Mesures per fomentar la mobilitat sostenible a la feina

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Sandra Pulido
Les entitats, sobretot les que tenen grans plantilles, poden fomentar la mobilitat sostenible a la feina. Font: Canva.
Les entitats, sobretot les que tenen grans plantilles, poden fomentar la mobilitat sostenible a la feina. Font: Canva.
El Pla de Desplaçament d'Empresa és un document que serveix per conscienciar el personal dels canvis d'hàbits en l'ús del vehicle privat. Font: Canva.
El Pla de Desplaçament d'Empresa és un document que serveix per conscienciar el personal dels canvis d'hàbits en l'ús del vehicle privat. Font: Canva.

Mesures per fomentar la mobilitat sostenible a la feina

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Els grans centres de treball han de comptar amb Plans de Desplaçament d’Empresa o altres protocols per reduir els desplaçaments contaminants. Les entitats més petites també poden treballar en aquesta direcció encara que no sigui obligatori.

L’Enquesta de mobilitat en dia feina (EMEF) del 2021, que duu a terme l’Autoritat del Transport Metropolità, indica que a l’àrea metropolitana de Barcelona més del 90% de les persones enquestades va fer un desplaçament en un dia feiner. D’aquest percentatge, un 17% va ser per raó ocupacional, això equival a 2.896.501 desplaçaments en un dia feiner.

Les dades recollides també reflecteixen que 6.250.088 de desplaçaments, el 37% del total, es van fer amb vehicle propi i això suposa un gran impacte per al medi ambient.

Davant d’aquesta situació les diferents administracions han impulsat normatives per al foment de la reducció de la mobilitat no sostenible en els desplaçaments per motiu laboral. En aquest àmbit les grans empreses i entitats o centres de treball tenen un important paper, ja que mobilitzen grans quantitats de persones.

En aquest recurs s’explica concretament el Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE), encara que la normativa parla d’altres tipus de plans de mobilitat del mateix estil com ara el Pla de Transport de Treball (PTT) o el Pla de Mobilitat Específica (PME). Si bé es tracta d'una obligació en cas de tenir plantilles de 500 persones o més, l'objectiu i les mesures d'un pla d'aquest estil són aplicables a entitats de dimensions més petites.

Quina normativa legisla sobre la mobilitat relativa a la feina?

Hi ha moltes normatives que regulen en la línia de reduir la contaminació que es genera en els desplaçaments per raons laborals, però, tot i que el grau d’obligatorietat varia, la tendència és similar.

En l’àmbit estatal la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible ja indica que amb caràcter voluntari “les administracions competents fomentaran igualment el desenvolupament de plans de transport d’empreses, amb l’objectiu de reduir l’ús de l’automòbil i promoure mètodes menys contaminants en els desplaçaments dels treballadors” a les empreses amb més de 400 persones treballadores.

A més, la futura Llei de Mobilitat Sostenible, que es preveia aprovar al llarg del 2023, recull que “les empreses amb 500 o més treballadors per centre hauran d’elaborar plans de mobilitat sostenible a la feina”.

A Catalunya, el Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig, també estableix que “s'han de dotar de plans de mobilitat, [...] els centres de treball amb més de 500 treballadors propis o externs o centres generadors de mobilitat amb més de 500 visitants habituals”.

A més a més, Barcelona, com a punt de concentració de vehicles, és un dels territoris que més treballa per la reducció d’aquesta contaminació i indica al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020 -el nou pla està en tràmit- la necessitat de comptar amb Plans de Desplaçament d’Empresa (PDE). Aquesta normativa estableix l’obligatorietat de tenir un PDE, entre altres, als edificis, centres de treball i complexos on treballin més de 500 persones.

Encara que la normativa pugui afectar un volum baix d’entitats no lucratives, prendre la iniciativa de crear un protocol d’aquest estil pot afavorir l’organització.

Què és un Pla de Desplaçament d’Empresa?

Un Pla de Desplaçament d’Empresa és un full de ruta que recull les mesures que una gran empresa o centre de treball impulsa en l’àmbit del transport per canviar els hàbits de mobilitat i reduir la mobilitat no sostenible de les persones que hi treballen o s'hi desplacen per altres motius. En el cas de les entitats del tercer sector, a més, està relacionat amb els valors, la responsabilitat i l’ètica vers el medi ambient.

Segons l’Institut Català d’Energia “l'objectiu [del PDE] és reduir l'ús ineficient del vehicle privat tant dels treballadors com dels proveïdors, visitants o clients, i planificar el millor possible els desplaçaments obligats relacionats amb l'activitat de l'empresa”, ja siguin pel desenvolupament de l'activitat durant la jornada laboral o el moviment entre el lloc de feina i el domicili.

A més, el PDE també està en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la millora de la salut de les persones treballadores, la seguretat laboral viària i la sensibilització en aquest tema.

Osonament és un exemple d'entitat que ha posat en marxa aquest pla per "reduir la petjada de carboni" tant generada per les persones que hi treballen com per les que atenen.

Mesures per millorar la mobilitat sostenible en l’entorn laboral

Un PDE avalua les dinàmiques de mobilitat de les persones treballadores per fer propostes de millora, amb l’acord de la plantilla.

Les entitats que tinguin un volum rellevant de persones treballadores poden fomentar iniciatives per millorar l’accés a la feina a peu o en bicicleta de la següent manera:

 • Establint accessos segurs per arribar caminant.
 • Habilitar vestidors i dutxes.
 • Tenir aparcaments segurs per a bicicletes i patinets.
 • Valorar l’ús de la bicicleta dins de les tasques de l’entitat.
 • Col·locar senyals relatius a la bicicleta.
 • Disposar de punts de manteniment bàsic.
 • Oferir bicicletes d’empresa.

També poden potenciar mesures per promoure el transport col·lectiu:

 • Pagar o donar ajuts per als títols de transport públic.
 • Habilitar transport d’empresa, com ara un autobús o una furgoneta compartida.
 • Prioritzar les places d’aparcament per a cotxes compartits.
 • Crear un portal web per compartir cotxe (o fer-ne difusió d’una altra manera).

Altres mesures per reduir la contaminació pels desplaçaments a la feina poden ser les següents:

 • Fer difusió del PDE i actualitzar-lo periòdicament.
 • Afavorir el teletreball i les reunions en línia.
 • Donar flexibilitat horària.
 • Disposar d’aparcaments i punts de càrrega per a vehicles elèctrics.
 • Incentivar la mobilitat sostenible.

En definitiva, es tracta que espais que reuneixen moltes persones, com les entitats i empreses -encara que també es fa a universitats, ajuntaments o centres mèdics-, puguin fer de punt de connexió per conscienciar i afavorir la mobilitat sostenible.