Actualització del registre retributiu

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
El registre retributiu té la finalitat de detectar si existeix desigualtat a la remuneració salarial de les dones i els homes. Font: Canva.
El registre retributiu té la finalitat de detectar si existeix desigualtat a la remuneració salarial de les dones i els homes. Font: Canva.
Totes les persones treballadores tenen dret a accedir al registre retributiu de l’entitat a la qual treballen.  Font: Canva.
Totes les persones treballadores tenen dret a accedir al registre retributiu de l’entitat a la qual treballen. Font: Canva.

Actualització del registre retributiu

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

El registre retributiu ha de presentar totes les retribucions efectuades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de cada any.

El Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes defineix com s’ha d’elaborar i presentar el registre retributiu, un document per “garantir la transparència en la configuració de les percepcions, de manera fidel i actualitzada”.

Què és el registre retributiu?

El registre retributiu és un document, no nominatiu, obligatori per a totes les organitzacions on es recull tota la informació salarial detallada de l’entitat, mostrant de forma separada les retribucions de les dones i homes.

Aquest registre recull els valors la de mitjana aritmètica i la mediana desagregats per sexe i distribuïts per a grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor del salari base, els complements salarials o les percepcions extrasalarials.

Quan una entitat hagi de realitzar auditories retributives i existeixi una diferència d'un 25% o més entre les retribucions d'homes i dones, s’haurà d'incloure en el registre retributiu una justificació per explicar que aquesta diferència no està relacionada amb el sexe de les persones treballadores. Durant la valoració de llocs de treball, el registre ha de reflectir les mitjanes aritmètiques i les medianes de les agrupacions de les feines d’igual valor a l’empresa.

Quan s’ha d’actualitzar el registre retributiu?

El registre retributiu en termes generals s’haurà d’actualitzar cada any natural, però es podran dur a terme les modificacions necessàries de qualsevol dels elements del registre per assegurar que aquest registre continuï vigent i sigui un reflex de la situació actual de l’entitat.

Per determinar quines alteracions tenen caràcter rellevant, la normativa divideix aquests entre els aspectes quantitatius i qualitatius de l'alteració.

  • Alteració quantitativa, tindrà caràcter rellevant quan afecti a totes les persones treballadores o tingui caràcter col·lectiu.
  • Alteració qualitativa, tindrà caràcter rellevant quan afecti la política retributiva de l’entitat.

Cal remarcar que el registre haurà de recollir totes les retribucions efectuades durant l’any natural, independentment de la data de meritació.

En quins casos s’ha d’actualitzar el registre retributiu?

El registre retributiu s’haurà d’actualitzar quan les alteracions produïdes a l’entitat podrien tenir caràcter substancial:

  • Alteracions rellevants de les retribucions: revisió salarial convencional, activació de la clàusula de garantia salarial, nou text convencional, inaplicació o despengi del salari convencional o modificació substancial de condicions de treball col·lectives.
  • Alteracions rellevants de la plantilla: subrogació empresarial, reestructuracions i successions.
  • Alteracions rellevants que afectin la classificació professional: modificació del conveni col·lectiu o altres canvis rellevants de la classificació professional o les modificacions derivades d'una valoració dels llocs de treball.

Cal remarcar que segons l’article 5.6 Reial decret 902/2020, 13 d’octubre, la representació legal de les persones treballadores ha de ser consultada, amb deu dies mínim d’antelació per qualsevol modificació del registre.

Des del servei d'assessorament es resolen consultes en referència a aquest i altres temes relatius a igualtat de gènere i entitats no lucratives.