8 elements que hem d’incloure al pla de formació del voluntariat

 • Gestió entitats. Font: Àlbums SINAPSIS (Flickr)

  Gestió entitats. Font: Àlbums SINAPSIS (Flickr)

 • Grup voluntaris. Font: Nono Fotos (Flickr)

  Grup voluntaris. Font: Nono Fotos (Flickr)

Coneix com estructurar aquest pla adreçat a capacitar a les persones voluntàries.

La formació de les persones voluntàries és un dret recollit tant a la Carta del Voluntariat de Catalunya com a l’avantprojecte de Llei de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya.

Més enllà d’aquest reconeixement, destinar temps a la planificació i el desenvolupament d’accions formatives que possibilitin la capacitació de les persones voluntàries és cabdal per tal de:

 • Facilitar l’adaptació i integració a l’entitat
 • Millorar la qualitat de la tasca a desenvolupar
 • Treballar la implicació amb l’organització i fidelitzar el compromís

 

Per totes aquestes raons, és important que les entitats de voluntariat destinin temps a desenvolupar el seu propi pla de formació del voluntariat.

A continuació us facilitem quina estructura ha de tenir aquest pla. Es tracta dels 8 elements recollits a Orientacions per a l'elaboració d'un Pla de Formació de Voluntariat a les Entitats (Generalitat de Catalunya, 1998).

 

 1. Finalitat del pla de formació
 2. Objectius generals
 3. Temàtiques a tractar
 4. Destinataris de la formació
 5. Accions formatives a realitzar
 6. Modalitat de les accions formatives
 7. Recursos necessaris
 8. Realització de les accions formatives

1. Finalitat del pla de formació

La primera cosa que hem de tenir present a l’hora de desenvolupar el pla de formació és quins resultats volem assolir amb les accions formatives que realitzarem.

Aquesta finalitat s’ha de plantejar en termes generals i abstractes i ha de tenir coherència amb la detecció i anàlisi de necessitats de formació realitzada prèviament a a l’organització. 

▲ Tornar a l'índex

2. Objectius generals

En aquest apartat hem de concretar el que volem aconseguir amb el desenvolupament del pla de formació i les diferents accions que ho integren.

A l’hora de definir els objectius generals, hem de tenir en compte que aquests s’han de plantejar des d’un punt de vista de les persones que participaran a les accions formatives i del que seran capaces de fer un cop finalitzada les diferents accions.

A més a més, també us recomanem diferenciar entre:

 • Objectius de fets, conceptes i principis: Fan referència als coneixements de les persones (que sap una persona i que ha de saber).
 • Objectius de procediments: Fan referència a les estratègies, habilitats i tècniques que les persones dominen o han de dominar (saber fer).
 • Objectius d’actituds, valors i normes: Fan referència als principis que guien les accions i els comportaments (saber ser i estar).

▲ Tornar a l'índex

3. Temàtiques a tractar

A partir dels objectius generals establerts, hem de definir els temes i continguts que volen treballar durant aquest any.

En aquesta definició haurem de tenir present els tres aspectes de la conducta (fets, conceptes i principis, procediments i actituds, valors i normes) i les característiques dels destinataris de les accions formatives.

 

▲ Tornar a l'índex

4. Destinataris de la formació

Per tal d’assolir els resultats esperats, és bàsic que les accions formatives s’adaptin a les característiques dels participants.

Entre els trets específics que hem de tenir en compte està l’edat, el nivell cultural i/o acadèmic, el nivell de coneixement en la matèria o les motivacions per participar a l’acció formativa.

▲ Tornar a l'índex

5. Accions formatives a realitzar

En aquest punt hem de definir quina metodologia seguiran les diferents accions formatives que integren el pla.

A continuació es defineixen algunes accions a realitzar. Aquestes es poden combinar entre si.

 • Curs de formació: Acció que es pot realitzar en un centre extern o en la pròpia entitat. La durada dependrà del grau d’especialització i de si es tracta d’un curs estàndard o un curs a mida (fet a petició de l’entitat)
 • Seminari: Acció de curta durada on persones expertes realitzen una exposició o una conferència. També pot ser un espai on compartir experiències.
 • Consultoria (formació-acció): Les persones participants en l’acció formativa són les que donen resposta als problemes a resoldre i ho fan amb el suport d’un consultor/a.
 • Taller: Acció de curta durada on, de forma molt pràctica, es treballen tècniques i recursos concrets.
 • Conferència, jornades, congrés, etc: Accions externes o internes on aprofundir, compartir, debatre o fer propostes sobre una temàtica concreta.

▲ Tornar a l'índex

6. Modalitat de les accions formatives

Un altre element que hem d’especificar en el pla formatiu és si les accions es realitzaren en el si de l’entitat (formació interna) o contactarem a una altra organització per desenvolupar-la (formació externa). La decisió dependrà de la realitat de cada entitat i de les necessitats concretes. 

▲ Tornar a l'índex

7. Recursos necessaris

Per desenvolupar el pla és molt important que coneguem els recursos materials amb els que disposem a l’entitat, així com els espais, pressupost i font de finançament. Aquests elements condicionen la presa de decisions a l’hora de decantar-nos per un tipus d’acció formativa o un altre, així com la modalitat.

▲ Tornar a l'índex

8. Realització de les accions formatives

Finalment, hem d’indicar quan portarem a terme aquestes accions (durada, dates i horaris).

A més a més, hem d’especificar en quin moment les persones voluntàries realitzaran les formacions. En aquest sentit, es parla de quatre moments:

 • Programa de formació bàsica o d’iniciació: Es tracta de totes aquelles accions on es dóna a conèixer informació relacionada amb el voluntariat o el funcionament de l’organització.
 • Programa de formació específica: Es tracta de totes aquelles accions adreçades a capacitar a la persona voluntària per realitzar una tasca concreta. La realització d’aquesta formació és indispensable per poder iniciar a desenvolupar la tasca.
 • Programa de formació especialitzada: Es tracta de totes aquelles accions adreçades a aconseguir el grau d’especialització que requereix una activitat o tasca concreta.
 • Programa de formació permanent: Es tracta de totes aquelles accions adreçades a augmentar i/o mantenir els coneixements i capacitats de les persones voluntàries.

 

▲ Tornar a l'índex