Tot el que cal saber sobre el Registre de Delinqüents Sexuals

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Yaiza Cuevas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Tot el que cal saber sobre el Registre de Delinqüents Sexuals

Suport Tercer Sector – Jurídic
Resum: 

En aquest recurs explicarem tot el que les entitats necessiten saber sobre el Registre de Delinqüents Sexuals, parant especial atenció en la forma de sol·licitar el certificat negatiu.

El passat 1 de març es va posar en marxa vigor el Registre Central de Delinqüents Sexuals el qual es regula mitjançant el Reial Decret 1110/2015.

Aquest Registre es va crear com a conseqüència de la Llei 26/2015 de Modificació del Sistema de Protecció a la Infància i a l’Adolescència, el qual va imposar l’obligació d’acreditar no estar condemnat per cap delicte de llibertat i indemnitat sexual, a tothom que tingui contacte habitual amb menors en el marc de la seva activitat.

A tal efecte, qui pretengui l’accés a aquestes professions haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Per tant, les entitats hauran de requerir aquesta acreditació al seu personal treballador i a les persones voluntàries.

En aquest sentit, tothom que contracti una prestació de serveis amb una entitat per realitzar una activitat amb menors, podrà sol·licitar que aquesta aporti una declaració responsable dient que tot el personal laboral, així com les persones voluntàries al seu servei, compleixen l’esmentat requisit.

Què és el Registre Central de Delinqüents Sexuals?

El Registre Central de Delinqüents Sexuals és un registre que s’integra en el Sistema de Registres Administratius de Suport a l’Administració de Justícia.

En aquest, s’inclouen totes les dades relatives a la identitat, perfil genètic (ADN), penes i mesures de seguretat imposades a les persones condemnades per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i de trata de persones amb fins d’explotació sexual, inclosa la pornografia, amb independència de l’edat de la víctima.

Es tracta d’una base de dades que recopilarà informació, no només del Registre Central de Penats, sinó també del Registre Central de Sentencies de Responsabilitat Penal dels Menors, agrupant d’aquesta manera en un sol Registre tota la informació relativa a aquests delictes, ja siguin anteriors o posteriors al dia 1 de març.

Qui pot sol·licitar el Certificat negatiu del Registre de Delinqüents sexuals?

El certificat el podrà sol·licitar tota persona física major d’edat i és obligatori per a les persones que tinguin contacte habitual amb menors.

Ara bé, aquesta obligació no només afecta a les persones treballadores, sinó que tal i com estableix la Llei estatal de voluntariat, aquest requisit també serà exigible a les persones voluntàries.

A més, en tant que els menors també poden treballar o realitzar tasques de voluntariat, aquests també hauran d'acreditar aquest requisit.

Tanmateix, els menors que pretenguin sol·licitar el certificat, caldrà que ho facin els seus representants legals, que en la majoria dels casos coincidirà amb els seus progenitors.

Altrament, si la persona sol·licitant no és espanyola, a banda d’aquest certificat, caldrà que demani un certificat del seu país de nacionalitat.

Com es sol·licita?

Es tracta d’un tràmit gratuït que es pot demanar via telemàtica amb el DNI Electrònic en el web del ministeri de justícia, a la secció Tràmits i gestions personals- Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.

Per a poder fer el tràmit, cal tenir habilitat el DNI Electrònic, el qual permet identificar a qui el vulgui sol·licitar. A més, també és necessari disposar d'un lector de certificats electrònics.

En cas de no tenir-ne, hi ha moltes biblioteques públiques que en disposen. El tràmit és senzill i només cal anar seguint les passes que es van indicant.

Altrament, també es pot demanar presencialment o enviar per correu postal a les Gerències Territorials o a la Oficina Central d’Atenció al Ciutadà, situada a Madrid, mitjançant una sol·licitud formalitzada que es pot trobar la pròpia plana web.

Si s’opta per aquesta via, caldrà que s’aporti un document que identifiqui a la persona sol·licitant, ja sigui el DNI, el passaport, o el carnet de conduir, entre d’altres. En cas que s’aporti una fotocòpia, aquesta haurà d’estar compulsada, cosa a tenir present en el cas que el tràmit es faci per correu postal.

Pel que fa a les persones amb declaració d'incapacitat o menors d'edat, el tràmit l’haurà de fer el representant legal i a aquests efectes caldrà que aporti original o fotocopia compulsada del document que identifiqui al representat. També caldrà que faciliti l'original o fotocopia compulsada del document que acrediti aquesta representació. En el cas dels menors, serà suficient amb el llibre de família.

Passats uns dies des de la sol·licitud, si ha estat demant presencialment o per correu postal, la persona interessada rebrà un SMS amb un enllaç a una plana web, des de la que es podrà descarregar el certificat.

L'expedició del certificat és automàtica si s'opta per la via telemàtica. L'últim pas del tràmit és la descarrega d'un document pdf corresponent al certificat.

Sol·licitud agrupada

Donada l’alta demanda que s’espera que tingui aquest tràmit, igual que va passar amb el certificat d’antecedents penals, s’ha habilitat la possibilitat de demanar aquest certificat de forma agrupada per part de les entitats per a tot el seu personal contractat i també per a les persones voluntàries, sempre que s’aporti presencialment o per correu postal la següent documentació:

  • Escrit demanant que es tramiti de forma agrupada tots els certificats.
  • Fotocopia acarada o compulsada o amb el segell de l’entitat del DNI, NIE, passaport o document d’identificació comunitària del personal contractat o de les persones voluntàries interessades.
  • Autorització de les persones interessades a la persona representant de l’entitat.
  • Document de compareixença de la persona representant de l’entitat.
  • Fitxer excel amb les dades de totes les persones sol·licitants. Aquesta informació s’haurà d’entregar en un CD o pendrive junt amb la documentació anterior, a fi d’obtenir una major agilitat i preferència en l’expedició.

Els certificats s'enviaran conjuntament en la direcció indicada en el document de compareixença.