El Registre dels grups d’interès

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Yaiza Cuevas
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

El Registre dels grups d’interès

Suport Tercer Sector – Jurídic
Resum: 

La Llei de transparència i concretament el Decret que crea el Registre de grups d’interès, preveu que s’hagin d’inscriure en aquest tota entitat catalogada com a tal. A continuació us expliquem les particularitats d’aquesta figura.

La Llei 19/2014 de Transparència va establir la necessitat de crear un Registre de grups d’interès que vetlli per la correcta inscripció i control d’aquests grups.

No obstant no va ser fins el seu desenvolupament realitzat pel Decret 171/2015, de 28 de juliol, que la seva creació no va ser efectiva.

Tot i això, els formularis electrònics que possibiliten aquesta inscripció i cancel·lació no van estar operatius fins el 21 de desembre del 2015, data en la qual es va publicar la Resolució JUS 2104/2015.

En aquest sentit, per saber si una entitat està subjecta a la inscripció en aquest registre caldrà tenir en compte els punts següents:

Què són els grups d’interès?

Els grups d’interès són persones que realitzen activitats de participació en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques de l’Administració de la Generalitat, amb la finalitat d’influir en l’orientació d’aquestes polítiques, en defensa d’un interès propi, de tercers o general.

Es tracta, doncs, de persones que poden ser decisives en la configuració de polítiques públiques.

Poden ser grups d’interès tant persones físiques, com jurídiques, així com organitzacions sense personalitat jurídica, com és el cas de les plataformes i xarxes.

En aquest sentit, les associacions, fundacions o federacions també podran ser considerades grups d’interès, si amb la seva activitat pretenen canviar polítiques socials o de govern. Aquestes entitats s'haurien d’inscriure dins de la Categoria III, d’organitzacions no governamentals.

Altrament, també pot ser catalogada com a grup d’interès una persona física de manera individual.

En moltes ocasions ens podem trobar referits aquest col·lectiu amb altres apel·latius com grups de pressió, lobbies o stakeholders.

El Registre de grups d’interès

El Registre de grups d’interès té com a objectiu la inscripció i el control dels grups d’interès.

Amb la creació d’aquest registre es pretén donar publicitat a aquest col·lectiu i d’aquesta manera, tothom pugui saber qui té aquesta consideració.

A més, el Registre de grups d’interès adquireix rellevància en tant que atorga una sèrie de drets, que d’altra manera no es podria gaudir.

En aquest sentit, els grups d’interès que es trobin degudament inscrits tindran dret a:

 • Presentar-se davant dels càrrecs i autoritats públiques com a grup d’interès.
 • Formar part de les llistes de correu per rebre alertes automàtiques sobre tramitacions, actes i consultes públiques respecte de les activitats o les iniciatives de l’Administració. D’aquesta manera el grup d’interès estarà informat de qualsevol novetat administrativa que sorgeixi en l’àmbit de l’activitat del grup d’interès.
 • Fer constar la seva contribució en les consultes públiques en qualitat de grups d’interès.

Així doncs, d’acord amb l’establert, un grup d’interès no inscrit en el Registre com a norma general no podrà mantenir contacte amb alts càrrecs i autoritats públiques. No obstant, excepcionalment, aquest contacte es podrà donar, sempre que es formalitzi per mitjà del model normalitzat, el compromís a realitzar la inscripció dins dels 10 dies següents.

D’altra banda, la inscripció a aquest registre també comporta les següents obligacions:

 • Acceptar que la informació facilitada es faci pública.
 • Actualitzar periòdicament la informació declarada davant del Registre, mitjançant el tràmit d’esmenes.
 • Garantir que la informació proporcionada és completa, correcta i fidedigna.
 • Complir el codi de conducta, establert en el Decret 171/2015.
 • Acceptar l’aplicació del règim de control i fiscalització, així com les mesures sancionadores derivades de l’incompliment del codi de conducta o del que s’estableix a la Llei de Transparència i al Decret 171/2015.

Procediment d’Inscripció al Registre dels grups d’interès

El tràmit d’inscripció al Registre només es podrà fer telemàticament i per mitjà de signatura electrònica.

La sol·licitud d’inscripció l’haurà d’emplenar la persona física que ho demana o en cas de ser una persona jurídica o una organització sense personalitat jurídica, el seu representant. A aquests efectes, la signatura digital i la persona que fa la sol·licitud hauran de coincidir. En el cas de les associacions, correspondrà al president.

Tanmateix, es pot utilitzar la figura de mandatari per a que una tercera persona pugui ser la sol·licitant, tot i no ostentar la representació legal de l’entitat. A tal efecte, caldrà que s’indiqui aquest aspecte en l’apartat de càrrec.

El formulari és el mateix que el del tràmit d’esmenes i és per això que el primer pas per omplir la sol·licitud serà seleccionar quin és el tràmit que es vol realitzar si: inscripció o esmenes.

Des del Registre recomanen desar el formulari un cop emplenat i validat, però sense signatura digital, per poder-lo aprofitar en el cas que s’hagi de fer el tràmit d’esmenes.

Un cop triat entre inscripció o esmena, el tràmit continua amb la complementació de les dades de la persona sol·licitant, relatiu als noms, cognoms, DNI i direcció postal.

La següent pàgina és relativa a la informació general i bàsica del grup d’interès, que caldrà que correspongui amb les dades de la pròpia associació, fundació o federació.

En aquest apartat, cal fer menció a la casella relativa a la descripció de finalitats i objectius, que serà necessari que coincideixi amb el que s’hagi indicat als estatuts.

Pel que fa la categoria, les associacions, fundacions i federacions s’inclouran dins de la Categoria III, d’Organitzacions no governamentals i concretament a la subcategoria de fundacions i associacions.

En relació als àmbits d’interès, caldrà triar els àmbits materials en què el grup està interessat a influir, podent ser un o més d’un.

La sol·licitud segueix amb l’apartat d’activitats registrals que caldrà definir de manera clara i concreta.

Com a especificitat en aquest punt, cal destacar que en cas que es respongui afirmativament en el tema de les comunicacions i reunions, cal que s’indiqui:

 • Quin tipus contacte es tracta, si es tracta d’assessorament, reunions, audiències, informes, entre d’altres.
 • La forma en que es preveu que es donarà, si oral o escrita.
 • La forma en la que es realitzarà si directa o indirecta. Serà directa quan l’activitat de comunicació o contacte es dona entre el grup d’interès i l’administració pública. Serà indirecta si es dona per altres mitjans, com podria ser conferencies o actes socials.

El tràmit continua havent d’emplenar les dades financeres de l’entitat que caldrà complimentar de manera correcte i fidedigne, que mostri la situació econòmica real de l’entitat.

El formulari segueix demanant que s’indiqui una adreça electrònica i telèfon de contacte on poder fer les notificacions oportunes.

Al seu torn, el tràmit prossegueix amb l’acceptació i complementació, si escau, del codi de conducte comú, establert al Decret 171/2015. A aquests efectes, es podran afegir nous compromisos assumits per l’entitat.

Finalment, caldrà acceptar les condicions, validar, signar digitalment el formulari i enviar-lo a la bústia electrònica habilitada a l’efecte.

Per a més informació la generalitat ha publicat una guia d’ajuda per emplenar la sol·licitud.