Peculiaritats i formes jurídiques de les entitats juvenils

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Dani Gallart
Les persones que formen part de la junta directiva han de tenir una edat mínima de 14 anys i una màxima de 30. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Les persones que formen part de la junta directiva han de tenir una edat mínima de 14 anys i una màxima de 30. Font: Unsplash.
La persona que ocupa la presidència de l’entitat haurà de ser major d’edat. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
La persona que ocupa la presidència de l’entitat haurà de ser major d’edat. Font: Unsplash.

Peculiaritats i formes jurídiques de les entitats juvenils

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Aquest tipus d'organització es caracteritza, entre d'altres aspectes, per comptar amb una junta directiva formada per membres entre 14 i 30 anys.

Una entitat és un organisme social format per diverses persones membres que s’encarreguen de desenvolupar una funció associativa que justifica la seva formació. Aquest ens pot ser tant un col·lectiu de persones sòcies individuals, com un grup d’associacions que s'uneixen.

L’objectiu és unir en una mateixa institució diferents persones, tant físiques com jurídiques i dotar-les d'un únic ens que respongui adequadament la seva missió i defensi eficaçment els seus interessos. En aquest sentit, per formar una entitat juvenil s’hauran de tenir en compte diversos aspectes.

Peculiaritats de les entitats juvenils

Segons l’Ordre BSF/12/2014, de 23 de gener, del Cens d'entitats juvenils, les persones que formen part de la junta directiva d’una entitat juvenil han de tenir una edat mínima de 14 anys i una màxima de 30. La persona que ocupa la presidència de l’entitat haurà de ser major d’edat.

En el cas que totes les persones que formen part de l’òrgan de govern siguin menors de 18 anys, s’haurà d’establir un òrgan adjunt constituït mínim per dues persones majors d’edat, escollides per l’assemblea.

La funció d’aquestes persones majors de 18 anys és poder realitzar tràmits i gestions que requereixin d’obrar, com la signatura d’un contracte, la contractació de persones o qüestions que tinguin a veure amb operar el tràfic mercantil, entre d’altres. En definitiva, serien tots aquells tràmits que requereixin una signatura d’una persona major d’edat.

Per tant, la principal diferència amb la resta d’entitats és que el seu òrgan de govern pot estar format per persones menors amb un mínim de 14 anys i una edat màxima de 30, tenint en compte que si totes són menors s’haurà de crear un òrgan adjunt. A més, en el seu nom ha de constar que és una entitat juvenil.

Formes jurídiques

Pel que fa a la forma jurídica d’una entitat juvenil no hi ha cap limitació perquè adopti una forma o una altra, però les més habituals són les associacions i les cooperatives.

Trobar una fundació juvenil és complicat per diverses raons. Per començar, la dotació mínima per fundar-la és de 30.000€, mentre que per a una associació no hi ha una dotació mínima. A més, ja de per si una fundació té més obligacions i unes estructures més complexes. D’altra banda, darrere d’una fundació hi ha projectes més sòlids, estables i amb una projecció a llarg termini, aspectes que no són tan comuns amb la missió i les característiques pròpies de les entitats juvenils.

S’ha de tenir en compte que a una entitat juvenil hi ha molta més rotació, passa molta gent i no s'hi està tant de temps. Aquesta estructura en la qual hi ha més flux de persones i no hi ha tanta estabilitat s’adapta millor a una associació o cooperativa, motiu pel qual són les estructures més habituals.

CRAJ

El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils (CRAJ) és un organisme adreçat a les entitats juvenils que neix amb l’objectiu d’oferir assessorament, formació i l’actualitat del sector.

El centre opera sobretot a Barcelona i disposa d’altres serveis com un cercador d’entitats juvenils de la ciutat comtal, el lloguer i la cessió de material, cercador de sales i espais, un servei de difusió i el lloguer i cessió de sales, entre d’altres.

Llistat d’entitats juvenils

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat compta amb un cens d’entitats juvenils per cobrir diverses necessitats. Totes les entitats que hi estiguin inscrites es tenen en compte perquè siguin interlocutores davant de l’administració i estiguin reconegudes com a tal.

D’aquesta manera, a més de disposar d’un cercador en el qual qualsevol persona pot trobar les entitats inscrites, aquestes poden realitzar qüestions d’interès per a la seva activitat, com presentar-se a una subvenció i preguntes freqüents del CRAJ, com els tràmits que requereixen i com constituir l’entitat.