Nous criteris per a l’organització del lleure educatiu aquest estiu

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Dani Gallart
Es promourà l’ampliació de torns de les activitats en tota la temporada estival per garantir grups més petits, més participació i més seguretat sanitària. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Es promourà l’ampliació de torns de les activitats en tota la temporada estival per garantir grups més petits, més participació i més seguretat sanitària. Font: Unsplash.
També es realitzaran torns de matí o de tarda en els casals d’estiu i torns en dies alterns. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
També es realitzaran torns de matí o de tarda en els casals d’estiu i torns en dies alterns. Font: Unsplash.

Nous criteris per a l’organització del lleure educatiu aquest estiu

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

La Generalitat ha presentat un seguit de mesures per fixar les línies comunes i generals de com s’han de desenvolupar les activitats durant les vacances davant de la situació provocada per la Covid-19.

L’objectiu del document presentat per la Generalitat és fixar un full de ruta per totes les entitats del lleure educatiu per establir els paràmetres comuns i generals de les activitats del lleure educatiu que es duguin a terme aquest estiu.

Presentació

El document marc estableix uns requisits mínims amb diferents protocols detallats a partir d’unes premisses bàsiques. Primer de tot, flexibilitat, per adaptar-se a les noves circumstàncies, i imaginació, per replantejar noves activitats amb l’essència de l’educació en el lleure.

En segon lloc, progressivitat, ja que es desenvoluparan en funció de com s’avanci en les diferents fases de desconfinament, realitzant activitats d’una tipologia abans que d’altres i incrementant el nombre d’infants i joves quan no hi hagi incidència del virus. En tercer lloc, l’adaptabilitat territorial, ja que cada territori evoluciona de forma diferent i el pla de desconfinament avançarà a diferents ritmes.

El document remarca que les activitats del lleure es podran fer si es donen les condicions objectives des de l’àmbit de la salut pública perquè es desenvolupin amb seguretat pels infants i joves i la resta de la ciutadania. En aquest sentit, el text estableix uns criteris imprescindibles de seguretat i protecció per a la seva realització.

La importància del lleure en el desenvolupament de la infància i adolescència

Davant la situació atípica que estan vivint tots els infants i joves, l’educació en el lleure es marca diferents objectius per donar resposta a les seves necessitats.

Es pretén que durant aquest temps de lleure hi hagi un aprenentatge en les noves rutines, especialment les que tenen a veure amb la higiene i la protecció. També s'apunta a una retrobada i contacte amb la natura i els espais oberts, així com la recuperació del sentit de comunitat, amb interaccions socials, el retrobament amb les amistats i el contacte amb referents adults més enllà del nucli familiar.

Des d’una vessant pedagògica, també es proposa incorporar en el disseny educatiu de les activitats l’acompanyament emocional, el treball del dol i la gestió de la incertesa i la por al desconegut, per enriquir aquestes activitats amb nous aprenentatges i experiències.

Consideracions comunes sobre les activitats

Pel que fa a la mida dels grups i els ràtios, hi haurà 1 dirigent per cada 10 participants, començant sempre amb un mínim de 2 persones dirigents per activitat.

Per participar a les activitats s’haurà de complir amb diversos requisits. Primer de tot, absència de malaltia i de simptomatologia de la Covid-19. Tampoc podran conviure amb persones afectades o tenir contacte estret amb persones positives confirmades o amb simptomatologia en els 14 dies anteriors.

S’haurà de complir amb un calendari vacunal actualitzat com a requisit per a la inscripció i els infants o adolescents amb patologies prèvies de base es valoraran pels serveis mèdics per analitzar si poden participar en determinats tipus d’activitats, pel fet que són població de major risc enfront a la Covid-19.

Respecte les activitats, preferentment s’hauran de desenvolupar a l’aire lliure sempre que sigui possible i es podran realitzar jocs tradicionals, activitats de natura i jocs i esports d’aigua a la piscina o al mar.

També es podran realitzar esports i activitats sense contacte físic i proximitat del tronc superior del cos i la cara, com dansa, música, teatre, ioga i altres arts escèniques i jocs amb pilota. El document recomana fer partícips a infants i joves a l’hora de dissenyar i repensar les activitats pròpies de l’educació en el lleure.

Mesures de protecció i prevenció generals

Es crearà una nova figura anomenada ‘responsable de seguretat i higiene’ que comptarà amb una formació i material orientatiu previ del Departament de Salut. Les activitats comptaran amb un responsable de seguretat i higiene com a mínim i des de Salut Pública es crearà un protocol de comunicació entre l’equip de dirigents i els serveis de salut on s’adscrigui el municipi que aculli l’activitat.

Pel que fa a protocols específics, cada activitat haurà de crear un document d’adaptació de mesures de seguretat i higiene, així com un protocol específic sobre manipulació d’aliments.

També es demanarà un protocol específic sobre ús i desinfecció dels espais, de l’utillatge propi de les activitats i de la gestió dels espais d’emmagatzematge i un protocol de seguretat que incorpori la possibilitat que en cas d’evacuació o allunyament per risc o emergència greu, no es podrà fer ús d’espais on no es garanteixi la distància de 2 metres o el seu ús serà el mínim possible fins a poder organitzar el retorn a l’origen.

Respecte els requisits generals, caldrà un ús sistemàtic de rentat de mans, l’ús de mascaretes i un llistat de comprovació de símptomes. Quant a la distància de seguretat, hi haurà un distanciament físic de 2 metres entre les persones que participin a les activitats i en el cas d’espais d’ús compartit es realitzaran torns i es farà una sectorialització de l’espai.

Consideracions específiques en l’organització dels diferents tipus d’activitats

Les entrades i sortides de les activitats es faran de forma esglaonada i sempre mantenint la distància de seguretat, aprofitant els diferents accessos a les instal·lacions.

La roba de llit s’haurà de rentar a alta temperatura amb anterioritat i després de l’activitat. Les tovalloles s’hauran de portar de casa, prèviament rentades a alta temperatura.

En els espais d’allotjament la distància mínima serà de 2 metres, prioritzant l’ús d’habitacions amb baixa ocupació, acceptant mesures d’autoprotecció com mampares laterals. A les acampades es prioritzaran les tendes de campanya grans i instal·lacions que permetin una fàcil ventilació, garantint també les distàncies en acampades amb format bivac.

Els espais estaran delimitats per zones, com l’espai de cada grup de convivència, l’espai d’activitats, espais comuns i espais d’entrada i sortida. Es poden fer servir espais de forma compartida, si s’utilitzen en grups petits, sempre i quan es garanteixi la distància de seguretat.

En els espais d’acampada caldrà delimitar l’àrea de dormir, de menjador, de cuina i d’activitats. En instal·lacions compartides amb altres persones usuàries que no siguin d’activitats d’estiu, només es podrà fer ús amb uns horaris exclusius per a infants i joves.

Es promourà l’ampliació de torns de les activitats en tota la temporada estival per garantir grups més petits, més participació i més seguretat sanitària. També es realitzaran torns de matí o de tarda en els casals d’estiu i torns en dies alterns.