Quins canvis en la Llei de l’esport afecten les entitats?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
Els òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya es poden reunir i adoptar acords a distància. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Els òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya es poden reunir i adoptar acords a distància. Font: Unsplash.

Quins canvis en la Llei de l’esport afecten les entitats?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Les mesures aprovades al maig per facilitar l’activitat dels clubs i federacions del sector deixen de ser excepcionals des d’aquest setembre.

Algunes de les mesures que es van aprovar durant l’estat d’alarma per pal·liar els efectes de la covid-19 en les entitats esportives ja són permanents.

Un decret aprovat aquest setembre ha modificat alguns articles de la Llei de l’Esport, sobretot, els centrats en l’organització de les entitats del sector, com ara clubs esportius. Aquí aprofundim sobre els canvis incorporats al text i d’aplicació immediata:

Reunions i acords a distància

Els òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya es poden reunir i adoptar acords a distància. Això sí, sempre que els estatuts de l’entitat en qüestió no ho prohibeixi de forma expressa.

Aquesta mesura deixa de ser provisional i, per tant, ja no s’aplica només en context de pandèmia amb terminis concrets sinó que passa a ser permanent. Això vol dir que les entitats esportives no cal que afegeixin als seus estatuts l’opció de fer assemblees per videoconferències. Ja podran gaudir d’aquesta possibilitat sense necessitat de fer-ho constar enlloc.

De totes maneres, la llei aclareix que la reunió s’haurà de fer de forma presencial si la complexitat tècnica que requereix l’organització i desenvolupament de la videoconferència dificulta el dret a la participació i el dret a vot de les persones que assisteixen a les assemblees.

També a les juntes directives i comissions delegades

Les juntes directives de les entitats esportives i les seves comissions delegades també poden adoptar acords sense reunió. Encara que els estatuts no ho prevegin. Es podran adoptar acords a distància quan ho decideixi el president/a o ho sol·liciti com a mínim dos membres de la junta o de la comissió.

A més, cal garantir l’autenticitat del vot, que es compleix amb el dret d’informació i de vot i que es deixa constància de la seva recepció. Els acords es poden votar a través de videoconferència, correspondència postal o qualsevol altre mitjà.

Quines assemblees han de ser presencials?

Pel que fa a les assemblees generals, les entitats esportives catalanes les poden celebrar per via telemàtica si tenen per objectiu deliberar o aprovar aspectes necessaris per al funcionament ordinari de l’entitat esportiva. En cap cas es poden convocar o celebrar assemblees generals a distància si tenen com a objectiu:

  • Modificar els estatuts i reglaments de l’entitat.
  • Dissoldre l’entitat.
  • Acordar la transformació, fusió o escissió de l’entitat.
  • Aprovar el vot de censura.
  • Escollir els i les membres de la junta directiva.

Més competències per a les juntes directives

Si l’assemblea general no es pot fer a distància, les juntes directives poden adoptar acords sobre les mesures que permetin garantir el funcionament bàsic de l’entitat com a conseqüència de la crisi sanitària. Amb excepció, però, de les matèries competència de l’assemblea general.

La nova llei també habilita les juntes directives de les federacions esportives per adoptar mesures vinculades al calendari de competició esportiva del 2020-2021. Aquestes mesures entraran en vigor a partir de la data en què s’aprovin.

Els acords que adoptin les juntes directives hauran de ser ratificats per l’assemblea general en un període de 60 dies naturals, com a màxim, a comptar des del moment en què deixin de tenir efecte les mesures establertes a la resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic.