Com crear una entitat en cinc passos

Suport Tercer Sector - Jurídic
Sigui quina sigui la seva forma jurídica, l'entitat s'ha de preguntar què vol fer, com, amb qui, per a qui i amb quins mitjans. Font: Unsplash
Sigui quina sigui la seva forma jurídica, l'entitat s'ha de preguntar què vol fer, com, amb qui, per a qui i amb quins mitjans. Font: Unsplash.
L'últim pas per constituir una organització sense ànim de lucre és inscriure-la al Registre d'Entitats Jurídiques. Font: Unsplash
L'últim pas per constituir una organització sense ànim de lucre és inscriure-la al Registre d'Entitats Jurídiques. Font: Unsplash.

Com crear una entitat en cinc passos

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Constituir una organització no lucrativa passa per pensar el projecte, escriure i signar l’acta fundacional, redactar els estatuts, definir qui són els socis i sòcies, i fer la inscripció al cens municipal.

Pensar el projecte

El primer que s’ha de fer quan es vol constituir una entitat sense ànim de lucre és valorar la viabilitat del projecte i decidir la forma jurídica.

  • Si s’opta per crear una associació, s’ha de tenir en compte que la part important són les persones i que no cal un patrimoni inicial.
  • Si es decideix constituir una fundació, caldrà una aportació inicial de 30.000 euros i s’haurà de tenir clar que estarà governada per un patronat i, concretament, estarà subjecte a la voluntat del fundador o la fundadora, o d'una cooperativa d’iniciativa social.
  • Si es tria la via de la cooperativa, caldrà una aportació mínima de 3.000 euros i les persones sòcies hauran de posar en comú el seu treball.

En qualsevol cas, l'entitat s'ha de preguntar què vol fer, com, amb qui, per a qui i amb quins mitjans.

Acta fundacional

Un cop decidit el tipus d’entitat que es vol engegar, caldrà redactar l’acta fundacional o acord de constitució.

L’acta fundacional és el document que dona entrada a una associació al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat.

L’escrit ha de comptar amb el lloc i data de l’acta, denominació, domicili, nacionalitat i, si són menors d’edat, l’edat de les persones fundadores. També cal que hi consti la voluntat de constituir l’entitat, els estatuts, les aportacions fetes al patrimoni inicial i la designació de les persones que han d’integrar l’òrgan de govern.

En el cas de les fundacions, l’acta fundacional s’ha de tramitar per via notarial.

Redactar els estatuts

Els estatuts són l’eina bàsica de cada entitat. Especifiquen el tipus d’entitat, les persones que en poden ser membres i l’organització interna dels principals òrgans de govern: l’assemblea general i la junta directiva en el cas de les associacions; el patronat en les fundacions, i el consell rector i l’assemblea de persones sòcies en les cooperatives.

Es pot consultar aquest model genèric d’estatuts de la Generalitat per tenir present el contingut mínim que ha de contenir l’escrit.

Persones sòcies

Un pas imprescindible per crear una entitat sense ànim de lucre es relaciona amb la denominació de les persones sòcies.

Cal diferenciar entre els socis i sòcies fundadors, els honorífics i els genèrics. Cada entitat pot establir la seva pròpia tipologia en funció de les seves finalitats.

A més, s’han de definir les competències de cada òrgan de govern, convocar l’assemblea amb una periodicitat establerta i celebrar una primera assemblea per aprovar la constitució de l’associació.

Pel que fa a la junta directiva, que s’encarrega de la representació i gestió diària de l’entitat, s’ha de tenir en ment que ha d’estar formada per tres membres, com a mínim.

En el cas de les fundacions, l’assignació de les persones que han de constituir el patronat inicial s’aprova en el moment en què es fa l’escriptura pública, que s’ha de signar davant de notari.

Inscripció als censos

L’últim pas per constituir una associació, fundació o cooperativa no lucrativa és inscriure-la al Registre d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat. Per fer-ho, caldrà tenir l’acta fundacional, els estatuts, la sol·licitud d’inscripció i el justificant de pagament de les taxes del tràmit de constitució.

D'altra banda banda, les entitats poden donar-se d’alta a altres censos en funció de la seva activitat. Per exemple, existeix el Cens del Voluntariat de Catalunya, el Registre d’ONGD, el Cens d’Entitats Juvenils, el Registre d’Entitats Esportives i el Registre d'Entitats de Medi Ambient, entre d’altres.