Conflictes laborals: què s’ha de saber?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Els conflictes laborals moltes vegades són deguts a la convivència. Font: Canva.
Els conflictes laborals moltes vegades són deguts a la convivència. Font: Canva.
És crucial tenir persones amb lideratges forts per solucionar els conflictes laborals. Font: Canva.
És crucial tenir persones amb lideratges forts per solucionar els conflictes laborals. Font: Canva.

Conflictes laborals: què s’ha de saber?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

És crucial entendre què són els conflictes laborals i com es poden solucionar per tenir un bon ambient a la feina.

Els conflictes laborals són relacions problemàtiques entre dues o més persones treballadores. És important que les entitats s’assegurin que el seu equip de feina té un bon ambient laboral, ja que això és clau per a la salut mental de les treballadores i el seu rendiment.

L’organització pot saber que l’equip està patint un conflicte laboral, quan detecta discussions, manca de confiança entre la plantilla o perquè hi ha grups enfrontats. Quan es detecta aquesta mena de situacions és crucial trobar una solució, ja que pot afectar el benestar de les persones, la seva productivitat i el seu rendiment.

L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania el document ‘Gestió positiva del conflicte a les associacions: Mediació’ per ajudar les organitzacions a treballar a l’hora d’abordar els conflictes laborals.

Principals causes dels conflictes laborals

Existeix una gran varietat de causes que poden donar lloc a conflictes laborals:

 • Manca de recursos: quan els recursos per desenvolupar la feina són limitats, poden causar descontent entre les persones treballadores i això, ocasionar conflictes.
 • Sobrecàrrega de feina: quan les persones treballadores assumeixen una càrrega superior a la corresponent, això causa descontent i estrès, qüestions que poden desenvolupar en conflictes.
 • Mala distribució de les tasques: quan el volum de feina és desequilibrat entre l’equip, és molt probable que acabi en conflicte, ja que les persones que tenen més feina es poden sentir explotades i tractades de forma injusta.
 • Mala comunicació: tenir una comunicació fluida i eficient és clau per mantenir un bon ambient laboral i evitar conflictes perquè, en cas contrari, es poden ocasionar malentesos i obstacles en el desenvolupament de la feina.
 • Ambient molt exigent: situació habitual quan s’exigeix una càrrega de feina superior a l’assumible o els temps assignats per a les tasques no són realistes. Aquest escenari fa que l’equip sigui més susceptible a patir conflictes per la situació d’estrès, sobretot si és constant.

Tipus de conflictes

És crucial que l’entitat identifiqui quina mena de conflictes hi ha per poder preveure'ls i abordar-los quan calgui:

 • Conflictes estructurals: desencadenats per desigualtats entre la plantilla, amb problemes en la divisió de la feina i les responsabilitats.
 • Conflictes de relacions: són deguts al desgast de les relacions laborals. Normalment, estan agreujats per la mala comunicació.
 • Conflictes d’interessos: quan una o més persones entenen que els seus interessos estan afectats pels de les altres.
 • Conflictes de valors: situacions on els valors de les persones es veuen enfrontats i almenys una de les parts intenta imposar les seves idees.
 • Conflictes d’informació: causats per rumors o informacions falses.

De quina manera es poden preveure?

Per tal de poder preveure el màxim possible els conflictes laborals, és important tenir en consideració les següents qüestions:

 • Tenir empatia: posar-se en el lloc de les altres companyes és clau per evitar i/o treballar els conflictes.
 • Clara organització de l’entitat: tenir definida de manera efectiva les responsabilitats i les tasques de cada lloc de feina ajuda a preveure conflictes entre els o les companyes i les persones responsables.
 • Bona comunicació interna: és crucial que hi hagi respecte i educació entre les persones treballadores, així com una comunicació fluida i un espai de confiança.
 • Establir un espai de diàleg: els equips han de poder dialogar, negociar i arribar a acords per tal d’evitar els possibles conflictes.

Com es poden resoldre els conflictes laborals?

Tot i que s’intenten evitar els conflictes laborals, no sempre és possible. Per aconseguir acords i solucions és aconsellable seguir els següents passos:

 • Detecció del conflicte: és el pas fonamental per intentar arribar a acords. S’ha de fer com més aviat millor per reduir al màxim els possibles danys ocasionats.
 • Dimensió: és clau detectar quina és la dimensió del conflicte, pot ser a escala interpersonal, afectant dues persones o un grup reduït, tot un departament o directament al conjunt de l’entitat.
 • Identificació de les persones implicades: s’ha de definir quines són les persones implicades, sigui directament o indirectament. Així mateix, és important considerar les diferents versions de les persones implicades.
 • Mediació: és el procés de resolució de conflictes. Permet que les parts implicades puguin comunicar-se i expressar els seus punts de vista i arguments amb la figura de la persona mediadora. El mediador/a té la missió de facilitar el diàleg entre les parts afectades, assegurant l’equitat comunicativa, la llibertat i la igualtat entre les persones locutores.
 • Negociació: és un mecanisme essencial per arribar a una solució. S’exposen els interessos de les dues parts amb la finalitat d’arribar a una resolució positiva per a totes les parts afectades.
 • Solució: és crucial que totes les persones afectades estiguin d’acord amb la resolució del conflicte, ja que del contrari és probable que torni a sorgir el mateix conflicte o empitjori.
 • Avaluació estratègica: s’haurà de fer un seguiment i una avaluació de la resolució del conflicte, per tal d’assegurar que realment s’ha solucionat. Així mateix, s’haurà d’avaluar el procés de la resolució per detectar possibles errors i millorar.

Per tal de resoldre dubtes en referència a l'àmbit laboral o altres qüestions relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.