Nous permisos laborals: què cal saber?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Les entitats del tercer sector han d’aplicar la nova normativa des del 30 de juny de 2023. Font: Canva.
Les entitats del tercer sector han d’aplicar la nova normativa des del 30 de juny de 2023. Font: Canva.
La normativa amplia els drets laborals de les persones treballadores. Font: Canva.
La normativa amplia els drets laborals de les persones treballadores. Font: Canva.

Nous permisos laborals: què cal saber?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

La nova normativa ofereix nous drets a les persones treballadores per afavorir la conciliació familiar i les cures.

Les entitats del tercer sector han de tenir presents les modificacions que presenta el Reial Decret 5/2023, 28 de juny, ja que afecten els drets laborals de les persones treballadores. La normativa ha entrat en vigor el 30 de juny de 2023. A continuació, s’expliquen els principals punts.

Flexibilitat laboral

Les persones treballadores poden sol·licitar adaptacions a la durada, la distribució i si és presencial o no la jornada laboral. Aquesta demanda s’haurà de justificar i haurà de ser proporcional a les necessitats de les persones treballadores i de l’organització.

El podran demanar els pares o mares de fills/es fins a dotze anys i els treballadors/es que tinguin necessitat de cura a un familiar fins a segon grau. Per tant, queden incloses els següents vincles familiars:

 • Pare/mare.
 • Fills/es.
 • Parella de fet o cònjuge.
 • Oncle/tia.
 • Germans/es.
 • Avi/a.
 • Nets/es.
 • I els mateixos vincles polítics que siguin de la parella de fet o el cònjuge.

La negociació de la sol·licitud s’haurà de fer el més ràpid possible i no podrà superar els quinze dies. Si la negociació acaba positivament, l’entitat haurà de comunicar a la persona treballadora per escrit l’acceptació de la petició. En cas que la resposta sigui negativa o es plategi una alternativa, s’hauran de justificar les raons.

Així mateix, la persona treballadora tindrà dret a retornar al seu lloc de feina després del període pactat o quan canviï la seva situació.

Ampliació dels drets de la conciliació

El treballador/a podrà no assistir al lloc de feina amb previ avís i justificació en els següents casos:

 • En cas d’accident, hospitalització, malaltia greu o intervenció quirúrgica sense hospitalització (però que sigui necessari el repòs domiciliari de familiars fins a segon grau) la persona treballadora tindrà cinc dies.
 • Pel que fa al permís de lactància, quan hi hagi naixements, adopcions o acollides, els treballadors/es tindran dret a una hora d’absència de la feina al dia que es podrà fer fins que l’infant tingui nou mesos. En cas que sigui més d’un infant el permís s’incrementarà proporcionalment. També es podrà exercir aquest dret, dividint l’hora en dos, per poder gaudir-lo en diferents moments del dia. A més a més, es pot acumular en jornades completes. Quan els dos responsables de l’infant vulguin gaudir del dret amb la mateixa durada, el període es podrà estendre fins als dotze mesos de l’infant, però amb una reducció de la jornada proporcional a partir dels nou mesos i amb la corresponent reducció proporcional del salari.

Permís familiar amb dependència

Quan la persona treballadora hagi de cuidar a un/a menor de dotze anys al seu càrrec o una persona amb discapacitat (familiar fins a segon grau) que no desenvolupi una activitat retribuïda tindrà dret a una reducció de la jornada laboral, però amb la disminució proporcional del salari (entre un vuitè i la meitat de la jornada).

En cas que hi hagi un/a menor d'edat a càrrec i que estigui ingressat en l’hospital o amb tractament per causa d’una malaltia greu, la persona treballadora tindrà dret a una reducció de la jornada d’almenys la meitat (amb la disminució proporcional del salari). Si la situació de l’infant no canvia quan arribi l’edat dels divuit anys, la persona treballadora no perdrà aquest dret. Aquesta situació es mantindrà fins als 23 anys si la situació continua igual fins als 26 si s’acredita un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Permís parental

Les persones treballadores tindran dret a una excedència no superior a tres anys per atendre al fill/a. Així mateix, podran aprofitar aquest dret les persones que necessitin cuidar al cònjuge, parella de fet o familiar (fins a segon grau) per edat, accident, malaltia o discapacitat, però l’excedència no podrà ser superior a dos anys.

Durant el temps d’excedència, el treballador/a mantindrà l’antiguitat i tindrà dret a la reserva del lloc de treball durant el primer any. Després, la reserva serà mantenint el grup professional o categoria equivalent.

Així mateix, els treballadors/es podran gaudir d’un permís parental de vuit setmanes, per la cura del o la menor a càrrec. Del permís no retributiu es pot fer ús de forma contínua o discontínua durant els primers vuit anys de l’infant. Igualment, el o la sol·licitant haurà de notificar a l’entitat amb deu dies d’antelació excepte situacions justificades.

Situacions extraordinàries

Hi ha situacions que no es contemplen en els anteriors punts, però que són crucials per als treballadors/es:

 • La persona treballadora es podrà absentar del lloc de feina per motius familiars urgents referents a familiars (fins a segon grau) o convivents, en cas de malaltia o accident i que sigui indispensable la presència del treballador/a. Tindrà dret al fet que les hores siguin retribuïdes amb la justificació corresponent i fins a quatre dies l’any.
 • Tindrà quinze dies naturals en cas de matrimoni o parella de fet.
 • Disposarà de dos dies en cas de defunció del cònjuge, parella de fet o familiar (fins a segon grau). Si la persona necessita desplaçar-se, tindrà dos dies més.