació de la persona voluntària en els programes de l'entitat, la llei fa una excepció per a les entitats de menys de 100 persones voluntàries. En aquest cas, les entitats podran delegar aquestes funcions a les federacions respectives o a entitats de primer nivell. També poden complir amb aquests requisits de forma coordinada amb altres entitats o per mitjà de convenis amb les administracions públiques.

La normativa també fa referència al principi de col·laboració, complementarietat i col·laboració com a principis rectors en les relacions entre les Administracions públiques i les entitats de voluntarietat.

A fi de poder vertebrar i garantir el model de relació entre l’Administració de la Generalitat i les entitats, la llei estableix tres instruments i en regula el seu funcionament. Aquests instruments són els següents:

Quant al compliment de la llei, les entitats amb programa de voluntariat que tinguin més de 100 persones voluntàries en el moment d'entrada en vigor de la normativa, cal que s'adaptin a la mateixa en el termini d'un any. En el cas de les entitats amb menys de 100 voluntaris/es, tenen dos anys per adaptar-se a la llei a partir de la seva entrada en vigor.

Afegeix un comentari nou