S’aprova el Registre Central de Delinqüents Sexuals

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

S’aprova el Registre Central de Delinqüents Sexuals

Autor/a: 
Montse Agudo
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

El passat dia 11, el Consell de Ministres va aprovar el Real Decret que regula la creació i funcionalment del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Tal i com ja hem tractat a Xarxanet, la Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència estableix que per poder exercir una professió o activitat que impliqui contacte amb menors d’edat, caldrà no haver estat condemnat per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

La Llei, per poder acreditar aquest fet, estableix la obligatorietat d’aportar una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, el qual encara no existia en el moment de l’aprovació de la norma.

A fi de donar compliment a la legislació vigent, el passat 11 de novembre, el Consell de Ministres va aprovar el Real Decret que regula la creació i funcionament d’aquest Registre Central de Delinqüents Sexuals.

A l’Estat espanyol hi ha 43.765 persones condemnades per delictes sexuals

En aquest Registre hi constaran les persones condemnades de manera ferma pels delictes d’agressió, abús, provocació i assetjament sexual, exhibicionisme, prostitució i explotació sexual, tràfic de persones i corrupció de menors.

Les dades del Registre de Delinqüents Sexuals seran trameses de forma automàtica pel Registre Central de Penats i pel Registre Central de sentències de responsabilitat dels menors.

El Registre inclourà totes les dades de les persones condemnades per sentència ferma per algun dels delictes esmentats, tant dins de l’Estat espanyol com a tercers països. A més, també s’inclourà el codi identificador del perfil genètic de les persones condemnades, a fi de facilitar el seu seguiment i control dins i fora de l’Estat.

El Registre Central de Delinqüents Sexuals podrà ser consultat per autoritats judicials, la Fiscalia, les forces de seguretat, els interessats i qualsevol organisme de l’administració que necessiti aquesta informació, previ consentiment de l’interessat.

En el cas de les autoritats de protecció de la infància, podran demanar el certificat, malgrat no tenir consentiment de l’afectat, quan s’hagi de valorar la situació de desprotecció d’un menor respecte als seus pares o tutors, o bé aquesta circumstància sigui sol·licitada per autoritats policials o judicials estrangeres dins del marc de seguiment i investigació d’un cas.

Just després de l’aprovació d’aquest Real Decret, el Ministre de Justícia – Rafael Catalá – va manifestar que el Registre estarà operatiu immediatament i que és molt convenient disposar d’aquesta informació de manera singularitzada i identificada a fi d’establir mecanismes de cooperació eficaços a l’àmbit jurisdiccional, i així prevenir la delinqüència sexual i protegir als menors d’edat.

Afegeix un comentari nou