Com comptabilitzar el total de persones treballadores d’una entitat?

 Font: Canva
Les entitats i empreses de més de 50 persones treballadores estan obligades a elaborar un pla d’igualtat. Font: Canva.
 Font: Canva
El recompte de persones treballadores es pot realitzar en qualsevol moment, però les dues dates de referència són el 30 de juny i el 31 de desembre. Font: Canva.

Com comptabilitzar el total de persones treballadores d’una entitat?

Resum: 

Les entitats de més de 50 persones treballadores estan obligades a realitzar un pla d’igualtat, però... com es computa la plantilla?

Des del març del 2022, les entitats i empreses de més de 50 persones treballadores estan obligades a elaborar un pla d’igualtat. Així ho va establir el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

El decret en qüestió va establir una aplicació progressiva del mateix. Les empreses o entitats de més de 250 persones treballadores van tenir fins el 6 de març de 2020 per aprovar el seu pla d’igualtat. A partir del 7 de març de 2020, va ser obligatori per a aquelles d’entre 151 i 250 persones treballadores; a partir del 7 de març de 2021, per a aquelles d’entre 101 i 150; i a partir del 7 de març de 2022, per a aquelles d’entre 50 i 100 persones treballadores.

No acabava de quedar massa clar, però, com es computaven les persones treballadores. Per aquest motiu, les empreses i entitats tenien dubtes sobre si estaven obligades o no a fer el pla d’igualtat. Ara, a partir del criteri establert per Inspecció de Treball i el REGCON, la norma ha quedat de la següent manera:

Quines persones treballadores són objecte de còmput?

  • Totes les persones treballadores en actiu de l’organització o empresa, inclosa l’alta direcció (independentment de la durada del contracte o del seu tipus de jornada).
  • Els treballadors i treballadores a temps parcial, amb independència del número d’hores que realitzin (i s’han de computar com una persona més).
  • Les persones amb contractes fixos discontinus, amb contractes de durada determinada (sigui quina sigui la seva modalitat) i amb contractes de posada a disposició.
  • Totes les persones treballadores que han arribat a l’organització a través d’una Empresa de Treball Temporal (ETT). Durant molts anys hi ha hagut desacord entre sindicats i empreses davant la interpretació de la llei en aquest punt, però en 2017 l’Audiència Nacional va reconèixer aquest dret de les persones contractades a través d’ETT.

Des de quina data es comptabilitza?

Si bé el recompte es pot realitzar en qualsevol moment, les dues dates de referència són el 30 de juny i el 31 de desembre. Respecte a les persones que ja no són a l’entitat, qui hagi prestat serveis a l’empresa o l’entitat durant un mínim de 100 dies en els sis mesos anteriors a una de les dues dates, comptarà com una persona més encara que en aquell moment no es trobi en actiu.

Això vol dir que, si per exemple es vol realitzar el còmput de les persones treballadores d’una entitat un 5 d’agost, s’hauran de tenir en compte totes aquelles persones que des de l’1 de gener fins el 29 de juny del mateix any hagin treballat a l’entitat un mínim de 100 dies.

S’han de quantificar les persones sòcies a una cooperativa?

Les persones vinculades a les entitats a través de relacions no laborals no s’han de quantificar. Només s’han de comptabilitzar les persones treballadores per compte aliè, tal com s’especifica a l’article 1.1 de l’Estatut dels Treballadors.

En el cas de les cooperatives, la relació dels socis amb les mateixes no es laboral sinó societària. Per tant, no entrarien al còmput. No obstant això, sí han d’acomplir la normativa en relació amb la prohibició de discriminació directa o indirecta per raó de sexe (article 14 de la Constitució Espanyola) i els punts específics de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones recollits a la Llei orgànica 3/2007 del 22 de març.

Per tal de resoldre dubtes en referència a la igualtat en l'àmbit laboral o altres qüestions relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.