16 competències per exercir de líder en entitats del tercer sector

F Pere Tarrés
El lideratge, clau en les entitats del Tercer Sector. Font: Fundació Pere Tarrés
El lideratge, clau en les entitats del Tercer Sector. Font: Fundació Pere Tarrés
Leadership Font: Wikimedia Commons
Lideratge.
Mapa conceptual amb 16 competències imprescindibles per a exercir com a líder. Font: EuclidNetwork
Mapa conceptual amb 16 competències imprescindibles per a exercir com a líder. Font: EuclidNetwork
Mapa conceptual amb 16 competències imprescindibles per a exercir com a líder. Font: EuclidNetwork
Mapa conceptual amb 16 competències imprescindibles per a exercir com a líder. Font: EuclidNetwork
El projecte EU3Leader ha estat l'encarregat d'elaborar el Marc Europeu de Competències sobre lideratge en el Tercer Sector Font: EuclidNetwork
El projecte EU3Leader ha estat l'encarregat d'elaborar el Marc Europeu de Competències sobre lideratge en el Tercer Sector Font: EuclidNetwork
Logo d'Euclid Network. Font: EuclidNetwork
Logo d'Euclid Network. Font: EuclidNetwork

16 competències per exercir de líder en entitats del tercer sector

F Pere Tarrés

Resum: 

El recull s'extreu del Marc Europeu de Competències sobre lideratge en el Tercer Sector elaborat des del projecte Eu3Leaders.

El lideratge esdevé un element imprescindible per al bon funcionament de les entitats del Tercer Sector. Però, què vol dir ser un líder? ho pot ser tothom? què es necessita per exercir el lideratge d'una entitat?

Per tal de donar resposta real a les capacitats que ha de tenir un bon líder en les associacions sense ànim de lucre, des del projecte Eu3Leaders han elaborat un Marc Europeu de Competències sobre lideratge en el Tercer Sector que es pot resumir en les següents competències:

Competència Mare

 • Compromís (Commitment). Implicació amb la visió, la missió i els valors de l'organització, alineant els propis interessos i comportaments amb les necessitats, prioritats i objectius de la mateixa.

Competències de lideratge propi

 • Adaptabilitat (Adaptability). Adaptació efectiva del propi comportament a un ampli ventall de situacions individuals o grupals, esperades o inesperades. També mostra versatilitat per acceptar canvis o dificultats amb lobjectiu d'aconseguir objectius, individuals o de l'organització.
 • Autoconsciència (Self-Awareness). Coneixement de les pròpies creences, valors, fortaleses i debilitats i comprensió de l'impacte que tenen sobre les pròpies emocions i comportaments. Això porta a saber controlar les emocions en situacions complicades i respondre de manera adequada als conflictes que puguin sorgir, així com conèixer l'impacte que el nostre comportament té en els altres.
 • Aprenentatge continu (Learning Orientation). Capacitat per mantenir-se obert a actualitzar i augmentar els coneixements, habilitats i experiències per millorar el rendiment constantment. Cerca oportunitats d'aprenentatge, comparteix coneixements amb els altres i s'aplica l'aprenentatge a la feina.

Competències de lideratge cap als altres

 • Implicar i fer créixer els companys (Engaging and developing others). Fomentar, inspirar i donar suport als altres per desenvolupar la confiança i la capacitat que els ajudi a comprendre tot el seu potencial i aconseguir objectius comuns com a equip.
 • Comunicació interpersonal (Interpersonal communication). Capacitat per buscar i expressar idees i missatges d'una manera efectiva, utilitzant un discurs coherent (verbal, no verbal i emocional) en situacions privades o públiques, i a la vegada, saber escoltar activament per comprendre el que diuen els altres.
 • Col·laboració (Collaboration). Treballar de forma cooperativa amb els altres, tant dins com fora de l'organització i fins i tot més enllà del mercat, sector o el propi país, combinant objectius individuals i col·lectius basats en valors comuns i una cultura compartida.

Competències estratègiques internes

 • Coneixement de l'entorn (environmental understanding). Capacitat per llegir i interpretar amb claredat les oportunitats i amenaces del mercat i el sector així com les debilitats i fortaleses de l'organització per tal d'identificar la resposta estratègica més adequada.
 • Creativitat i innovació (creativity and innovation). Capacitat per trobar solucions, idees o enfocaments originals orientats a millorar l'eficàcia i l'eficiència per assolir els objectius de l'organització.
 • Pensament analític (Analytical thinking). Capacitat per identificar problemes, analitzar informació significativa i buscar i presentar dades rellevants per elaborar un mapa conceptual que pugui ajudar a prendre decisions i resoldre problemes.

Competències estratègiques externes

 • Visió i pensament estratègic (vision & strategical thinking). Capacitat per identificar objectius, anticipar oportunitats i preveure escenaris futurs, que contribueixin a la consecució de la missió de l'organització.

 • Sostenibilitat financera (financial sustainability). Capacitat per obtenir fons per diverses vies amb l'objectiu de cobrir els costos operatius complets de les accions de que duu a terme l'entitat i entendre l'entorn per identificar oportunitats i crear valor per als finançadors i per a l'organització.

 • Promoció (advocacy). Persuadir o influenciar algú a que modifiqui la seva visió, aconseguint resultats positius en suport de la missió de l'organització. Això també pot incloure campanyes i altres accions a nivell local i propi però també, a nivell europeu i global.

Competències relacionades

 • Previsió d'impacte (Impact orientation). Capacitat per dissenyar estratègies d'avaluació i establir indicadors i mètodes per calcular el valor de la inversió en termes d'impacte.
 • Crear aliances (alliance-building). Saber construir i mantenir relacions amistoses, fiables i obertes amb persones o entitats amb interessos comuns que poden ajudar a assolir els objectius de l'organització.
 • Planificar i organitzar (Planning & Organizing). Desenvolupar plans d'acció necessaris per assolir els objectius establerts i mesurar els recursos necessaris, de temps, financers i humans. També implica establir les mesures adequades de control i sistemes de seguiment de les accions desenvolupades.

Afegeix un comentari nou