Tot el que cal saber sobre l'excedència voluntària

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Eduardo Izquierdo
Al ser una excedència voluntària, la persona la podrà demanar sense necessitat d’especificar els motius d'aquesta. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Al ser una excedència voluntària, la persona la podrà demanar sense necessitat d’especificar els motius d'aquesta. Font: Unsplash.
Tot i que és recomanable que s’indiqui en situacions com la cura de familiars o de tercers. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Tot i que és recomanable que s’indiqui en situacions com la cura de familiars o de tercers. Font: Unsplash.

Tot el que cal saber sobre l'excedència voluntària

Suport Tercer Sector – Jurídic
Resum: 

L'excedència voluntària és una de les formes en què les persones treballadores poden deixar la seva feina. Cal conèixer les seves característiques i com ha evolucionat de forma legislativa amb l’arribada de noves formes d’organització del treball.

1. Què és l’excedència voluntària?

Tal i com la seva pròpia denominació indica, l’excedència voluntària és el cessament de la relació laboral que una persona treballadora decideix de manera voluntària. Aquesta figura es troba regulada a l’article 46 de l’Estatut dels Treballadors. En concret, en el seu apartat 1 indica que “L'excedència pot ser voluntària o forçosa. La forçosa, que dona dret a la conservació del lloc de treball i al còmput de l'antiguitat de la seva vigència, es concedeix per la designació o l'elecció per a un càrrec públic que impossibiliti l'assistència a la feina. El reingrés s’ha de sol·licitar dintre del mes següent al cessament en el càrrec públic”. Amb aquesta definició ja queden clars, tot dir que sigui per eliminació, diferents dels aspectes que es tractaran a l'article, com el dret a reincorporació o a reserva del lloc de treball.

Ha de quedar molt clar que no és una extinció definitiva del contracte de treball, ja que quan finalitza el període acordat per les parts, la relació laboral es podrà reprendre amb la seva situació inicial.

Com que es tracta d’una excedència de caràcter voluntari, la persona treballadora podrà demanar-la sense necessitat d’especificar els motius que l’han portada a aquesta sol·licitud.

2. Qui pot demanar-la i durant quant de temps?

Seguint amb l’Estatut dels Treballadors, al punt 2 de l’article 46 s’estableix que per poder demanar l’excedència voluntària, la persona treballadora ha de tenir una antiguitat mínima d’una any. Aquesta situació pot ser millorada mitjançant els diferents convenis col·lectius.

D’altra banda, el mateix article estableix que la situació d’excedència voluntària haurà de tenir una durada mínima de 4 mesos i una màxima de 5 anys. En tot cas, i tal i com succeïa amb l’antiguitat mínima exigible, aquesta duració pot ser modificada, en benefici del personal treballador, a través de conveni col·lectiu.

3. Com es demana l’excedència voluntària?

Tot dir que es pot demanar tant de forma oral com escrita, és convenient optar per aquesta segona opció, a efectes de que quedi constància per escrit de les possibles particularitats de la mateixa. A aquest escrit s’ha de notificar de manera específica la duració exacta de l’excedència i també la data de començament. Tot dir que no existeix un període de preavís per sol·licitar l’excedència, la costum ha situat aquest en un mes abans de la seva data d’inici. L’entitat haurà de respondre també per escrit a la demanda del personal treballador, i si aquest reuneix tots els requisits exigibles, acceptar de manera obligatòria la seva sol·licitut.

Tal i com s'ha esmentat anteriorment, no és necessari que la persona treballadora indiqui els motius de l’excedència, tot i que sol ser recomanable que s’indiquin si es tracta de situacions com la cura de familiars o la cura de tercers.

4. Què succeeix amb les persones treballadores durant la situació d’excedència voluntària?

Les persones que demanin una excedència voluntària poden rebre en el moment de deixar l’entitat la liquidació de vacances i pagues extres. Aquesta quitança no és obligatòria, tot i que existeix el costum de realitzar-la per si la persona no torna a l’entitat.

La persona en situació d’excedència voluntària pot treballar en altres entitats o empreses durant la mateixa, però no té dret a percebre la prestació d’atur, a no ser que aquesta sigui generada per la seva nova feina.

El període en que la persona es troba en situació d’excedència voluntària no computarà a efectes d’antiguitat a l’entitat.

5. Què s’ha de fer per tornar desprès d’una excedència voluntària?

L’estatut dels Treballadors deixa molt clar que no hi ha reserva del lloc de treball. A l’article 43.5 diu que “el treballador excedent conserva només un dret preferent al reingrés en les vacants de la mateixa categoria a la seva o similar que hi hagi o es produeixin a l'empresa”. Sí que existeix reserva del lloc de treball quan es tracti d’una excedència per cura de fills o filles (en aquest cas es reserva el lloc un any) o quan el conveni col·lectiu estableixi aquesta situació.

La persona treballadora haurà de comunicar la finalització d’una excedència voluntària amb un mes d’antelació si vol reincorporar-se abans del fi de la mateixa. Sigui com sigui, al moment del reingrés es poden donar tres situacions:

  1. Reingrés. L’entitat accepta i ofereix a la persona treballadora el seu lloc de treball o un de similar categoria.
  2. L’entitat no accepta però no es nega al reingrés. És el cas que no hi hagi vacants. En aquest cas no es dona per finalitzada la relació laboral.
  3. L’entitat no accepta i es nega el reingrés. Aquesta negació ha de ser expressa i, en aquest cas i si existeixen vacants, la persona treballadora pot demandar a l’entitat per acomiadament.