"Més i millors polítiques socials", propostes de La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social

 Font:
Font:

"Més i millors polítiques socials", propostes de La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social

Resum: 

La Taula del Tercer Sector Social publica 35 propostes adreçades als partits polítics de cara a les properes eleccions del Parlament. En el mateix document hi afegeix una valoració de l'anterior legislatura 2007-2010, on s'hi esmenten tant els avenços assolits com aquells que es creu que no han quedat resolts.

Sota el títol "Més i millors polítiques socials" la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social publica un document que recull les propostes adreçades als partits polítics de cara a la següent legislatura. També presenten una valoració sobre les polítiques socials que s'han dut a terme durant l'anterior legislatura.

Tal hi com queda recollit en el document sobre la valoració de l'anterior legislatura:

Els avenços assolits han estat:

 • L'aprovació de noves lleis i la signatura de pactes nacionals en matèria d'immigració i habitatge
 • L'increment de la despesa social de la Generalitat de Catalunya
 • L'impuls de mesures per pal.liar els efectes de la crisi en els col.lectius més desafavorits
 • L'aprovació del Pla de Suport al Tercer Sector Social 2008-2010
 • La millora del nivell d'interlocució del Tercer Sector Social com a agent social de primer nivell

Allò que no ha quedat resolt:

 • El desplegament de la Llei de Dependència no ha estat satisfactori, amb diversos endarreriments i entrebancs organitzatius i financers.
 • Les polítiques de lluita contra la pobresa i l’exclusió social han estat marcades per la falta d’ambició i d’innovació.
 • La Taula del Tercer Sector Social ha quedat fora d’alguns consells i fòrums en què hauríem d’estar presents. Diverses mesures del Pla de Suport al Tercer Sector Social o bé no s’han aplicat o bé no s’han acabat de concretar.
 • El sector segueix discriminat en la contractació pública per la pràctica de comparar les ofertes dels concursos públics sense incloure l’IVA.

Les propostes presentades giren entorn 3 eixos:

 • Les polítiques socials
 • El reconeixement del Tercer Sector Social
 • En suport a les entitats del Tercer Sector

Resumint, destaquen les següent propostes:

 • Reduir l’índex de pobresa a Catalunya un mínim del 10%.
 • Dur a terme les iniciatives i les reformes legislatives necessàries per garantir el dret a l’habitatge a tota persona que no vulgui viure al carrer.
 • Triplicar els recursos per a programes adreçats als col·lectius amb més dificultats d’inserció al mercat de treball.
 • Impulsar polítiques educatives inclusives i innovadores per als adolescents de 16 a 18 anys que han fracassat a l’escola i que encara no tenen l’edat legal per treballar.
 • Complementar des del Govern català les pensions no contributives que paga l’Estat per tal que assoleixin l’Index de Renda de Suficiència de Catalunya.
 • Elaborar un protocol d’actuació en situacions de maltractament de la gent gran.
 • Articular un sistema de “finestra única” per als serveis d’atenció a les persones.
 • Aprovar un nou Pla de Suport al Tercer Sector Social.
 • Impulsar l’ingrés de la Taula del Tercer Sector Social en el Consell de Treball Econòmic i Social i en l’Acord Estratègic per l’economia catalana.
 • Afavorir la introducció de clàusules socials del valor afegit del Tercer Sector en els processos de contractació pública.Comparar les ofertes amb l’IVA inclòs en els procediments de contractació pública.
 • Seguir reclamant el traspàs autonòmic dels fons del 0,7% de l’IRPF per a fins socials.
 • Crear un Comissionat per al Tercer Sector en el Departament de la Presidència de la Generalitat.

Més informació:

Afegeix un comentari nou