Document i guia per elaborar el registre retributiu d’una entitat

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
La informació que l’entitat ha d’incorporar a l'Excel està principalment als fulls ‘Datos’ i ‘Campos’. Font: Unsplash. Font: Unsplash
La informació que l’entitat ha d’incorporar a l'Excel està principalment als fulls ‘Datos’ i ‘Campos’. Font: Unsplash.
L’anomenada eina per a la igualtat retributiva (‘IR’!) és un fitxer Microsoft Excel que pot servir a les entitats de model a l’hora de fer el registre retributiu. Font: Unsplash. Font: Unsplash
L’anomenada eina per a la igualtat retributiva (‘IR’!) és un fitxer Microsoft Excel que pot servir a les entitats de model a l’hora de fer el registre retributiu. Font: Unsplash.

Document i guia per elaborar el registre retributiu d’una entitat

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

En aquest recurs s’explica com utilitzar un full de càlcul creat expressament per complir amb l’obligació de plasmar els salaris dels treballadors/es d’una entitat.

L’Institut de les Dones del Ministeri d’Igualtat i el Ministeri de Treball i Economia Social han elaborat un document Excel perquè les entitats tinguin més facilitats per fer el registre salarial, obligatori per llei des del 14 d’abril de 2021.

El full de càlcul està a l’abast de tothom. També s’ha publicat una guia d’ús que detalla com s’ha d’emplenar el document i què s’ha de tenir en compte en relació amb el registre salarial d’homes i dones. Aquest recurs resumeix la guia d’ús.

Per què serveix l’eina?

L’anomenada eina per a la igualtat retributiva (‘IR’!) és un fitxer Microsoft Excel que pot servir a les entitats de model a l’hora de fer el registre retributiu. Cal recordar que el registre salarial és obligatori per a totes les entitats, segons l’establert a la Llei de l’Estatut dels Treballadors i al Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.

L’Excel que conforma l’eina s’organitza en diferents pestanyes, a les quals es pot accedir clicant a cadascuna d’elles des de la part inferior de la pantalla o directament clicant als botons amb el nom de cada apartat. L’entitat ha d’emplenar les dades i de forma automàtica, l’aplicació realitzarà els càlculs necessaris per a les anàlisis.

Quines dades cal emplenar?

La informació que l’entitat ha d’incorporar està principalment als fulls ‘Datos’ i ‘Campos’. Cal incloure totes les persones treballadores per compte aliè, sigui quina sigui la modalitat del seu contracte, i tenint en compte un període de referència d’un any natural. Aquest registre ha de contenir totes les retribucions satisfetes i percebudes durant l’any en qüestió.

El registre permetrà veure la informació de dues formes diferents a través de diferents taules: unes amb retribucions efectives i unes altres amb retribucions equiparades. Per tant, l’eina inclou dos tipus d’informació, que serà la que haurà d’emplenar l’entitat:

Els imports efectius, informació obligatòria: imports efectius corresponents a les retribucions satisfetes a cada persona i tenint en compte les diferents situacions contractuals (canvis de llocs de feina, de tipus de contracte, de jornada, de sou...). Els sous es desglossen per sexe, categories, grups professionals, nivells o qualsevol altre sistema de classificació que utilitzi l’entitat.

Els imports equiparats, informació voluntària: només es considera l’última de les situacions contractuals, en el cas que hi hagués més d’una durant l’any de referència del registre. Permet comparar els sous en situacions contractuals equiparables, amb jornada completa i durant tot l’any sense variables que hagin pogut existir com la temporalitat o les reduccions de jornada.

Cada fila de l’Excel ha de correspondre a una persona i situació contractual, per tant una mateixa persona pot aparèixer en diverses línies.

Quines dades es calculen automàticament?

Les pestanyes ‘Registre retributiu’ calculen de manera automàtica les dades exigides per llei i s’organitzen dos blocs de quatre fulls cadascun: taules del registre retributiu per a totes les entitats i taules addicionals per a entitats que facin auditoria retributiva.

En totes les taules apareixerà la diferència percentual dels salaris de les dones i els homes, tal com es mostra en la següent captura de pantalla. Si el valor és positiu, significa que la quantitat corresponent a les dones és inferior a la dels homes, en el percentatge que es mostri. En canvi, si es negatiu, la interpretació és la contrària.

Per a més informació sobre com utilitzar l’Excel, es pot consultar la guia d’ús. Per saber més sobre el contingut bàsic del registre salarial i la normativa, llegiu el recurs publicat a Xarxanet ‘El registre salarial del qual ningú s’enrecorda’.