Com sabem què cal modificar dels nostres estatuts? La llei pas a pas

Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Com sabem què cal modificar dels nostres estatuts? La llei pas a pas

Resum: 

A continuació us expliquem les novetats de la Llei 4 / 2008, del 24 d'abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, sense perjudici que pugueu incorporar, a més, altres reformes en els vostres estatuts.

Dades identificatives de l'associació

 • La denominació (art. 311-4)

A l’article primer dels estatuts de les associacions s’acostuma a indicar quina és la denominació de l’entitat i la referència a la normativa aplicable. A l’hora de revisar aquest article haurem de tenir en compte el següent:

a) Fer constar el tipus jurídic: dins del nom de l’entitat ha de figurar la paraula "Associació”, “Federació”, “ Confederació” o la seva abreviatura.

b) Que la denominació no pugui induir a error sobre la naturalesa (àmbit d’actuació de l’entitat), finalitats i activitats de l’associació.

c) El nom de l’entitat no pot ésser el d’una altra, ni induir a error o confusió.

d) Incloure referència a la normativa: cal que sempre consti la Llei 4/2008, de 24 d’Abril del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 • Les finalitats (art. 321-4)

Segons la normativa anterior –llei d’associacions de l’any 1997-, només era necessari indicar l’objecte o les finalitats de l’associació. La llei actual obliga a incloure les activitats que desenvolupa l’entitat per assolir les seves finalitats.

Per exemple, una finalitat d’una associació juvenil pot ser la prevenció del consum de drogues o de l’anorèxia. Les activitats podrien ser la publicació de llibres o l’organització de reunions formatives.

 • Àmbit d’aplicació de la llei (art. 311-1)

La llei assenyala que el seu àmbit d’aplicació són les associacions que exerceixen les seves “funcions majoritàriament a Catalunya”. L’àmbit de l’anterior llei era d’aplicació a les associacions amb domicili a Catalunya i les seves activitats es feien “principalment” a Catalunya.

En la majoria dels casos, només s’haurà de substituir la paraula “principalment” per “majoritàriament”.

 • Domicili (art. 311-8)

El domicili s’ha d’establir al lloc de la seu de l’òrgan de govern o el lloc on l’entitat dugui a terme les seves activitats.

Cal que estigui a Catalunya ja que es l’àmbit territorial on s’aplica la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Els socis

 • Membres de l’associació (art. 323)

Cal definir en els estatuts la tipologia, procediment i requisits per ser soci/sòcia i les causes per perdre la condició d’associat, drets i deures, l’existència d’un règim disciplinari i, si s’ha previst, com es desenvolupa la baixa disciplinària.

Es poden establir diferents categories de socis amb diferents drets i deures. (Per exemple es poden tenir socis honorífics, socis simpatitzants, socis col·laboradors...)

 • Aportacions al patrimoni de l’associació (art. 323-2)

La principal novetat d’aquest apartat és la possibilitat que algunes aportacions del socis puguin ser reemborsables (quotes d’entrada, derrames,...) quan es produeixi la baixa de l’associat que les ha fet o quan es dissolgui l’entitat. En aquest sentit:

a) Cal que els estatuts ho regulin expressament.

b) Aquestes aportacions poden meritar interessos.

c) La restitució no pot comportar que l’associació resti en una situació de patrimoni net negatiu.

Es manté la possibilitat que els socis facin aportacions condicionals, ja sigui de béns o de diners, que estiguin subjectes a algun tipus de condició d’ús i/o termini.

 • La transmissió de condició de soci (art. 323-8)

Aquesta és possible només si els estatuts ho estableixen expressament.

 • Dret d’informació (art. 323-4)

Amb la llei anterior la junta directiva es podia negar a facilitar determinada informació si entenia que podia perjudicar interessos de l’associació. Amb la nova regulació, no s’estableix cap limitació al dret d’informació dels socis que, per exemple, poden conèixer la identitat de la resta de socis, de l’estat de comptes, dels projectes, activitats, llibres de l’associació, entre d’altres.

 • Dret a rebre serveis (art. 323-5)

Els socis tenen dret a rebre serveis d’acord amb el que estableixin els estatuts i acordin els òrgans competents de l’associació.

 • Règim disciplinari (art. 323-7)

Els estatuts han de preveure el règim disciplinari amb les infraccions i les seves corresponents sancions.

Si dins del règim disciplinari s’ha previst la baixa disciplinària, s’haurà de regular als estatuts de l’associació.

Llegir més

Aspectes pràctics

 • Arbitratge i mediació (art. 321-4)

Els estatuts poden regular la resolució extrajudicial de conflictes i establir que les controvèrsies que sorgeixin per raó del funcionament de l’associació se sotmetin a arbitratge o mediació.

La llei anterior establia que les controvèrsies derivades dels acords adoptats en assemblea es podia sotmetre a arbitratge, d’acord amb el que s’hagués establert estatutàriament o sempre que així s’acordés en assemblea general.

 • Llibres entitat (art. 313-3)

La nova llei concreta una mica més quin ha de ser el contingut dels llibres de l’associació (per exemple llibres d’actes, d’associats, de voluntaris).

Per exemple l’article 312-8 estableix el contingut mínim de les actes.

Respecte dels llibres de comptabilitat podeu consultar en el següent enllaç.

 • Aplicació de les noves tecnologies

La nova llei contempla la possibilitat d’aplicar les noves tecnologies al dret de vot, a la forma de fer la convocatòria o les reunions de l’entitat i fer ús del correu electrònic, sms, videoconferències,... És necessari que aquesta possibilitat estigui regulada als estatuts.

 • Els voluntaris (art. 321-4 apartat 1 g)

La llei indica que les associacions en les que col·laboren persones en règim de voluntariat cal que els estatuts ho indiquin així com els mecanismes de participació d’aquests. Llegir més.

No oblideu que podeu assessorar-vos, sobre temes jurídics que afectin a la vostra entitat de manera gratuïta: