Canvis en la gestió de les incapacitats temporals

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Sandra Pulido
A partir de l'1 d'abril de 2023 les persones treballadores no estaran obligades a presentar la baixa mèdica a l'empresa. Font: Freepik.
A partir de l'1 d'abril de 2023 les persones treballadores no estaran obligades a presentar la baixa mèdica a l'empresa. Font: Freepik.
El Reial decret 1060/2022 comporta modificacions en la gestió de les incapacitats temporals del personal treballador. Font: Freepik.
El Reial decret 1060/2022 comporta modificacions en la gestió de les incapacitats temporals del personal treballador. Font: Freepik.

Canvis en la gestió de les incapacitats temporals

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

A partir de l’abril les persones treballadores no estaran obligades a comunicar la seva baixa a l’empresa.

El 5 de gener de 2023 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret 1060/2022, que suposa una modificació del Reial decret 625/2014, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de durada.

Aquesta modificació que entrarà en vigor l’1 d’abril de 2023 suposa canvis a l’hora de gestionar les baixes per malaltia del personal treballador. En aquest recurs s’expliquen les variacions que les entitats no lucratives hauran de tenir en compte.

Comunicació de les baixes

Fins ara, la persona de baixa rebia del personal mèdic dues còpies del comunicat mèdic. Una d’aquestes, per entregar a l’empresa en el termini de tres dies des que s’emet.

No obstant això, amb l’entrada en vigor de les modificacions el treballador o treballadora no tindrà l’obligació de comunicar la baixa. En aquest cas, el centre de salut pública o mútua enviarà la baixa mèdica, confirmació o alta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Aquesta comunicació serà telemàtica i en el primer dia hàbil següent a l’expedició del comunicat.

Alhora, l’INSS comunicarà a l’entitat les dades de la baixa mèdica “en el primer dia hàbil següent a la recepció a l’INSS”, tal com marca el text. A partir d’aquí, les entitats o les persones encarregades d’aquestes gestions disposaran de tres dies hàbils (a partir de la recepció de la baixa) per comunicar la baixa a l’INSS a través del sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED).

En el cas de les altes, també haurà de ser el centre de salut pública o la mútua el que comuniqui la situació a l’entitat. Un cop rebi l’alta, la persona treballadora haurà d’incorporar-se a la feina l’endemà.

Tipus de baixes mèdiques segons el termini

Els comunicats de baixa s’emetran en fundació de la durada que consideri el personal mèdic.

Quan el personal mèdic preveu una baixa de durada inferior a cinc dies, tant el comunicat d’alta com de baixa s’emet en el mateix moment. Malgrat això, la persona que es troba de baixa pot demanar una revisió mèdica per al mateix dia de l’alta i, en aquest cas, podrà finalitzar-la (tal com estava previst) o allargar-la (si es considera que no s’ha recuperat).

En cas que el personal mèdic estimi una baixa laboral d’entre 5 i 30 dies naturals, en el comunicat de baixa s’indicarà una data de revisió mèdica. Aquesta no pot anar més enllà de set dies naturals des de l’inici de la baixa. En aquest moment, el personal facultatiu decidirà si dona l’alta o confirma la baixa. A partir d’aquí, quan sigui necessari, s’haurà d’emetre el comunicat conforme continua la baixa indicant una nova data estimada. En tot cas, no poden passar més de catorze dies naturals entre un comunicat i un altre.

En les situacions en què es preveu una baixa d’entre 31 i 60 dies, igual com passa en el cas anterior, s’ha d’indicar la data de revisió (sense superar el límit de set dies). Aquí, però, els successius comunicats de confirmació s’hauran d’emetre sense superar els vint-i-vuit dies naturals entre un i l’altre.

Finalment, en les baixes laborals en les quals es preveu una durada superior als seixanta-un dies naturals, la revisió mèdica s’haurà de fer durant els primers catorze dies naturals per tal de confirmar la baixa o donar l’alta. En aquest cas, els següents comunicats que siguin necessaris s’hauran de fer amb una diferència que no sigui superior a trenta-cinc dies naturals.

En qualsevol cas, la norma estableix que el personal mèdic podrà fer revisions en un període inferior a l’indicat en cadascun dels casos explicats.

Possibles situacions davant els canvis

Les entitats sense ànim de lucre es poden trobar davant diverses situacions a partir de l’entrada en vigor d’aquestes modificacions, que serà l’1 d’abril de 2023.

D’una banda, una persona treballadora pot comunicar a l’entitat que li han donat la baixa. A partir d’aquí, l’organització hauria de consultar a l’INSS (sigui directament o a través de la persona gestora) si aquesta baixa està tramitada o no. Aleshores, es podria donar el cas que el personal mèdic no l’hagi mecanitzat encara, amb la qual cosa, al sistema encara no constaria la baixa.

També es podria produir el cas en el qual la persona treballadora creu que li han donat la baixa en una data, mentre que el personal facultatiu l’ha mecanitzat en una altra. En aquest cas, és convenient que la persona de baixa revisi el comunicat que rebi per confirmar les dates, ja que en cas que no coincideixin els dies, hauria de compensar i solucionar els possibles desquadraments.

Una altra possible situació seria que la persona treballadora comuniqui a l’entitat que està de baixa, mentre que el personal mèdic només li ha donat un document de repòs d’un dia (sense baixa mèdica l’entitat no està obligada a permetre que la persona no treballi). En aquest cas, mai es tramitarà la baixa i, per tant, l’organització podria descomptar les quantitats pertinents (dels dies no treballats sense baixa).

Finalment, es pot produir l’escenari en el qual el personal mèdic no mecanitza immediatament la baixa i, en conseqüència, es redueix el temps per comunicar les incapacitats temporals afectades, ja que els tres dies de termini es compten a partir de la data de baixa.

Des de Xarxanet es posen a disposició de les entitats els serveis d’assessorament per resoldre dubtes sobre aquesta i altres qüestions relatives a la gestió de les entitats.